Usnesení 5. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 5. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. prosince 2018

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 64/5 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 65/5 jmenuje Bc. Lenku Pernicovou, trvalým pobytem Zubří na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 a ukládá odboru školství a sportu vystavit její jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené mateřské školy a starostovi města toto jmenování podepsat.

 • 66/5 jmenuje Lucii Vašinovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694, a ukládá odboru školství a sportu vystavit její jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené mateřské školy a starostovi města toto jmenování podepsat.
 • 67/5 souhlasí s přijetím účelově určeného movitého daru, a to použitého požárního vozidla RENAULT MIDLUM 270.14P4x4FR 17.5, rok výroby 2006 od České republiky – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín IČ: 70887306 a schvaluje uzavření smlouvy o převodu majetku č. 3640/18 mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje jako převodcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená darovací smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 68/5 ve funkci zřizovatele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 60990317 (dále jen Hasičský sbor), ukládá Hasičskému sboru v souladu s § 31 odst. 2 písm. c) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů odvod z jeho investičního fondu do rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm jako zřizovatele, a to v částce 1.046.087,60 Kč s termínem do 30. 12. 2018

 • 69/5 ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 (dále jen T klub - kulturní agentura) odvolává ke dni 28. 2. 2019 z vedoucího pracovního místa ředitelky T klubu - kulturní agentura paní Lenku Vičarovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá ředitelce T klubu - kulturní agentura připravit ke dni 1. 3. 2019 protokolární předání funkce ředitelky T klub – kulturní agentura novému řediteli.

 • 70/5 ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 (dále jen T klub - kulturní agentura) jmenuje s účinností od 1. 3. 2019 na vedoucí pracovní místo ředitele T klubu – kulturní agentura pana Mgr. Jakuba Sobotku, trvalým pobytem Zašová dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru kanceláře starosty vystavit jeho jmenování na pracovní místo ředitele T klubu – kulturní agentura a předložit starostovi města k podpisu.

 • 71/5 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/16 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní M.F. trvalým bytem Brno a paní D.M. trvalým pobytem Brno jako budoucími oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodní přípojky do pozemku p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Letenská. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 72/5 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „D“ zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Hřiště a parkoviště Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a)
  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky
  b)
  schvaluje 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  c)
  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  d)
  ukládá vedoucí oddělení investic ORSP zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,
  Výzva k podání nabídky včetně příloh, seznam 5 zájemců, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky
 • 73/5 projednala a schvaluje podmínky pro čerpání dotace ze SFŽP ČR stanovené v Rozhodnutí č. 10931821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 2. 11. 2018 na projekt „Pořízení 2 ks elektromobilů pro vozidlový park Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrového řízení na pořízení 2 ks elektromobilů pro vozidlový park dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 74/5 projednala a bere na vědomí smlouvu (agendové č. v Ginis 0296/2018/ORM) o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů pro potřeby projektu „Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy“ ve znění uvedeném v  příloze č. 1 důvodové zprávy. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválení výše uvedené smlouvy.

 • 75/5 zřizuje Komisi bytovou a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Jiřího Kubjáka, Metoděje Martínka, Michala Kulišťáka, Alenu Kudlákovou, Ing. Andrzeje Sikoru, Mgr. Libuši Rousovou, Jarmilu Sochorovou, Mgr. Terezu Klvaňovou, Bc. Libuši Karpjákovou. Předsedou komise jmenuje Mgr. Libuši Rousovou. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru správy majetku.

 • 76/5 zřizuje Komisi kulturní a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Ing. Petru Kafkovou, ak. soch. Igora Kitzbergera, Hanu Crhovou, Mgr. Jana Petruželu, Ph.D., doc. PhDr. Daniela Drápalu, Ph.D., Zbyňka Tvarůžka, PhDr. Evu Kumínkovou, Ph.D. Předsedou komise jmenuje doc. PhDr. Daniela Drápalu,Ph.D. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru kanceláře starosty.

 • 77/5 zřizuje Komisi „Rada seniorů“ a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Pavla Sehnala, Mgr. Jitku Valentovou, Aloise Krůpu. Jarmilu Mikuláškovou, Jiřího Sváka, Michala Čížka, Rudolfa Pospíšila. Předsedou komise jmenuje Mgr. Jitku Valentovou. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru rozvoje a strategického plánování.
 • 78/5 zřizuje Komisi sociální a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Petra Jelínka, Martu Bártkovou, Bc. Markétu Blinkovou, Jiřího Martinka, Bc. Zlatuši Lušovskou, DiS., Jarmilu Ovčačíkovou, Bc. Hanu Sulovksou, Mgr. Miroslava Ildžu, Bc. Lenku Oravcovou. Předsedou komise jmenuje Petra Jelínka. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru sociálního.

 • 79/5 zřizuje Komisi stavební a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Ing. arch. Karla Janču, Ing. arch. Ondřeje Kramoliše, Jiřího Kolečka, Ing. arch. Daniela Baroše, Jaromíra Koryčanského. Předsedou komise jmenuje Ing. arch. Karla Janču. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru výstavby a územního plánování.

 • 80/5 zřizuje Komisi sportovní a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Mgr. Jana Fiedlera, Ing. Zdeňka Tobolu, Libora Adámka, Mgr. Miloslava Janoška, Ing. Marka Cihláře, Ludvíka Hlucháně, Lubomíra Lušovského. Předsedou komise jmenuje Mgr. Miloslava Janoška. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru školství a sportu.

 • 81/5 zřizuje Komisi životního prostředí a s účinností od 7. 12. 2018 jmenuje jejími členy Ing. Zdeňka Štekla, MVDr. Janu Malcovou, Mgr. Anetu Valasovou, Jiřího Pavelku, Ing. Mgr. Lenku Kaspříkovou. Předsedou komise jmenuje Mgr. Anetu Valasovou. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru životního prostředí.

 • 82/5 schvaluje Jednací řád komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm pro volební období 2018 - 2022 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a upraveném na schůzi rady města dne 7. 12. 2018. Schválený jednací řád je součástí tohoto usnesení.

 • 83/5 souhlasí se záměrem bezúplatně přenechat do užívání České republice - Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje koncové zařízení pro nahlížení do městského kamerového systému Městské policie Rožnov pod Radhoštěm, které bude umístěno ve vnitřních prostorách budovy Obvodního oddělení Policie České republiky Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 84/5 bere na vědomí informaci o poskytnutím věcného daru, plakety Městské policie Za věrnost. Plaketa bude udělena u příležitosti 25. výročí obnovení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm šesti strážníkům městské policie dle důvodové zprávy.
  Ing. Radim Holiš                       Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 12.12.2018 10:08:27 - aktualizováno 12.12.2018 10:58:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load