Usnesení 7. zasedání Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 7. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 21. prosince 2018

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 87/7 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 88/7 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč na nákup vybavení lezeckého kroužku organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti myonic s.r.o., 1. máje 2635, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60715545 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 89/7 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 3.000 Kč na náklady spojené s činností Hasičského sboru města Rožnov p. R. organizací Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, p.o., J. Wolkera 1144, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 od pana M.K. a paní E.K. bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 90/7 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 2.691 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha - Nusle, Vlastislavova 152/4, PSČ 14000, IČ: 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 91/7 v návaznosti na své usnesení č. 205/12 ze dne 11. 6. 2007, kterým svěřila pravomoc rozhodování o smlouvách o nájmu hrobového místa odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm,
  1)
  schvaluje vzorový text smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Tylovicích ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy a jejich příloh.
  2)
  pověřuje vedoucí odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o nájmu hrobového místa na hřbitově v Tylovicích dle tohoto vzoru s jednotlivými nájemci a k podpisu právních jednání vedoucích ke změně či ukončení těchto smluv.
  Rada města zrušuje své usnesení č. 1118/46 ze dne 7. 3. 2006. 
 • 92/7 1) svěřuje odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm pravomoc rozhodovat o prodloužení platnosti smluv o nájmu bytu formou dodatků uzavíraných mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a nájemci bytů ve vlastnictví města, kteří nemají vůči městu Rožnov pod Radhoštěm žádné dluhy a řádně plní veškeré povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a o ukončení smluv o nájmu bytu dohodou na žádost nájemce a
  2)
  pověřuje vedoucí odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm k podpisu dodatků smluv o nájmu bytu a dohod o ukončení nájmu bytu v případech uvedených v bodě 1 tohoto usnesení.
 • 93/7 schvaluje dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s paní S.R., bytem Rožnov pod Radhoštěm, k 31. 1. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat. 
 • 94/7 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 22 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu panem R.S. a paní W.S., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 95/7 schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 52 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícím nájemcem do 31. 1. 2020 a příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města příslušný dodatek ke smlouvě o nájmu bytu podepsat.
 • 96/7 schvaluje vyhlášení záměru na nájem sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm (situační plánek umístění sklepního boxu je přílohou usnesení) na základě žádosti paní J.W., bytem Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou, a to po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.
 • 97/7 bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o žádostech manželů K. a paní O.H a pana M.H. ve věci neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 28 a bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města Rožnov pod Radhoštěm trvá na neschválení prodloužení smlouvy o nájmu
  • bytu č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci manžely K.
  • bytu č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm se stávajícími nájemci paní O.H. a panem M.H. tak, jak je uvedeno v usnesení č. 31/4 ze 4. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaného dne 30. 11. 2018.
 • 98/7 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části nemovité věci inženýrské sítě, dešťové kanalizace uložené v pozemku p. č. 782/21 o délce cca 138 m ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část dešťové kanalizace nově vybudované společností RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062, která povede v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/4 a p. č. 3592/1 v délce cca 159 m (přesná délka bude stanovena dle geometrického zaměření skutečného provedení stavby inženýrské sítě) vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit budoucí smlouvu směnnou k projednání zastupitelstvem města.
 • 99/7 schvaluje uzavření smlouvy č. 338/201//OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1267/2, p.č. 1330/1, p.č. 1330/3, p.č. 3605/3, p.č. 3606/1 a p.č. 3613/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652 jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným v rozsahu dle geometrického plánu č. 6416-73411/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 100/7 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p.č. 599/1 o výměře 31 m 2 nově označenou jako p.č. 599/4 a části pozemku p.č. 602/2 o výměře 92 m 2 nově označenou jako p.č. 602/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 599/2 o výměře 123 m 2 nově označenou jako p.č. 599/5 ve společném jmění manželů K., oba trvale bytem Praha 7 - Troja, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 2079-190/2018 pro k.ú. Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 101/7 schvaluje uzavření smlouvy č. 337/2018/OSK o kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 102/7 schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 změnu platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace a ředitele Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.
 • 103/7 schvaluje zálohu na roční odměny za rok 2018 ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace a řediteli Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace ve výši dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 104/7 1) schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Věře Pokorné, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši uvedené v důvodové zprávě.
  2)
  Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Aleně Maňákové, při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod ve výši uvedené v důvodové zprávě.
 • 105/7 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1525, 1526, 1740 a 1741 na ulici 5.května (C.1.7. a C.1.8.) - Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 106/7 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Vybudování šikmých parkovacích míst před bytovými domy 1746-1746 na ulici Vítězná (C.1.1.) - Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 107/7 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele díla „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm “ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c) ukládá vedoucí oddělení investic ORaSP zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) včetně příloh, seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění, uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky.
 • 108/7 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c) ukládá vedoucí oddělení investic ORaSP zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky.
 • 109/7 bere na vědomí uzavření příkazní smlouvy dle části II. čl. I odst. 4 a 5 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazcem a společností RECTE.CZ, s.r.o., se sídlem Nádražní 612/36, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61972690 jako příkazníkem na zadávání veřejných zakázek:
  „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba “,
  „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita“,
  „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – nábytek“,
  „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – ostatní pomůcky.
