Usnesení 10. zasedání Rady města

konané dne 8. února 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 10. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 8. února 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 178/10 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 179/10 projednala a bere na vědomí informaci o novém nastavení systému poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města a členům komisí rady města dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města zrušuje Zásady pro vyplácení odměn předsedům a členům komisí zřizovaných Radou města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 12. 3. 2012 a doporučuje zastupitelstvu města schválit Zásady pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města dle návrhu uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a doplněném v zápise z jednání rady města dne 8.2.2019.
 • 180/10 souhlasí s rozdělením oblastí působnosti mezi starostu a místostarosty za účelem koordinace činností městského úřadu a příspěvkových organizací města takto:

  Oblast působnosti starosty města:

  Odbor vnitřního auditu
  Útvar tajemníka
  Odbor kanceláře starosty mimo oblast kultury
  Finanční odbor
  Právní odbor
  Odbor investic
  Oddělení správních činností
  Oddělení majetkoprávní
  Odbor výstavby a územního plánování mimo oddělení územního plánování
  Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  Městská Policie Rožnov pod Radhoštěm

  Oblast působnosti 1. místostarosty města

  Odbor správy majetku mimo oddělení majetkoprávní
  Odbor školství a sportu a školské příspěvkové organizace
  Odbor strategického rozvoje a projektů
  Sociální odbor

  Oblast působnosti 2. místostarosty (místostarostky) města:

  Odbor životního prostředí
  Oddělení územního plánování
  Koordinace při přípravě projektů zasahujících do veřejného prostranství ve spolupráci s odborem investic a starostou
  Problematika životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku a 1. místostarostou
  Oblast kultury
  T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace
  Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

  Rada města Rožnov pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města, aby dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů svěřilo místostarostům zajišťování úkolů ve výše uvedených oblastech. Součástí svěření nebude podpisové oprávnění místostarostů za město ve svěřených oblastech. Za tímto účelem ukládá rada města úkol odboru kanceláře starosty aktualizovat čl. 4 bod 4.3 odst. 3 písm. d) Podpisového řádu města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.“
 • 181/10 projednala předložené žádosti o poskytnutí záštit uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje převzetí
  a)
  záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Festival jeden svět konaný ve dnech 8.-12. 4. 2019 a na mezinárodní hudební festival Božská flétna konaný ve dnech 4.-6. 10. 2019
  b)
  záštity města Rožnov pod Radhoštěm na koncert Tomáš Kočko a orchestr konaný dne 28. 3. 2019.
 • 182/10 schvaluje Provozní řád Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy s tím, že do rodinného vstupného se budou počítat namísto maximálně 2 dětí 4 děti a do textu Provozního řádu bude doplněna možnost rady města rozhodnout o bezplatném vstupu na rozhlednu. Rada města ukládá odboru kanceláře starosty předložený text Provozního řádu upravit dle schválených změn, předložit jej starostovi města k podpisu a zajistit jeho zveřejnění v prostorách Jurkovičovy rozhledny v Rožnově pod Radhoštěm.
 • 183/10 schvaluje platový výměr řediteli T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743, panu Mgr. Jakubu Sobotkovi, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru kanceláře starosty předložit jej k podpisu starostovi města a zajistit jeho předání řediteli příspěvkové organizace.
 • 184/10 ruší dle důvodové zprávy
  •  usnesení č. 1011/58 ze dne 18. 2. 2013,
  •  usnesení č. 572/38 ze dne 22. 4. 2016,
  •  usnesení č. 975/64 ze dne 13. 1. 2017,
  •  usnesení č. 765/50 a 766/50 ze dne 26. 8. 2016,
  •  usnesení č. 1527/96 ze dne 24. 11. 2017
  •  usnesení č. 1460/80 ze dne 10. 2. 2014,
  •  usnesení č. 926/59 ze dne 2. 12. 2016
  •  usnesení č. 526/33 ze dne 6. 2. 2012 v části, v níž rada města pověřuje Bc. Kateřinu Pomklovou., zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm, zařazenou do městského úřadu, sociálního odboru, výkonem funkce opatrovníka osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům
  •  usnesení č. 991/65 a 992/65 ze dne 27. 1. 2017
  •  usnesení č. 240/17 ze dne 3. 7. 2015 v části, v níž s účinností ode dne 4.7.2015 pověřuje výkonem funkce veřejného opatrovníka paní Anežky Černochové, Mgr. Hanu Cábovou a v případě její nepřítomnosti (např. z důvodu pracovní neschopnosti) Ing. Silvii Volnou, obě zaměstnankyně města Rožnov pod Radhoštěm zařazené do sociálního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
  •  usnesení č. 500/34 ze dne 26. 2. 2016
  •  usnesení č. 498/33 ze dne 6. 2. 2012
  •  usnesení č. 1744/93 ze dne 22. 9. 2014
  •  usnesení č. 867/35 ze dne 31. 5. 2005
  •  usnesení č. 593/29 ze dne 7. 4. 2008
  •  usnesení č. 1501/82 ze dne 17. 3. 2014 v části, v níž rada města pověřuje zastupováním města Rožnov pod Radhoštěm ve správních řízeních, kde je město Rožnov pod Radhoštěm účastníkem řízení Ing. Michaelu Slobodovou s účinností od 20. 3. 2014. V případě, že se správního řízení nebude moct zúčastnit Ing. Michaela Slobodová, rada města pověřuje k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm ve správních řízeních Ing. Simonu Vojkůvkovou nebo Ing. Terezu Křenkovou, rovněž s účinností od 20. 03. 2014. Město Rožnov pod Radhoštěm bude vždy zastupováno ve správních řízeních jednou z osob dle výše uvedeného textu. Určení konkrétní osoby k zastupování města Rožnov pod Radhoštěm dle textu tohoto usnesení bude v kompetenci Ing. Michaely Slobodové, nebo tajemníka Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. 

