Usnesení 118. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 118. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. srpna 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 1974/118 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 1975/118 schvaluje vyhlášení záměru na vnesení nemovité věci, vodohospodářského majetku se všemi součástmi a příslušenstvími tak jak je uvedeno v příloze č. 4 důvodové zprávy, jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvu města. Příloha č. 4 důvodové zprávy, seznam vodohospodářského majetku určeného ke vkladu do základního kapitálu, je součástí tohoto usnesení.
 • 1976/118 schvaluje vyhlášení záměru na zrušení věcného předkupního práva zřízeného kupní smlouvou ze dne 13. 5. 1998 pro město Rožnov p.R. k pozemkům p.č. st. 1673/1 a p.č. 965/5 ve vlastnictví EP Development RPR a.s., se sídlem Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06242685 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dohodu o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem k projednání zastupitelstvem města.
 • 1977/118 bere na vědomí informaci o pořádání Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit našeho regionu, který se uskuteční dne 13. září 2018 v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit finanční částku ve výši 40 tis. Kč do návrhu rozpočtového opatření č. 4 k projednání v zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města finanční částku v rámci rozpočtového opatření schválit.
 • 1978/118 souhlasí s přijetím účelově určených finančních darů na obědové služby pro sociálně slabé žáky ve výši:
  a) 5 621 Kč na období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a
  b) 8.468 Kč na období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019
  příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ:60990376 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 1979/118 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení a to za účelem podnikání na dobu určitou od 01.10.2018 do 31.03.2019 na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.
 • 1980/118 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 56/2018/OSM/1) ke smlouvě č. 56/2018/OSM o poskytování služeb útulku pro opuštěná zvířata mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Psí útulek Rožnovsko s. r. o., 1. máje 1000, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 04817087 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 1981/118 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 220/2018/OSM na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč za 2. místo získané v soutěži „O keramickou popelnici“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a Zlínským krajem, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 708 91 320 jako dárcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1982/118 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm III.“, kterým je společnost ELEKTRO – LUMEN s.r.o., se sídlem Hranická 505, 753 61 Hranice IV, IČ: 479 76 446 a dále schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 0214/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ELEKTRO – LUMEN s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1983/118 projednala a bere na vědomí informace o průběhu soudního sporu o vyklizení bytu č. 408 v domě ve vlastnictví města čp. 1059 na ul. 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm vedeném proti žalovanému panu P.O. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města trvá na splnění povinností uložených žalovanému rozsudkem č. j. 16 C 15/2018 ze dne 17. 7. 2018 vydaným Okresním soudem Vsetín – pobočka ve Valašském Meziříčí.
 • 1984/118 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 8. 2019, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu uvedený v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 1985/118 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 208, č. 301, č. 307, č. 316 a č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č. 6, č. 7, č. 12, č. 24, č. 35, č. 46, č. 55, č. 71 a č. 78 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 27 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 20 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B50-716 a č. B68-806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 9. 2019, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu uvedené v přílohách důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1986/118 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 215 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu bytu č. 8 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 3. 2019, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu uvedené v přílohách důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 1987/118 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci panem H.V. a paní D.V. do 30. 11. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 1988/118 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. B18-519 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní paní A.H. do 31. 12. 2018, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu uvedený v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 1989/118 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 217 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní D.K., Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 8. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.
 • 1990/118 schvaluje dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu panem P.J. a paní G.O., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 1991/188 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu panem E.V. a paní A.Z. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1992/118 schvaluje nájem bytů 1+0 č. 217 a č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 1993/118 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B44-612 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1994/118 schvaluje nájem bytu 3+1 č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 1995/118 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 226/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1707 v Rožnově p. R., se sídlem Průkopnická 1707, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26842327 (stavba zateplení obvodových stěn, soklu, oprava bytových lodžií včetně jejich zasklení a zastřešení vstupů s přesahem nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 975/4 pro budovu č. p. 1707 stojící na pozemku p. č. st. 2988, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Průkopnická). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1996/118 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č. st. 1861, p. č. 1330/1, p. č. 1330/2, p. č. 1330/3 a p. č. 3606/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Bezručova), smlouva č. 227/2018/OSM,
  2)
  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035(uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 846/2 a p. č. 846/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň), smlouva č. 169/2018/OSM/9,
  3)
  Manželé D., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva č. 169/2018/OSM/10.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 1997/118 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/7 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely D., bytem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (Horní Dráhy). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 1998/118 projednala žádost města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00304271 ze dne 10. 8. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 5. 9. 2018 v době od 12:00 do 22:00 hod. v souvislosti s konáním akce „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku“ v lokalitě Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 1999/118 schvaluje „Pravidla pro volební kampaň v komunálních volbách 2018 na veřejných prostranstvích a městském mobiliáři“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. V souvislosti s těmito pravidly rada města:
  a) schvaluje vzorový text smlouvy o nájmu výlepové plochy č. 243/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  b) svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o nájmu výlepové plochy se zástupci všech zaregistrovaných kandujících volebních stran v komunálních volbách 2018 v Rožnově pod Radhoštěm dle tohoto vzoru,
  c) pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o nájmu výlepové plochy s jednotlivými zástupci zaregistrovaných kandidujících volebních stran dle schváleného vzoru.