  Rada města souhlasí s udělením plné moci společnosti RECTE CZ, s.r.o. k zadávání výše uvedených veřejných zakázek a pověřuje vedoucí oddělení investic odboru rozvoje a strategického plánování MěÚ, jako odpovědnou osobu zadavatele, podepsáním plné moci ve prospěch společnosti RECTE.CZ dle důvodové zprávy a jejích příloh. 
 • 110/7 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0263/2018/ORM ze dne 18. 10. 2018 na realizaci díla „Prodloužení chodníku ul. Partyzánská, Rožnov p. R. “, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Aleš Cáb s.r.o., Videčská 436, 756 61 Rožnov p. R. , IČ:26307898 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 111/7 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Úprava komunikace a chodníků (dopravního řešení) před ZŠ 5. května na ul. Horská v Rožnově pod Radhoštěm bere na vědomí odstoupení vítězného uchazeče této zakázky, společnosti Vojkůvka s.r.o., a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 276/2018/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a uchazečem, který se umístil jako 2. v pořadí, společností Cobbler s.r.o., se sídlem č .p. 633, 756 51 Zašová, IČ: 46578463 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 112/7 schvaluje uzavření dohody o vypořádání mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Římskokatolickou farností Rožnov pod Radhoštěm, sídlem Pivovarská 31, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47997796 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.
 • 113/7 bere na vědomí informaci o provozu a zajištění „Senior point“ v Seniorském centrum a souhlasí s jeho pokračováním i v roce 2019 dle důvodové zprávy.
 • 114/7 bere na vědomí informaci o plánovaném postupu při vyhlášení soutěže o cenu města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá odboru kanceláře starosty MěÚ předložit nejpozději do konce února 2019 radě města návrh na vyhlášení této soutěže.
 • 115/7 a) schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy, a ukládá odboru kanceláře starosty uveřejnit tento sazebník na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený sazebník ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
  b) svěřuje starostovi města pravomoc schvalovat sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro další kalendářní roky.
 • 116/7 po projednání schvaluje konání akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2019 uvedených v tabulce č. 1 důvodové zprávy.
 • 117/7po projednání schvaluje poskytnutí
  •  záštity města Rožnov pod Radhoštěm nad akcí „OUPN ÉR“ a „Hudební altánky“ pořádané organizací T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743
  •  záštity starosty města Ing. Radima Holiše nad akcí „Kvetoucí město“ pořádanou organizací T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743
  •  záštity místostarosty města Ing. Jana Kučery, MSc. nad akcí „Program ke dni matek“, „Setkání s jubilanty“ a „Program ke dni seniorů“ pořádané organizací T-klub, kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743
  •  záštity místostarostky města Mgr. Kristýny Kosové nad akcí „Večerníčky na kamenech“, „Podzimní putování s broučky“ a „O poklad strýca Juráša“ pořádané organizací Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430.
 • 118/7 schvaluje s účinností od 1. 1. 2019 změnu platových výměrů ředitelky T – klubu, kulturní agentury, příspěvková, IČ: 44740743 a ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430 dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru kanceláře starosty zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry a předložit je k podpisu starostovi města.
 • 119/7 schvaluje zálohu na roční odměnu za rok 2018 řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430 a ředitelce T klubu – kulturní agentury, příspěvková organizace, IČ: 44740743 ve výši 40% maximální výše roční odměny stanovené dle pokynu rady města č. 3/2016.
 • 120/7 jmenuje s účinností od 1. 1. 2019 do funkce vedoucí odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. Ditu Vávrovou, bytem Valašské Meziříčí dle důvodové správy a její přílohy.
 • 121/7 jmenuje s účinností od 1. 1. 2019 do funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. Dagmar Šnajdarovou, bytem Lhotka nad Bečvou dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 122/7 schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI (automatizovaný systém právních informací), č. smlouvy 234/2014/OMIS/OS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Wolters Kluwer, a.s., se sídlem U nákladového nádraží 6, Praha 3, IČ: 63077639 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 2 je součástí tohoto usnesení.
 • 123/7 1) schvaluje roční odměnu ředitelce Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Věře Pokorné ve výši uvedené v důvodové zprávě.
  2)
  schvaluje roční odměnu ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Aleně Maňákové ve výši uvedené v důvodové zprávě.
 • 124/7 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 331/2018/OSM na pronájem částí městských pozemků p.č.1508/2 o výměře 3.490 m 2 a p.č. 1508/1 o výměře 1.360 m 2 , vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem provozování veřejného tenisového areálu na vlastních tenisových kurtech a cvičné tenisové stěny a to na dobu určitou do 31. 12. 2023 mezi spolkem Tenis Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1613, IČ: 26649128 jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 125/7 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 332/2018/OSM na pronájem částí městského pozemku p.č. 1508/1 o výměře 230 m 2 a 600 m 2 a částí městského pozemku p.č. 1508/2 o výměře 300 m 2 a 400 m 2 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a to na dobu určitou do 31. 12. 2023 mezi paní V.M. , trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 18502211 jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 126/7 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 333/2018/OSM na pronájem městského pozemku p.č. st. 1899 o výměře 106 m 2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na kterém se nachází budova č.p. 2267 (šatny tenisového areálu) a to na dobu neurčitou mezi vlastníkem budovy čp. 2267 na st. p.č. 1899 paní B.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 127/7 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 269/2018/OSM na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí na dobu určitou do 30.6.2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem Darjou Jirouškovou, Pivovarská 6, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 42034345 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení. 


  Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 2.1.2019 12:34:38 - aktualizováno 2.1.2019 12:49:02 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load