Usnesení 120. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 120. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 21. září 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 2029/120 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 2030/120 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 18.000 Kč na úhradu nákladů na zážitkový výlet spojený s environmentálním vzděláváním pro Ekotým v rámci IKEA výzvy ,,Měníme školu s IKEA“ příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm příspěvková organizace, IČ: 60990384 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČ: 64933873 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 2031/120 ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizaci Základní škola Videčská, Rožnov p. R., IČ: 60990376 odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, města Rožnov pod Radhoštěm, a to v částce 1.000.000 Kč s termínem do 30. 10. 2018 dle důvodové zprávy.

 • 2032/120 schvaluje
  1) výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nevýhradní podlicence k užití softwarových produktů systému GORDIC GINIS“ jednomu uchazeči, a to společnosti GORDIC spol. s r. o. se sídlem v Jihlavě, Erbenova 4, PSČ 586 01, IČ: 47903783 a uzavření kupní smlouvy č. 260/2018/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností GORDIC spol. s r. o. jako prodávající dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zařadit výdaj ve výši 148.437 Kč nutný k realizaci veřejné zakázky do návrhu rozpočtu roku 2019 a předložit zastupitelstvu města ke schválení.
  2) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS ze dne 20. 10. 2014, č. dodatku 192/2018/FIN, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatel a společnosti GORDIC spol. s r. o. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zařadit výdaj vyplývající z dodatku č. 1 do návrhů rozpočtů následujících let dle důvodové zprávy.
 • 2033/120 schvaluje Provozní řád Atletického hřiště Dany Zátopkové na ulici Letenská dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený Provozní řád je součástí tohoto usnesení.

 • 2034/120 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy ulice Dolní Dráhy, Tylovice, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, a uzavření smlouvy o dílo č. 201/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností COLAS CZ, a.s. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 2035/120 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici Obránců míru v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost VOJKŮVKA s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, 756 55 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 241/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností VOJKŮVKA s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 2036/120 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem „Dodávka 2 ks nových osobních automobilů a odprodej 2 ks ojetých osobních automobilů“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou Rada města:
  a) schvaluje výzvu k podání nabídky včetně příloh a seznam oslovených subjektů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek,
  c) částečně revokuje usnesení Rady města č. 1848/110, a to část ve znění: souhlasí se záměrem obnovy vozového parku města dle důvodové zprávy ve znění změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 1. 6. 2018.
  d) ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam oslovených subjektů a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2037/120 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní S.Z. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 30. 9. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

 • 2038/120 projednala žádost pana T.M.ze dne 20. 8. 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Rada města schvaluje odklad termínu k vyklizení bytu č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm. Pan T.M. je povinen byt vyklidit k 30. 9. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města potvrzuje své rozhodnutí přijaté usnesením č. 1966/116 dne 10. 8. 2018.

 • 2039/120 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 245/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Stavební bytové družstvo Rožnov, se sídlem Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 00053732 (stavba zateplení obvodových stěn, soklu, rekonstrukce lodžií a zastřešení vstupů s přesahem nad pozemek p. č. 1291/22 ve vlastnictví města pro budovu č. p. 1744, 1745 stojící na pozemku p. č. st. 3173, vše v k.ú. Rožnov p. R., ul. Vítězná). Schválená smlouva je součástí tohoto.