  Schválený vzorový text smlouvy i schválená Pravidla jsou přílohou tohoto usnesení.
 • 2000/118 schvaluje uzavření smluv o úplatném věcném břemeni v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a č. 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p.č. 2109/8 a p.č. 3634/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6323-239/2017, smlouva č. 212/2018/OSM.
  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p.č. 249/24 a p.č. 3721/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6348-345/2017, smlouva č. 225/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2001/118 schvaluje uzavření úplatné smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty č. 208/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem služebného pozemku a panem A.V. a paní I.V. oba , bytem Rožnov pod Radhoštěm jako spoluvlastníky panujících pozemků. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na služebném pozemku p.č. 1543/10 v rozsahu geometrického plánu č. 6364-127/2018 ve prospěch panujících pozemků p.č. 182/3, p.č. 1543/61, p.č. 6232 a p.č. 6264, to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 2002/118 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 184/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Společenstvím vlastníků 1770 v Rožnově p. R., Kulturní 1770, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25895711 jako stavebníkem 1 a Společenstvím vlastníků 1771 v Rožnově p. R., Kulturní 1771, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25893645 jako stavebníkem 2. Předmětem smlouvy je souhlas města s provedením stavby valbové střechy budovy č. p. 1770 stojící na pozemku p. č. st. 3593 a budovy č. p. 1771 stojící na pozemku p. č. st. 3592 s přesahem nad pozemek p. č. 1224/2 ve vlastnictví města Rožnov p. R. v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 2003/118 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – účelové komunikace, vodovodního řadu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro výstavbu bytových domů na pozemcích p.č. 2442/56 a p.č. 2442/57 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle zpracované projektové dokumentace „Eden Rožnov 2 “ s žadatelem, společností EDEN ROŽNOV s.r.o., sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 05050651, dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadatelem příslušnou smlouvu na vybudování a budoucí koupi staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 2004/118 projednala informaci o možných způsobech vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace a realizaci projektu „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje tento postup: Vyhlásit samostatně veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro realizaci díla, a to na základě předložených požadavků, podmínek, podkladů ze strany objednatele a schválené vyhotovené studie proveditelnosti. Následně po vydání stavebního povolení vyhlásit samostatně veřejnou zakázku na zhotovitele díla dle zhotovené projektové dokumentace. Rada města ukládá vedoucímu ORSP ve spolupráci s OSM a MěPol zajistit vypracování podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro realizaci díla a tyto podklady předložit radě města ke schválení před vyhlášením veřejné zakázky.
 • 2005/118 projednala a bere na vědomí informaci o rozpočtu k akci „Partyzánská – propojení chodníků, RpR“ dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru rozvoje a strategického plánování ve spolupráci s vedoucím finančního odboru zařadit finanční částku ve výši 500.000 Kč nutnou pro realizaci této akce do návrhu rozpočtového opatření č. 4 k projednání v zastupitelstvu města. Rada města doporučuje zastupitelstvu města finanční částku v rámci rozpočtového opatření schválit.