 • 185/10 projednala a bere na vědomí informaci o přípravě a realizaci tvorby jednotného vizuálního stylu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 186/10 bere na vědomí informaci starosty města o jednáních k možnému odkupu, popř. pronájmu Společenského domu dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 187/10 souhlasí se zpřístupněním podkladových materiálů k usnesením přijatých v radě města formou dálkového přístupu na sdíleném disku pro zastupitele města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá odboru kanceláře starosty ve spolupráci s útvarem tajemníka zajistit pravidelné zpřístupnění těchto podkladových materiálů.
 • 188/10 schvaluje přihlášení města Rožnov pod Radhoštěm se stavbou cyklopodjezdu u Hotelu Eroplán do soutěže Stavba roku 2018 Zlínského kraje
 • 189/10 rozhodla o podání žaloby na vyklizení bytové jednotky č. 1688/19 nacházející se na IV. nadzemním podlaží v budově čp. 1687, 1688 stojící na pozemku p. č. 3663 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „budova“) a na vyklizení sklepního boxu v 1. podzemním podlaží budovy proti paní H.P., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 190/10 rozhodla o podání žaloby na vyklizení bytu číslo N77-702, který je jednotkou č. 133/2330 nacházející se v 7. podlaží budovy č. p. 2330 stojící na pozemku p. č. 3773 v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm proti panu E.V., bytem Vigantice a paní A.Z. ,bytem Vigantice dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 191/10 v návaznosti na své usnesení č. 2070/121 ze dne 05. 10. 2018, kterým uložila úkol odboru správy majetku navrhnout harmonogram sečení trávy v bezprostřední blízkosti dětských hřišť ve vyšší četnosti a následně realizovat častější seč, souhlasí s předpokládaným navýšením rozpočtu města na sečení travnatých ploch v blízkosti dětských hřišť dle důvodové zprávy.
 • 192/10 schvaluje nájem sklepního boxu č. 28 o výměře 2,23 m 2 , který je částí nebytového prostoru č. N66 v domě č. p. 2330 stojícím na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, a smlouvu o nájmu tohoto sklepního boxu s paní J.W. , bytem, Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 193/10 schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu bytu č. 313 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu, panem F.Z. a paní D.Z., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 194/10 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 38 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 195/10 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 18 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 196/10 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 304 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 197/10 schvaluje uzavření smlouvy č. 9/2019/OSM o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, jako budoucím oprávněným a společností RETIGO s.r.o., Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062 jako investorem. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (přeložení vodovodu do městských pozemků p. č. 782/1 a p. č. 782/21 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 198/10 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 ze dne 8. 1. 2019 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů v souvislosti s pořádáním akcí:
  - Josefský jarmark, 15. - 16. 3. 2019, Masarykovo náměstí
  - Farmářské trhy, 17. 5. 2019, 15. 6. 2019, 19. 7. 2019, 23. 8. 2019, 20. 9. 2019, 4. 10. 2019, pěší zóna ul. Palackého
  - Hudební altán - koncerty, 14. 7. 2019, 28. 7. 2019, 18. 8. 2019, 25. 8. 2019, Horní park ul. Palackého, Hudební altán
