Usnesení 4. zasedání Rady města (5.12.2018)

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 4. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 30. listopadu 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 

23/4  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

24/4 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.000 Kč na nákup pomůcek do kroužku Gymnastika organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti DEZA a.s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí, IČ: 00011835 dle důvodové zprávy a její přílohy.

25/4 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 1. 10. 2018, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

26/4 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 2.691 Kč na úhradu nákladů stravného organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 od společnosti Women for women, o.p.s. Praha - Nusle, Vlastislavova 152/4, PSČ 140 00, IČ: 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.

27/4 schvaluje uzavření dodatků č. 3 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až 8 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

28/4 rozhodla o podání žaloby o zaplacení pohledávky ve výši 53 Kč a  53.644 Kč s příslušenstvím proti panu J.Z., bytem  Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

29/4 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (GINIS 214/2018/OSM/1) ke smlouvě o dílo spočívající v provedení stavebních prací elektromontážních „Rekonstrukce veřejného osvětlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ č. 214/2018/OSM ze dne 24. 9. 2018 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ELEKTRO – LUMEN s.r.o., se sídlem Hranická 505, 753 61 Hranice IV, IČ: 47976446 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 

30/4 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu

  bytu č. 85 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní V.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

  bytu č. 38 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní M.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm,

v obou případech k 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tyto dohody podepsat.

 

31/4 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu

  bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci paní P.K a panem R.K.

  bytu č. 31 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci paní A.H. a panem R.H.

  bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci paní O.H. a panem M.H.  dle důvodové zprávy a jejích příloh

32/4 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 19 v domě č. p. 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní paní H.P.  dle důvodové zprávy a její přílohy. 

33/4 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu jedenácti bytových jednotek č.

  N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

  N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

  N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

  N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

  N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

  N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

  N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

  N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

  N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

  N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

  N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm do 31. 12. 2019 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytových jednotek podepsat.

 

34/4 schvaluje uzavření smlouvy č. 295/2018/OSM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem jako budoucím povinným a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako budoucím oprávněným a společností RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062 jako investorem. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (přeložení plynárenského zařízení STL plynovodu do městských pozemků p. č. 782/21 a p. č. 782/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

35/4 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:

1)Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00, IČ: 04084063 (přeložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č. 1429/1 a p. č. 1430/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Bezručova), smlouva č. 299/2018/OSM,

2)pan J.S., bytem  Rožnov pod Radhoštěm (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3600 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sokolská), smlouva č. 169/2018/OSM/15. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

36/4 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/9 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J.S., bytem  Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3600 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Sokolská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

37/4 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až č. 3 důvodové zprávy

a)s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrských sítí:

· ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p.č. 782/20, p.č. 782/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6385-1119/2017, smlouva č. 297/2018/OSM.

· Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou, se sídlem č.p. 120, 756 62 Střítež nad Bečvou, IČ: 47658983, pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p.č. 3569/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6375-7314/2018, smlouva č. 301/2018/OSM.

b)  s oprávněným ze služebnosti  inženýrské sítě - společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01  Vsetín, IČ: 47674652  a společností ENERGOAQUA, a.s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 15503461 jako investorem, pro uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 49, p.č. 55/4, p.č. 61/1 a p.č. 54/2 v k.ú. Tylovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1084-57/2018, smlouva č. 277/2018/OSM.

Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 

38/4 schvaluje uzavření dodatku č. 12 (ag.č. 89/2015/OSM/2) ke smlouvě o nájmu, zajištění provozu a údržby vodohospodářského zařízení č. VaK/161/2004 ze dne 4. 6. 2004 ve znění dodatků č. 1 až 11 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 476 74 652 jako nájemcem, spočívající ve snížení nájemného, které souvisí s realizací nepeněžitého vkladu města Rožnov pod Radhoštěm do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. Schválený dodatek č. 12 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

39/4 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí městských pozemků p.č.1508/2 o výměře 3.490 m2  a p.č. 1508/1 o výměře 1.360 m2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (katastrální mapa s vyznačením předmětných částí pozemků je součástí usnesení), a to na dobu určitou do 31. 12. 2023 ve prospěch stávajícího nájemce, spolku Tenis Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1613, IČ: 26649128, za účelem provozování veřejného tenisového areálu na vlastních tenisových kurtech a cvičné tenisové stěny, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

40/4 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí městského pozemku p.č.  1508/1 o výměře 230 m2 a 600 m2 a částí městského pozemku p.č. 1508/2 o výměře 300 m2 a 400 m2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (katastrální mapa s vyznačením předmětných částí pozemků je součástí usnesení), a to na dobu určitou do 31. 12. 2023 ve prospěch stávajícího nájemce, Vladislavy Malinové, IČ: 18502211, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

41/4 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem městského pozemku p.č. st. 1899 o výměře 106 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterém se nachází budova č.p. 2267 (šatny tenisového areálu) ve prospěch vlastníka budovy čp. 2267 na st. p.č. 1899 paní B.K., bytem  Rožnov pod Radhoštěm, na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 

42/4 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 319/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

43/4 ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2020 a 2021 a schvaluje rozpočty roku 2019 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pro tyto příspěvkové organizace:

· Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678,

· Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294,

· Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694,

· Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem na adrese Rožnov p. R., 5. května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659,

· Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643,

· Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651,

· Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384,

· Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761,

· Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376,

· Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340,

· Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317,

· Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430,

· T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743.

 

44/4 projednala žádost Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918643, o povolení opravy běžecké dráhy a převodu finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 200tis. Kč do investičního fondu dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s opravou běžecké dráhy a doskočiště příspěvkovou organizací a dále souhlasí s převodem 200tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace dle důvodové zprávy.

