Usnesení 122. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 122. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. října 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 2077/122 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 2078/122 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 15.000 Kč na náklady spojené s realizací tanečního projektu „Vánoční street dance show Ježíšek tančí“ organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti NADACE SYNOT se sídlem Jaktáře 1475, IČ: 26218330, Uherské Hradiště dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 2079/122 schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2018/2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.

 • 2080/122 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městského pozemku p. č. 1224/2 v k. ú. Rožnov p. R., vnitroblok ul. Jaroňkova-Kulturní), smlouva č. 282/2018/OSM,
  2) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. st. 730 a p. č. 1430/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Bezručova), smlouva č. 169/2018/OSM/12,
  3) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3601/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Meziříčská), smlouva č. 169/2018/OSM/13,
  4) pan J.M., bytem Vidče (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 975/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Chodská), smlouva č. 169/2018/OSM/14.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 
 • 2081/122 schvaluje uzavření smlouvy č. 268/2018/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a manžely H., bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemcích p.č. 255/4 a p.č. 3580/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6366-20/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2082/122 schvaluje uzavření smlouvy č. 264/2018/OSM o zřízení úplatné služebnosti spočívající v právu vstupu, přístupu, vjezdu a manipulace na pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 516 v k.ú. Tylovice ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako oprávněným ze služebnosti v rozsahu dle geometrického plánu č. 1080-75/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2083/122 schvaluje dodatek č. 2 (ag.č. 351/2016/OSM/2) ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy ke smlouvě o nájmu č. 351/2016/OSM uzavřené dne 23. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 (ag.č. 351/2016/OSM/1) ze dne 28. 4. 2017 se společností Elim Vsetín, o.p.s., se sídlem Horní Jasenka 119, 755 01 Vsetín, IČ: 01955144 spočívající v rozšíření předmětu nájmu (rozšíření kapacity noclehárny osobám bez přístřeší) v prostorách 3. nadzemního podlaží budovy č. p. 1027 na ulici Čechova v Rožnově pod Radhoštěm o 6 lůžek a s tím související zvýšení nájemného dle důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.

 • 2084/122 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 2330809651 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a JN, trvale bytem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, na pronájem sklepního boxu č. 65 o výměře 2,52 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N83 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2085/122 schvaluje vyhlášení záměru na změnu Smlouvy o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004 ze dne 4.6.2004 ve znění dodatku č. 1 až 11 uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652 jako nájemcem, spočívající ve snížení nájemného, které souvisí s realizací nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radě města.

 • 2086/122 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1148/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6399-70769/2018 jako pozemek p.č. 1148/9 o výměře 59 m 2 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 2087/122 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru č. N66 a to sklepního boxu č. 30 o výměře 3,04 m 2 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (situační plánek nebytového prostoru s vyznačením sklepního boxu je přílohou usnesení) na žádost pana M.V., Rožnov pod Radhoštěm a to na dobu neurčitou dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 2088/122 schvaluje uzavření dohody o narovnání č. 287/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi Povodím Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 jako povinným, panem F.K., bytem Ostrava jako vlastníkem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným. Schválená dohoda o narovnání je součástí tohoto usnesení.

 • 2089/122 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby: Parkoviště na ul. Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky, ve znění uvedeném v důvodové zprávě a upraveném na schůzi rady města dne 12. 10. 2018.
  b) schvaluje 7 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  c) jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu odboru rozvoje a SP zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  e) ukládá vedoucímu finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm zařadit výdaj ve výši 2.000.000 Kč nutný k realizaci veřejné zakázky do návrhu rozpočtu roku 2019 a předložit zastupitelstvu města ke schválení
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam sedmi zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 2090/122 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 198/2018/ORM ze dne 17. 7. 2018 na realizaci díla Oprava chodníku ul. Bezručova, Rožnov p. R., mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:02604795 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 je součástí tohoto usnesení.

 • 2091/122 souhlasí s dočasným využitím jižní části areálu ZŠ 5. května za účelem provizorního parkování obyvatel ulice Horská po dobru realizace stavby „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731 – 1735 na ul. Horská“. Parkování bude zakázáno v pracovních dnech od 7,00 do 16,00 hodin.

 • 2092/122 ukládá úkol odboru rozvoje a strategického plánování zadat studii trvalého parkování v prostoru areálu ZŠ 5. května pro veřejnost spojenou s úpravou areálu ZŠ 5. května dle důvodové zprávy.

 • 2093/122 bere na vědomí informaci o realizaci projektu „Obec přátelská seniorům 2018“ a čerpání jednotlivých položek rozpočtu projektu dle důvodové zprávy

 • 2094/122 schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 288/2018/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a nabyvatelem licence a Jaroslavem Krčmářem, se sídlem Sluneční 2378, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 71589155 jako zhotovitelem a autorem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 2095/122 stanovuje významné pracovní úkoly pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430 a T klubu - kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743 pro rok 2019 ve znění uvedeném v důvodové zprávě a upraveném na schůzi rady města dne 12.10.2018.

 • 2096/122 schvaluje úpravu podmínek pro provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy:
  a) ruší limit 6 jízd za měsíc, senioři mohou využívat službu „Senior taxi“ na určená místa v počtu 72 jízd za rok.
  b) rozšiřuje místa, na která je přeprava uskutečňována o supermarkety na území města Rožnov pod Radhoštěm, služby zajišťující nezbytnou péči o tělo (rehabilitační služby) a o autobusové a vlakové nádraží,
  c) za účelem zvýšení propagace služby souhlasí s umístěním informace o přepravě seniorů a znaku města na vozidlo dopravce.

  Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 17.10.2018 11:31:26 - aktualizováno 22.10.2018 14:25:39 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load