Usnesení 119. Rady města

V Ý P I S Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

ze 119. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. září 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 2021/119 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 2022/119 vylučuje uchazeče/dodavatele Autocentrum Lukáš s.r.o., IČ: 26824108 a BONO auto a.s., IČ: 14614812 z výběrového řízení pro veřejnou zakázku „Dodávka 2 ks osobních automobilů a odkoupení 2 ks ojetých osobních automobilů“, vyhlášenou rozhodnutím rady města usnesením č. 1970/116 dne 10. 8. 2018, a to z důvodu nesplnění podmínek účasti ve výběrovém řízení, a ruší výběrové řízení pro tuto veřejnou zakázku dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zrušením výše uvedeného výběrového řízení.

 • 2023/119 projednala žádost Ing. Jana Kučery, bytem Kulturní 1754, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ze dne 30. 8. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 15. 9. 2018 v době od 13:00 do 20:00 hod. v souvislosti s konáním předvolební akce s názvem „Pohodové setkání s Nezávislými Rožnováky – sobota pro všechny generace“ v lokalitě Masarykova náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 2024/119 schválila postup při zadávání zákonné veřejné zakázky „Správa a údržba veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm“ formou uzavření příkazní smlouvy se společností PPE.CZ s. r. o., se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25863568 dle části II. čl. I odst. 4 a 5 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje vedoucí Odboru správy majetku, jako odpovědnou osobu zadavatele, podepsáním plné moci ve prospěch společnosti PPE.CZ s. r. o. při zastupování města při zadávání této veřejné zakázky dle důvodové zprávy.

 • 2025/119 rozhodla usnesením rozhodla usnesením č. 1954/116 ze dne 10. 8. 2018 o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ na zhotovitele projektové dokumentace v rámci akce: Novostavba městského bytového domu na ulici Kulturní – zhotovení projektové dokumentace a v souvislosti s touto veřejnou zakázkou schválila podmínky zadávacího řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace a jejích přílohách, které byly následně usnesením rady města č. 2007/118 ze dne 24. 8. 2018 změněny co do požadavku na technickou kvalifikaci uchazeče. Rada města

  a) schvaluje další změny zadávacích podmínek, spočívající ve změně požadavku na technickou kvalifikaci uchazeče a ve změně lhůty pro podání nabídek a s těmito změnami související nové znění Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, přílohy Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace a přílohy Vedoucí projektového týmu dle důvodové zprávy a jejích příloh,
  b) ukládá vedoucímu Odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zveřejněním výše uvedených změn zadávacích podmínek výběrového řízení na profilu zadavatele a rozesláním všem osloveným uchazečům/dodavatelům a rovněž těm, kteří projevili zájem o veřejnou zakázku.

  Upravená Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, upravené přílohy Čestné prohlášen o splnění technické kvalifikace a Vedoucí projektového týmu ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2026/119 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „ Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731 – 1735 na ul. Horská “ , kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost Cobbler s.r.o., IČ 46578463, se sídlem Zašová č. p. 633, 756 51 Zašová, a uzavření smlouvy o dílo č. 218/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Cobbler s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá odboru rozvoje a strategického plánování zařadit finanční částku ve výši 1.500 tis. Kč nutnou pro realizaci této veřejné zakázky do návrhu rozpočtového opatření č. 4 k projednání v zastupitelstvu města dne 11. 9. 2018 a starostovi města podepsat smlouvu o dílo až po schválení příslušného rozpočtového opatření.

 • 2027/119 schvaluje změnu organizační struktury odboru rozvoje a strategického plánování, oddělení strategického plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm spočívající ve vytvoření nové pracovní pozice „Koordinátor aktivního života seniorů“ v rámci projektu „Město přátelské seniorům“, a to na dobu určitou do 31. 12. 2018, dle důvodové zprávy a její přílohy, a zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 1 úvazek, tj. na 181 s účinností od 10.9.2018, přičemž od 1. 1. 2019 se počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 1 úvazek opět sníží.

 • 2028/119 schvaluje postup při zadání veřejné zakázky k projektu „Transparentní a bezpečný úřad Rožnov pod Radhoštěm“ formou uzavření příkazní smlouvy se společností PPE.CZ s. r. o., se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25863568 dle části II. čl. I odst. 5 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání zakázek malého rozsahu a pověřuje tajemníka MěÚ, jako odpovědnou osobu zadavatele, podepsáním plné moci ve prospěch společnosti PPE.CZ s. r. o. při zastupování města při zadávání této veřejné zakázky dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš             Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města             místostarosta města

Vytvořeno 10.9.2018 14:50:29 - aktualizováno 10.9.2018 14:56:37 | přečteno 64x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load