45/4 projednala žádost Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918651, o rozpočtové opatření ve výši 20.000 Kč na provozní náklady dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

46/4 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121468537 (GINIS č. 328/2018/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy v rámci projektu Měření rychlosti vozidel dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

47/4 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Úprava komunikace a chodníků (dopravního řešení) před ZŠ 5. května na ul. Horská v Rožnově pod Radhoštěm

a)vylučuje z důvodů uvedených ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, která je přílohou č. 2 důvodové zprávy, uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 60838744,

b)schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci této zakázky, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, PSČ 756 55, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 276/2018/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

c)ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat až po schválení rozpočtu města pro rok 2019, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této zakázky.

 

48/4 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Parkoviště na ul. Zemědělská, Rožnov pod Radhoštěm, kterým je společnost Vojkůvka s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, PSČ 756 55, IČ:27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 283/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Vojkůvka s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat až po schválení rozpočtu města pro rok 2019, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této zakázky.

49/4 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 218/2018/ORM ze dne 13.09.2018 na realizaci díla Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ul. Horská, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, se sídlem Zašová č. p. 633, 756 51 Zašová jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

50/4 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku stavby: Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města

a)schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky,

b)schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,

c)jmenuje členy hodnotící komise a jejich náhradníky,

d)ukládá vedoucí odboru rozvoje a strategického plánování zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky.

 

51/4 schvaluje uzavření příkazní smlouvy (včetně udělení plné moci) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazcem a společností PPE.CZ s.r.o. se sídlem Nádražní 3113/128, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25863568 jako příkazníkem na smluvní zastoupení zadavatele/města Rožnov pod Radhoštěm dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb. při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb. souvisejících se zadávacím řízení zákonné veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená příkazní smlouva je součástí tohoto usnesení.

52/4 schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOBS01_4121433187 (GINIS č. 281/2018/ORM/1) a uzavření smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě č. 18_SOP01_4121468429 (GINIS č. 325/2018/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy dle důvodové zprávy a jejich příloh v rámci stavby Rekonstrukce bývalé trafostanice – Rožnov pod Radhoštěm.  Schválená dohoda o ukončení ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a smlouva o připojení ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

53/4 schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 4101893115 (č. GINIS 316/2018/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako poskytovatelem a společností ČEZ, a. s. se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 jako objednatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

54/4 bere na vědomí problémy města formulované na druhém Veřejném fóru Zdravého města 2018 dne 10. 10. 2018 a ověřené anketou uveřejněnou na webových stránkách města dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít tyto problémy města formulované na Veřejném fóru na vědomí a uložit radě města přijmout opatření k řešení těchto problémů. 

55/4 projednala a bere na vědomí Informaci o projektu „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm“.

56/4 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě licenční a smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a společností m-ARK Marketing a reklama s.r.o., se sídlem Olomouc - Chválkovice, Železniční 469/4, PSČ 77900, IČ: 27772594 jako autorem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předmětem dodatku je ujednání o možnosti využívat obrazové přílohy (fotografie) použité v publikaci „Město Rožnov pod Radhoštěm – Brána Beskyd, srdce Valašska“ k výrobě upomínkových předmětů za účelem jejich dalšího prodeje. Schválený dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

57/4 bere na vědomí informaci o otevírací době pro veřejnost v turistickém informačním centru města a na Jurkovičově rozhledně na závěr roku 2018 dle důvodové zprávy a změn uvedených v zápise.

58/4 projednala rozsah spolupráce s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ: 00098604 pro rok 2019 uvedený v návrhu dodatku č.4 ke smlouvě o spolupráci s VMP dle důvodové zprávy a její přílohy, a doporučuje zastupitelstvu města tento dodatek schválit.

59/4 1. souhlasí s výší navržených odměn členům komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm, kteří nejsou členy zastupitelstva města za jejich činnost v komisích rady města v období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018, dle důvodové zprávy a její přílohy,

2. navrhuje odměnu předsedům komisí rady města za jejich činnost v komisích rady  města v období od 1. 1. 2018 do 30. 10. 2018  dle důvodové zprávy a její přílohy a

3.  doporučuje zastupitelstvu města odměny v navržené výši schválit.

 

60/4 schvaluje uzavření smlouvy o umístění zařízení (kamerového bodu kamerového dohlížecího systému městské policie na budově č. p. 173, Masarykovo náměstí, Rožnov pod Radhoštěm) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vlastníky budovy panem J.J. bytem Valašské Meziříčí a paní H.B. bytem Brno dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva uvedená v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

61/4 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

62/4 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, bere na vědomí informaci o předpokládaném vývoji ekonomické a hospodářské situace při probíhající kůrovcové kalamitě ve společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. v období 2019 - 2026, a souhlasí s navrhovaným řešením vzniklé situace, popsaném v příloze č. P01 a P02 důvodové zprávy.

63/4 ve funkci zřizovatele Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, IČ: 70918678 (dále jen MŠ Na Zahradách) souhlasí s přizváním paní Mgr. Kristýny Kosové na jednání konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ Na Zahradách uvedené v důvodové zprávě,

ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1527, IČ: 70918694 (dále jen MŠ 5. května 1527) souhlasí s přizváním paní Mgr. Kristýny Kosové na jednání konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ 5. května 1527 uvedené v důvodové zprávě.

 

 

 

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 5.12.2018 8:26:47 - aktualizováno 5.12.2018 8:29:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load