 • 2040/120 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (uložení plynárenského zařízení do městských pozemků p. č. 1040/18 a p. č. 3603/8 v k.ú. Rožnov p. R., ul. Školní), smlouva č. 265/2018/OSM,
  2) panem L.R. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2028/2 a p. č. 3625/9 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Ostravská), smlouva č. 169/2018/OSM/11. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2041/120 schvaluje nájem pozemku p.č.st. 78/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 64 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm společnosti Megas, spol. s r.o., se sídlem Místecká 97, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 47976951, a to na dobu určitou do 31. 12. 2028 za nájemné ve výši 25. 000 Kč za rok dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 229/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností Megas, spol. s r.o. jako nájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2042/120 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy o nájmu uzavřenou dne 23. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2017 se společností Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 01955144 spočívající v rozšíření předmětu nájmu (rozšíření kapacity noclehárny osobám bez přístřeší v prostorách 3. nadzemního podlaží v budově č. p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm o 6 lůžek a s tím související zvýšení nájemného dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 2043/120 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 7 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:
  1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 970/3 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1074-37/2018, smlouva č. 254/2018/OSM
  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 738/1 v k.ú. Hážovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 341-20/2018, smlouva č. 255/2018/OSM.
  3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 1473/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6324-22/2018, smlouva č. 256/2018/OSM.
  4) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 525/1 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1068-101/2018, smlouva č. 257/2018/OSM.
  5) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 1142/5 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1072-29/2018, smlouva č. 258/2018/OSM.
  6) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 3634/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6333-241/2018, smlouva č. 259/2018/OSM.
  7) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemku p.č. 785/32 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1081-565/2018, smlouva č. 273/2018/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 2044/120 schvaluje uzavření úplatné smlouvy č. 223/2018/OSM o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným z věcného břemene, společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 jako oprávněným z věcného břemene a investory stavby: panem M.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm, panem J.J. bytem Rožnov pod Radhoštěm a panem TJ., bytem Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene služebnosti pro STL plynovodní přípojku v a na pozemku p.č. 153/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města o celkové délce 4,66 m dle geometrického plánu č. 1075-7052/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2045/120 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru č. N83, a to sklepního boxu č. 65 o výměře 2,52 m 2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek nebytového prostoru s vyznačením sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost pana J.N., bytem Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 2046/120 schvaluje propachtování celého pozemku p.č. 2609/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 6.623 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm panu Miroslavu Horutovi, se sídlem Sněžná 249, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70641170, a to na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2028 za pachtovné ve výši 1.000 Kč/ha/pachtovní rok dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření pachtovní smlouvy o zemědělském pachtu č. 238/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a Miroslavem Horutem jako pachtýřem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2047/120 ve funkci zřizovatele Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, IČ: 70918678 (dále jen „MŠ Na Zahradách“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Na Zahradách, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 2048/120 ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, IČ: 70918694 (dále jen „MŠ 5.května 1527“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ 5. května 1527, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

 • 2049/120 schvaluje změnu platového výměru
  a) Mgr. Miroslavu Kokinopulosovi, řediteli Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a
  b) Bc. Pavlu Zajícovi, řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:64123430 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto platové výměry podepsat.
 • 2050/120 schvaluje uzavření smlouvy o reklamě č. 274/2018/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností Brose CZ spol. s r.o., Průmyslový park 302, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice IČ: 61465704 jako objednatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Obsahem smlouvy je zajištění propagace objednatele v souvislosti s 16. ročníkem Běhu Rodným krajem Emila Zátopka za odměnu ve výši 20.000 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2051/120 stanovuje významné pracovní úkoly pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990317 pro období září 2018 až březen 2019 dle důvodové zprávy.

 • 2052/120 jmenuje s účinností od 1. 12. 2018 do funkce vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. Věru Šulovou, bytem Jarcová.

 • 2053/120 1) schvaluje výjimku dle části IV odst. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na projektové práce ve výši 334 565 Kč vč. DPH na akci „Úpravy veřejného prostranství na ulici (náměstí) 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti ellement architects s.r.o., se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885. Rada města ukládá odboru rozvoje městského úřadu zabezpečit úkony související s přidělením výše uvedené veřejné zakázky společnosti ellement architects s.r.o. postupem dle důvodové zprávy a její přílohy.
  2) ukládá Odboru správy majetku jednat s majiteli pozemků p.č. 1002/62, 1002/63 a 1002/72 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o možnosti realizace úprav veřejných prostranství dle zpracované studie.
 • 2054/120 bere na vědomí informaci o stavu přípravy koncepčního dokumentu k revitalizacím bytových domů dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá tajemníkovi městskému úřadu ustanovit pracovní tým k dokončení tohoto dokumentu a případnému zpracování tohoto dokumentu formou právního (vyhláška, nařízení) nebo vnitřního předpisu města.
 • 2055/120 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 275/2018/OSK o poskytnutí věcného daru 3 kusů Lenovo IdeaPad YOGA 520-14IKB 14.0 FHD IPS AG T/i3-7100U/4G/128G/INT/W10H/Backlit/šedá v celkové výši 44 274Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností SCG Czech Design Center, s r.o., se sídlem 1. máje 2594, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25739336 jako dárcem, za účelem ocenění technicky nadaných žáků v souvislosti s vyhodnocením Technického talentu Rožnova 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení
 • 2056/120 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č.p./č.e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČ: 45809712, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč, dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 230/2018/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

        Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 26.9.2018 15:06:00 - aktualizováno 26.9.2018 15:22:04 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load