Usnesení 123. Rady města

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

ze 123. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. října 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 2097/123 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 2098/schvaluje uzavření dodatku č. 2 k servisní smlouvě č. 132/2016/OSM o celoroční podpoře k softwarovým produktům ze dne 13. 5. 2016 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INISOFT s. r. o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČO 25417657 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 2099/123 1) schvaluje vzorovou smlouvu č. 286/2018/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2019 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv (včetně jejich změn a ukončení) podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a
  3)
  pověřuje vedoucí odboru správy majetku k podpisu smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru a k podpisu právních jednání vedoucích ke změně či ukončení těchto smluv.
 • 2100/123 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 2 ks nových osobních automobilů a odprodej 2 ks ojetých osobních automobilů“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost Samohýl Motor a.s., se sídlem Třída Tomáše Baťi 642, Prštné, 763 02 Zlín, IČO 25511165, a uzavření kupní smlouvy č. 222/2018/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Samohýl Motor a.s. Schválená kupní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 2101/123 schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu panem J.V. a paní D.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 2102/123 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s panem J.H. a paní D.H., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 2103/123 schvaluje nájem bytů 1+0 č. N64-606 a č. N93-915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 2104/123 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 408 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 2105/123 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 2106/123 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5 v domě č. p. 1034 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 11. 2019 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu uvedený v příloze důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek podepsat.
 • 2107/123 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 58 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 5. 2019 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 2108/123 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, bytu č. 16 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smluv o nájmu bytu č. B44-612 a v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 28. 2. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 30. 11. 2018. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění uvedené podmínky .
 • 2109/123 neschvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. N77 – 702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci.
 • 2110/123 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytu č. 217 a č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 30. 6. 2019 a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu podepsat.
 • 2111/123 schvaluje vyhlášení záměru na prodloužení smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.
  • N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75
  • N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76
  • N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77
  • N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82
  • N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83
  • N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100
  • N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101
  • N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102
  • N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103
  • N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105
  • N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,
  všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 26821532 na dobu určitou do 31. 12. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.
 • 2112/123 schvaluje prodloužení smluv o nájmu bytů č. 105, č. 204, č. 209 a č. 311 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, bytů č.19, č. 23, č. 40 a č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a bytů č. B18-519, č. N41-528 a č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci do 31. 3. 2019, a to za podmínky stanovení nájemného dle postupu uvedeného v důvodové zprávě a v souladu s „Koncepcí rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“, verze 1.1, která byla schválená usnesením zastupitelstva města č. 12/XXIII dne 27. 2. 2018, a příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, uvedené v přílohách důvodové zprávy, a to za splnění podmínky úhrady dluhu nájemci nejpozději do 21. 12. 2018. Rada města ukládá starostovi města příslušné dodatky ke smlouvám o nájmu bytu po splnění podmínky úhrady dluhu podepsat.
 • 2113/123 projednala a bere na vědomí informaci ředitelky T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace o změně termínu a lokality u plánovaných akcí Vánoční trhy a Česko zpívá koledy a v souvislosti s těmito změnami revokuje v bodě 7 a 8 usnesení č. 1789/108 ze dne 4. 5. 2018, kterým udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 v souvislosti s pořádáním výše uvedených akcí, a nově uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 a povoluje konzumaci alkoholických nápojů v lokalitě Masarykovo náměstí v souvislosti s pořádáním akcí „Vánoční trhy“ ve dnech 10. – 14. 12. 2018 a „Česko zpívá koledy“ dne 12. 12. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 2114/123 projednala žádost Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 64123430 ze dne 12. 10. 2018 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 17. 11. 2018 v době od 16:30 do 18:30 hod. v souvislosti s konáním happeningu k připomínce 17. listopadu v lokalitě Horního parku (Hudební altán) v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 2115/123 ve funkci zřizovatele Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, IČO 70918678 (dále jen MŠ Na Zahradách) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ Na Zahradách uvedené v důvodové zprávě a v zápise ze zasedání rady města ze dne 26.10.2018.
 • 2116/123 ve funkci ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527 644, IČO 70918694 (dále jen MŠ 5. května 1527) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ 5. května 1527 uvedené v důvodové zprávě a v zápise ze zasedání rady města ze dne 26. 10. 2018.
 • 2117/123 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 160/2018/ORM ze dne 24. 7 .2018 na realizaci díla Rekonstrukce bývalé trafostanice – Rožnov pod Radhoštěm, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 je součástí tohoto usnesení.
 • 2118/123 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Novostavba městského bytového domu na ulici Kulturní – zhotovení projektové dokumentace“
  a)
  vylučuje uchazeče Akad. arch. Evu Krčmářovou, se sídlem Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava, IČO 68943377 z výběrového řízení pro nesplnění zadávacích podmínek dle důvodové zprávy a jejích příloh
  b)
  schvaluje závěrečné pořadí a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost MR Design CZ s.r.o., se sídlem Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba, IČO 25388606, a uzavření smlouvy o dílo č. 206/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností MR Design CZ s.r.o.
  Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 2119/123 schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 10056251 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, č. dodatku 0144/2015/ORM/2, na akci „Rožnov pod Radhoštěm - VDJ Písečný, Dolní Paseky - propojení vodovodů“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem podpory a Státním fondem Životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO 00020729 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení.
 • 2120/123 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (č. dodatku 0033/2018/ORM/1) ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 39_17 ze dne 5. 2. 2018 k projektu „STREET WORKOUT hřiště“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a společností NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČO 26721511 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Dodatek č. 1 ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 2121/123 schvaluje předložení projektu Vydání publikace „Co by každá hospodyňka“ do programové podpory Ministerstva kultury ČR včetně rozpočtu, který je součástí Žádosti o státní podporu v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 2122/123 a) bere na vědomí rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. Antonína Slováka, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, za volební stranu Nezávislí a Soukromníci a konstatuje, že mandát Ing. Antonína Slováka zanikl dne 17. 10. 2018 a
  b)
  osvědčuje, že novým členem Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm za volební stranu Nezávislí a Soukromníci se dne 18. 10. 2018 stal první náhradník této volební strany, pan Ing. Radúz Mácha, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 2123/123 schvaluje s účinností od 1. 11. 2018 vnitřní směrnici města č. 6/2018 - Bezpečnost informací ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená vnitřní směrnice je součástí tohoto usnesení.
 • 2124/123 schvaluje s účinností od 1. 11. 2018 vnitřní směrnici města č. 7/2018 - Systém zpracování a ochrany osobních údajů města Rožnov pod ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená vnitřní směrnice je součástí tohoto usnesení.
 • 2125/123 bere na vědomí informaci o pilotním zřízení a zajištění „Senior point“ v Seniorském centru v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
 • 2126/123 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala nabídku Československé obchodní banky, a.s. na fixaci úroku na 5 nebo 10 let uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy k úvěru poskytnutého společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol s r.o. na základě smlouvy o úvěru č. 1490/18/5625 ze dne 12. 9. 2018 . Rada města souhlasí s fixací úroku na 5 let ve výši 2,47%.
 • 2127/123 projednala a bere na vědomí žádost Charity Valašské Meziříčí o rozšíření působnosti služby sociální rehabilitace ATTA.
 • 2128/123 schvaluje zahraniční služební cestu Radima Holiše a Petra Kopeckého do města Körmend (Maďarsko ) dne 27. 10. 2018, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň na tuto zahraniční cestu přiznává kapesné v cizí měně ve výši 40% stravného.

Ing. Radim Holiš           Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 2.11.2018 10:14:50 - aktualizováno 2.11.2018 10:23:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load