Usnesení 121. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 121. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. října 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 2057/121 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

 • 2058/121 ukládá Odboru správy majetku zajistit odstranění nelegální reklamy na sloupech veřejného osvětlení.

 • 2059/121 schvaluje uzavření dohody o plnění dluhu ve splátkách č. 252/2018/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem P.O., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o plnění dluhu ve splátkách uvedená v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
   
 • 2060/121 schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 1,3,4,5,6,7,8,9 a ukládá městskému úřadu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 9/XXI dne 31. 10. 2017 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a starostovi města smlouvy o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci podepsat.
   
 • 2061/121 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení chodníku ul. Partyzánská, Rožnov p. R . “ , kterým je společnost Aleš Cáb s.r.o., se sídlem Videčská 436, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26307898 a uzavření smlouvy o dílo č. 0263/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Aleš Cáb s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2062/121 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby: Úprava komunikace a chodníků (dopravního řešení) před ZŠ 5. května na ul. Horská v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,
  b) schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  c) jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  e) ukládá vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zařadit výdaj ve výši 2.100.000 Kč nutný k realizaci veřejné zakázky do návrhu rozpočtu roku 2019 a předložit zastupitelstvu města ke schválení.
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 2063/121 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 281/2018/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
   
 • 2064/121 schvaluje uzavření
  a) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Horní Bečva (č. 232/2018/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Horní Bečva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a
  b) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Prostřední Bečva (č. 233/2018/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Prostřední Bečva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 2065/121 ukládá ředitelce T-klubu kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743 úkol zabezpečit pro rok 2019 konání farmářských trhů a zajistit více lokálních prodejců zeleniny a ovoce. T-klub kulturní agentura navrhne jak zatraktivnit trhy pro dodavatele i nakupující, zlepšit nabídku sortimentu, upravit prodejní dobu i po pracovní době, zvážit prodej v sobotu.

 • 2066/121 ukládá ředitelce T-klubu kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743 úkol zajistit na svých kulturních akcích prodej nápojů do vratných kelímků / Městský úřad zajistí prodej vratných kelímkú s logem města ve vlastním Informačním centru/.

 • 2067/121 ukládá městskému úřadu připravit a realizovat pítko na „Lázeňské ulici.“

 • 2068/121 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky na služby s názvem Správa a údržba veřejného osvětlení města Rožnov pod Radhoštěm, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou Rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci,
  b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek,
  c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony, související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků, ve znění, uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

 • 2069/121 ukládá úkol Odboru správy majetku a Odboru rozvoje a strategického plánování, připravit revitalizaci betonových zpevněných ploch na sídlištích dle harmonogramu uvedeného v důvodové zprávě, v rámci přípravy vždy projednat záměr na místě s obyvateli přilehlých domů a navrhnout realizaci položky do rozpočtu.

 • 2070/121 ukládá úkol Odboru správy majetku navrhnout harmonogram sečení trávy v bezprostřední blízkosti dětských hřišť ve vyšší četnosti a následně realizovat častější seč.

 • 2071/121 ukládá Odboru správy majetku úkol vytipovat v domech u dětských hřišť aktivního občana, který by na dohodu o provedení práce zajišťoval průběžný drobný úklid těchto hřišť a tyto dohody o provedení práce následně uzavřít.

 • 2072/121 ukládá úkol Odboru správy majetku a Odboru rozvoje a strategického plánování, prověřit umístění dětského hřiště v rámci areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové.

 • 2073/121 ukládá ukládá Odboru rozvoje a strategického plánování ve spolupráci s městským architektem prověřit umístění dětského hřiště v lokalitě Láz/Písečný z pohledu urbanistického a také z hlediska zacílení hřiště na věkovou skupinu.

 • 2074/121 1) souhlasí s navrženými místy pro umístění reklamních zařízení dle příloh důvodové zprávy;
  2) ukládá Oboru rozvoje a strategického plánování ve spolupráci s Odborem správy majetku a městským architektem zajistit územní souhlasy pro ta reklamní zařízení dle přílohy 1, jež to dle stavebního zákona vyžadují;
  3) bere na vědomí informaci o nájmu nemovitostí pro umístění některých reklamních zařízení dle důvodové zprávy;
  4) ukládá oboru rozvoje a strategického plánování ve spolupráci s městským architektem zajistit objednání reklamních zařízení dle důvodové zprávy;
  5) ukládá odboru správy majetku reklamní zařízení dle bodu 4 usnesení osadit.

 • 2075/121 bere na vědomí doporučení městského architekta k pořízení nového územního plánu a jeho finanční náročnost.

 • 2076/121 ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, ulice Zemědělská 592, IČ: 44740743 (dále jen „TKA“), vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky TKA, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy.

  Ing. Radim Holiš         Mgr. Kristýna Kosová

starosta města               místostarostka

Vytvořeno 10.10.2018 15:45:17 - aktualizováno 29.1.2019 7:56:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load