 • 2006/118 bere na vědomí informaci o stavu zpracování studie na úpravu na náměstí 1. Máje v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 2007/118 rozhodla usnesením č. 1954/116 ze dne 10. 8. 2018 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ na zhotovitele projektové dokumentace v rámci akce: Novostavba městského bytového domu na ulici Kulturní – zhotovení projektové dokumentace a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou schválila podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách. Rada města
  a) schvaluje změnu podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky spočívající ve změně požadavku na technickou kvalifikaci uchazeče a s touto změnou související nové znění výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a čestného prohlášení o splnění technické kvalifikace dle důvodové zprávy a jejích příloh
  b) ukládá vedoucímu odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zveřejněním výše uvedených změn podmínek výběrového řízení na profilu zadavatele a rozesláním všem osloveným uchazečům/dodavatelům a rovněž těm, kteří projevili zájem o veřejnou zakázku.
  Upravená výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a upravené čestné prohlášen o splnění technické kvalifikace ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2008/118 projednala a bere na vědomí druhou aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 2009/118 projednala a souhlasí s pořádáním akce „Dny sociálních služeb 2018“ ve dnech 3. 9. až 7. 9. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města v souvislosti s pořádáním této akce schvaluje využití parkoviště na ul. Pionýrská v Rožnově pod Radhoštěm dne 5. 9. 2018 pro bezplatné stání vozidel účinkujících a osob prezentujících své služby v rámci jarmarku neziskových organizací.
 • 2010/118 bere na vědomí informaci o udělení ocenění „Osobnost sociální oblasti 2018“ dle důvodové zprávy.
 • 2011/188 bere na vědomí a souhlasí se zněním souhrnné zprávy o stavu řešení ověřených problémů města Rožnov pod Radhoštěm vzešlých z Veřejného fóra 2017 ze dne 4. 10. 2017 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 a ukládá odboru rozvoje a strategického plánování prezentovat tuto souhrnnou zprávu o stavu řešení formulovaných problémů zastupitelstvu města konaného dne 11. 9. 2018 a následně občanům na 2. ročníku Veřejného fóra (2018).
 • 2012/118 bere na vědomí zájem Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zastoupeného tajemníkem Romanem Hepem, spolupracovat na projektu "Zavádění principů Smart Governance v regionu Východní Moravy“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/16_058/0007415 (dále jen projekt), realizátora Sdružení měst a obcí východní Moravy, IČ: 45659168, a souhlasí se zapojením města do realizace aktivit projektu, za podmínek popsaných v důvodové zprávě a jejích přílohách.
 • 2013/118 bere na vědomí „Pozvánku k účasti na projektu Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu (Bridging European and Local Climate Action (BEACON))“, a souhlasí se zapojením města do projektu BEACON, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje znění dokumentu potvrzující účast na projektu BEACON tzv.: „Memoranda o porozumění“ a ukládá starostovi města „Memorandum o porozumění“, které je uvedeno v příloze č. 3 důvodové zprávy, podepsat.
 • 2014/118 souhlasí
  a) s podáním 3 samostatných žádostí o dotaci v rámci vyhlášené 100. výzvy OPŽP (Specifický cíl: 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie) na projekty energeticky úsporných opatření na budovách ve vlastnictví města Masarykovo náměstí 128, Tylovice 1788 a Letenská 1918 a
  b) s podáním žádosti o dotaci v rámci připravované výzvy MŽP – Snížení světelného smogu na projekt rekonstrukce veřejného osvětlení v rozsahu cca 300 svítidel a s tím souvisejícími náklady na zpracování žádosti dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 2015/118 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 25 ks počítačových sestav“, kterým je Autocont CZ a.s. , se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47676795 a uzavření kupní smlouvy číslo 0228/2018/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Autocont CZ a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 2016/118 schvaluje změnu organizační struktury odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a
  a) zrušuje v oddělení majetkoprávním v odboru správy majetku místo samostatného odborného referenta na pozici správa a evidence majetku, smlouvy a
  b) vytváří pozici samostatného oborného referenta v odboru správy majetku na pozici zábory VP, příprava podkladů pro koordinační skupinu, evidence smluv,
  c) schvaluje změnu zvláštní části platného Organizačního řádu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu činností spadajících do působnosti odboru správy majetku dle přílohy č. 2 důvodové zprávy a to vše s účinností od 01. 10. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
 • 2017/118 zrušuje usnesení č. 1501/82 ze dne 17. 3. 2014 (pověření k zastupování ve správních řízení) dle důvodové zprávy.
 • 2018/118 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 6. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 2019/118 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 2020/118 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 6. roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 30.8.2018 8:05:51 - aktualizováno 30.8.2018 8:34:09 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load