Usnesení 11. zasedání Rady města

konané dne 25. února 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 11. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 25. února 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 219/11 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 220/11 schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0026/2019/ODKS ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem a M.K., IČ: 64136175 se sídlem Vrdy,  jako autorem. Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k propagační fotografii za úplatu ve výši 600 Kč. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 221/11 projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2019, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu k projednání zastupitelstvu.

 • 222/11 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč na činnost kroužku Gymnastika specializace prostná zřízeného u Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti Koleček trade s.r.o. se sídlem Solanec pod Soláněm 694, 756 62 Hutisko – Solanec, IČ: 25361031 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 223/11 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 85.000 Kč na nákup pomůcek pro činnost SVČ organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od dm drogerie markt s.r.o. Jeronýmova 1485/19A, 370 01 České Budějovice, IČ: 47239581 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 224/11 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 2.231 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019 příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 225/11 souhlasí s přijetím účelově určeného věcného daru, a to 1,62 m3 dříví v hodnotě 6.384 Kč na zhotovení venkovní učebny příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm příspěvková organizace, IČ: 60990384 od společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 226/11 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 6. 2. 2019, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 227/11 schvaluje Řád veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm s účinností ode dne schválení Radou města Rožnov pod Radhoštěm. Schválený řád pohřebiště ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 228/11 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 2359/6 a p. č. 3637/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láz), smlouva č. 169/2018/OSM/21,
  2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení VN a NN do městských pozemků p. č. 1330/1, p. č. 1330/2, p. č. 1330/3, p. č. 1332/7, p. č. 3606/1, p. č. 3613/4 a p. č. 6261 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Bezručova), smlouva č. 169/2018/OSM/22.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 229/11 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 11/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1773 v Rožnově p.R., se sídlem Kulturní 1773, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25906178 (stavba zateplení objektu bytového domu s přesahem stavby nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1224/2 pro budovu č. p. 1773 stojící na pozemku p. č. st. 3594/1, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 230/11 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 25/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453 jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem na pronájem části nebytové jednotky č. 2330/20 o podlahové ploše 69,3 m 2 v 3. nadzemním podlaží budovy čp. 2330 na pozemku p.č. st. 3773 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 231/11 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1684 na ulici Svazarmovská na pozemku p.č.st. 2639 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 10,35 m 2 nacházející se v suterénu bytového domu čp. 1684, který je vyznačen v situačním snímku tvořící přílohu tohoto podání (dále jen „předmět nájmu“). Předmět nájmu bude pronajat za účelem umístění technologie VDSLAM společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 232/11 ustanovuje
  a) do hodnotící komise pro hodnocení mateřských škol a pro roční hodnocení ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. Kristýnu Kosovou a Ing. Jana Kučeru, MSc.
  b) do hodnotící komise pro hodnocení základních škol a pro roční hodnocení ředitelů/lek základních škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. Lenku Střálkovou, a Ing. Jana Kučeru, MSc.
  c) do hodnotící komise pro roční hodnocení ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace pana Ing. Radima Holiše a doc. Mgr. Petra Kopeckého,PhD. dle důvodové zprávy.

 • 233/11 jmenuje v souladu s Čl. IV, odst. 3 Pokynu rady města č. 2/2016 – Pravidla hodnocení pracovní činnosti ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm, další členy do hodnotící komise pro komplexní hodnocení práce ředitele Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace a ředitele Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, kterým končí funkční období stanovené v Čl. IV odst. 1 uvedeného pokynu dle důvodové zprávy, jejich příloh a změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 25. 2. 2019.

 • 234/11 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 218/2018/ORM ze dne 13. 9. 2018 na realizaci díla Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1731-1735 na ul. Horská, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Cobbler s.r.o., IČ: 46578463, se sídlem Zašová č. p. 633, 756 51 Zašová jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 01 je součástí tohoto usnesení.

 • 235/11 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Hřiště a parkoviště Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je společnost Kámenbau s.r.o., se sídlem Vidče 581, PSČ 756 53, IČ: 28659261, a uzavření smlouvy o dílo č. 194/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Kámenbau s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 236/11 schvaluje texty předložených závazků města Rožnov pod Radhoštěm, jako investora akcí „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ a „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, vůči Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválené závazky, ve znění uvedeném v příloze č.1 a č.2. důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá starostovi města závazky podepsat.

 • 237/11 projednala varianty řešení autobusové zastávky na ulici 1. Máje řešené v rámci investiční akce Rekonstrukce Náměstí 1. Máje a schválila pro následnou realizaci variantu „C“ v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.
  C / z řešeného území Náměstí 1. Máje bude vyjmuta část přemístění autobusových zastávek a přechodu pro chodce. Tyto úpravy budou navrženy a projednány koncepčně a v návaznosti na celou lokalitu v připravovaném plánu mobility města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 238/11 projednala 5 jednotlivých variant dopravního řešení dle předložených zpracovaných studií proveditelnosti na úpravu/změnu dopravního značení na ulici Nerudova v Rožnově pod Radhoštěm v rámci projektu „Návrh pěší zóny na ulici Nerudova v Rožnově pod Radhoštěm“, uvedených v přílohách důvodové zprávy a v návaznosti na toto projednání schvaluje rada města pro následnou realizaci variantu č. 4 a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny nutné úkony související s plněním dle schválené varianty řešení, v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.
 • 239/11 projednala předložené varianty řešení Tyršova nábřeží dle předložené studie proveditelnosti v příloze důvodové zprávy a doporučuje rozšířit projekt o parkování v lokalitě křížení ulic Chodská a Průkopnická a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny nutné úkony.

 • 240/11 přijímá opatření k řešení formulovaných problémů města vzešlých z Veřejného fóra 2018 ze dne 10. 10. 2018 a ověřených elektronickou anketou, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2 a ukládá stanoveným zodpovědným garantům zabývat se řešením určených problémů a odboru strategického rozvoje a projektů před konáním dalšího veřejného fóra (2019) informovat radu města a zastupitelstvo města o stavu a výsledcích řešení formulovaných problémů.
 • 241/11 projednala a bere na vědomí zpracování Auditů udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, místní ekonomiky a podnikání, sociálního prostředí a globální odpovědnosti. Rada města schvaluje součinnost zaměstnanců zainteresovaných oborů při vypracování návodných otázek v rámci Auditů udržitelného rozvoje.

 • 242/11 schvaluje uzavření dohody o narovnání č. 23/2019/OP ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a A.Z., Rožnov pod Radhoštěm. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

 • 243/11 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 244/11 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 245/11 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za 4. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 246/11 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy

 • 247/11 ukládá úkol Městskému úřadu připravit materiály k projednání na jednání rady města dne 22. 3. 2019 na odkoupení silnic, účelových komunikací, zpevněných ploch a chodníků kolem polikliniky na ulici Letenská, které jsou v majetku Komerčních domů, kdy předpokládaný termín splnění nebude trvat déle než 6 měsíců.

Ing. Radim Holiš         Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 4.3.2019 9:01:24 - aktualizováno 21.3.2019 8:48:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load