  - Všesvatský jarmark, 18. - 19. 10. 2019, Masarykovo náměstí
  - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 29. 11. 2019, Masarykovo náměstí
  - Vánoční trhy, 9. - 13. 12. 2019, Masarykovo náměstí
  - Česko zpívá koledy, 11. 12. 2019, Masarykovo náměstí
  dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli. 
 • 199/10 schvaluje uzavření rámcové smlouvy o užívání osobního vozidla, č. smlouvy 008/2019/OSM, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem vozidel a Sdružením Mikroregion Rožnovsko, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70238642 jako uživatelem vozidel dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 200/10 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p. č. 1116/12 o výměře 992 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 280 o výměře 39 m2 nově oddělenou a označenou jako p. č. 280/2 a za části pozemku p. č. 281 o výměře 46 m2 a o výměře 14 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 281/2 a p. č. 281/3 ve vlastnictví pana M.S., trvale bytem Rožnov pod Radhoštěm, vše k. ú. Tylovice, kde nově oddělené pozemky jsou označeny v geometrickém plánu č. 1093-7195/2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 201/10 s účinností ode dne 11. 2. 2019 jmenuje členy školské rady:
  •  při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 45211761 paní Kateřinu Strakošovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní Veroniku Valasovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm,
  •  při Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 60990376 pana Jiřího Pavlicu, bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní Janu Vičanovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm
  •  při Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918651 paní Petru Kafkovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a paní MVDr. Janu Malcovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm
  •  při Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 60990384 paní Ivu Drápalovou, bytem Rožnov pod Radhoštěm a pana Michala Kulišťáka, bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
 • 202/10 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 ve výši 4.550.000 Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 203/10 ve funkci zřizovatele Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918694 projednala petici občanů zastoupených panem V.H. a panem L.CH. ve věci „ Protestu proti důležitým aspektům uskutečněného konkurzního řízení na pozici ředitelky Mateřské školy 5. května 1527 a absence koncepce dalšího směřování školky“ doručenou městu dne 28. 1. 2019, č.j. 03334/2019 (dále jen „petice“). Rada města po projednání
  a)
  bere na vědomí stanovisko odboru školství a sportu k podané petici   uvedené v příloze č. 2 důvodové zprávy
  b)
  nezřizuje školní komisi při Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918694 jako poradní orgán mateřské školy
  c)
  nesouhlasí s vyhlášením nového konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/lky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 70918694, a to z důvodu uvedeném ve stanovisku odboru školství a sportu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy (nejsou naplněny zákonné podmínky pro vyhlášení konkursu),
  d)
  ukládá odboru školství a sportu zaslat petentům písemnou informaci o způsobu vyřízení petice zpracovanou v souladu s předloženým stanoviskem odboru školství a sportu uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a o způsobu vyřízení petice informovat zastupitele města na zasedání zastupitelstva dne 19. 2. 2018.

  Rada města ukládá odboru školství a sportu posoudit a připravit zapojení rodičů dětí mateřských škol vytvořením komunikační a koordinační platformy pro spolupráci na formování koncepcí mateřských škol.
 • 204/10 schvaluje výjimku dle části. III . a IV. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce Výstavba chodníku podél silnice III/4868, ul. Videčská, Rožnov pod Radhoštěm “ jednomu uchazeči, a to společnosti MSS-projekt s.r.o., se sídlem Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4, pobočka Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, IČ: 26849836 , dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy (č. OBJ/2019/0051/ORM ) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.
 • 205/10 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pro udělení souhlasu se stavbou „ Revitalizace vnitrobloku sídliště Písečná mezi ulicemi Kulturní a Jaroňkova, Rožnov pod Radhoštěm“ (GINIS č. 284/2018/ORM), se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ: 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 206/10 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pro udělení souhlasu se stavbou „ Dopravní řešení na ulici Sevastopolská, Rožnov pod Radhoštěm“ (GINIS č. 077/2018/ORM) , se společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1.máje 823, PSČ 756 61, IČ: 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 
 • 207/10 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele díla „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita “ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)
  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c)
  ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a o změnách členů komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.
 • 208/10 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele ostatních pomůcek „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - ostatní pomůcky“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)
  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c)
  ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a o změnách členů komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.
 • 209/10 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele nábytku „ Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - nábytek “ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)
  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b)
  jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c)
  ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a o změnách členů komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků.
 • 210/10 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm
  a)
  schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci této zakázky, kterým je společnost SEMITA-DS s.r.o., se sídlem Veřovice 171 , PSČ 742 73, Veřovice , IČ: 03829707 , a uzavření smlouvy o dílo č. 321/2018/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností SEMITA-DS s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
  b)
  ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat až po zajištění finančních mimorozpočtových zdrojů ve výši minimálně jedné třetiny částky a schválení ROP 01/2019, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této zakázky.
 • 211/10 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 033/2017/ORM ze dne 30. 03. 2017 na realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ul. Horská, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se sídlem Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 je součástí tohoto usnesení.
 • 212/10 projednala a schválila priority v přípravě a realizaci investičních akcí pro rok 2019 podle přílohy č. 1 důvodové zprávy – Plán činností odboru investic na rok 2019.
 • 213/10 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 003/2019/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s. se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49562878 jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Předmětem výpůjčky je 5 ks notebooků vč. výbavy, které byly pořízeny z dotace MPSV v rámci projektu „Obec přátelská seniorům 2018“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 214/10 bere na vědomí informaci o 2. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města na roky 2017 – 2018 s výhledem na roky 2019 – 2020“, jako prováděcího dokumentu Strategického plánu rozvoje města platného do roku 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy, a doporučuje zastupitelstvu města její schválení.
 • 215/10 projednala a schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019 na projekt „Rožnov pod Radhoštěm - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“ a projekt „Rožnov pod Radhoštěm – Domovník-preventista“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčasti ve výši 10 % z celkových nákladů na projekty dle důvodové zprávy.
 • 216/10 projednala a schvaluje první aktualizaci Koncepce prevence kriminality Rožnova pod Radhoštěm 2018 – 2019 uvedenou v příloze důvodové zprávy
 • 217/10 zřizuje v souladu a na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2019“ vydaných Ministerstvem vnitra ČR pracovní skupinu prevence kriminality ve složení uvedeném v důvodové zprávě.
 • 218/10 bere na vědomí informaci o výsledcích a závěrech bezpečnostního auditu a inspekce bezpečnosti provozu dle důvodové zprávy a jejích příloh.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 13.2.2019 8:49:06 - aktualizováno 13.2.2019 9:22:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load