Usnesení 12. zasedání Rady města

konané dne 8. března 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 12. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm

konané dne 8. března 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijala tato usnesení:

 • 248/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 249/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/0054/2019/KH ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně. tř. T. Bati 21, IČ 70891320 jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace do výše 36.000 Kč na nákup přileb pro hašení ve stavbách. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 250/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/0053/2019/KH ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně. tř. T. Bati 21, IČ 70891320 jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace do výše 100.000 Kč na nákup termokamery. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 251/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dodatku č. 2 (agendové číslo 220/2015/OSM/2) ke smlouvě o dílo č. 220/2015/OSM ze dne 2. 11. 2015 „O provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění dodatku č. 1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Janem Pancem, Kulturní 1775, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 62313932 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 252/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. B74-901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu paní V.N. a paní V.A., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 253/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje
  a) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 214 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní J.S.V., Rožnov pod Radhoštěm a
  b) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 214 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s panem L.D., Rožnov pod Radhoštěm,
  dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu a nové smlouvy o nájmu bytu.
 • 254/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem bytu 1+1 č. 41 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 255/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem bytu 2+1 č. 85 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 256/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje nájem bytu 3+1 č. 25 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 257/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 2 a 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. L.K., 760 05 Zlín (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 3630/1 a p. č. 3630/4 v k. ú. Rožnov p. R., Horní Paseky), smlouva č. 169/2018/OSM/24,
  2. T.Z., 757 01 Valašské Meziříčí (uložení plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 987/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Tyršovo nábřeží), smlouva č. 169/2018/OSM/25.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 258/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 176/2018/OSM/12) se stavebníkem L.K., 760 05 Zlín (sjezd na pozemku p. č. 3630/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, Horní Paseky). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 259/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. st. 269/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6475-31/2019 jako pozemek p. č. 6410 o výměře 8 m2 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 260/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala nabídku podnikatele Ing. Ivo Mischingera, se sídlem 1. máje 2609, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 13633848, podanou jako jedinou k záměru města na pronájem částí pozemků p.č. 125/7 (cca 2,7 m2), p.č. 1473/1 (cca 2,55 m2) a p.č. 1002/22 (cca 2,7 m2) v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem komerčního využití (provozování reklamních zařízení), který byl schválen usnesením rady města č. 136/8 dne 18. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že podaná nabídka splnila všechny podmínky vyhlášeného záměru, ukládá rada města odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm připravit nájemní smlouvu s výše uvedeným podnikatelem a předložit ji ke schválení na příštím jednání rady města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 261/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 1075/5 o výměře 7 m 2 nově označenou jako p.č. 1075/12 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p.č. 1072/3 o výměře 3 m 2 nově označenou jako p.č. 1072/5 ve vlastnictví L.K., 75661 Rožnov pod Radhoštěm, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 6345-7193/2018 pro  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 262/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm
  a) schvaluje výši osobního příplatku Lucii Vašinové, ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918694 dle důvodové zprávy,
  b) schvaluje výši osobního příplatku Bc. Lence Pernicové, ředitelce Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 70918678 dle důvodové zprávy a
  c) ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat nové platové výměry ředitelce Lucii Vašinové a ředitelce Bc. Lence Pernicové a předložit je k podpisu starostovi města.
 • 263/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ - „Přechod pro chodce a záliv pro autobusovou zastávku na silnici I/58 Rožnov pod Radhoštěm – lokalita U Janoštíka – zhotovení projektové dokumentace“, kterým je společnost TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 63320819 a uzavření smlouvy o dílo č. 0014/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 264/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci zákonné veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. se sídlem Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČO 27967638 a uzavření smlouvy o dílo č. 219/2018/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem VYSSPA Sports Technology s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 265/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje výjimku dle části IV. odst. 1 vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na následnou projekční a inženýrskou činnost v rámci přípravy dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Revitalizace Náměstí 1. Máje“ jednomu uchazeči, a to společnosti ellement architects s.r.o., se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČO 05274885 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (OBJ/2019/0146/ORM) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.
 • 266/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o stavu zpracování studie „Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním první fáze projektu (studie) s požadavkem na úpravy projektu dle zápisu ze zasedání rady města dne 8. 3. 2019.
 • 267/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ruší podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro zákonnou veřejnou zakázku „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba“, které bylo zahájeno dne 09. 01. 2019 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy. Rada města v návaznosti na toto zrušení schvaluje vyhlášení nového zadávacího řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro zákonnou veřejnou zakázku „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a v souvislosti s vyhlášením tohoto nového zadávacího řízení rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) schvaluje seznam pěti dodavatelů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky,
  c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky a
  d) ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků a seznam pěti dodavatelů ve znění, uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o zrušení zadávacího řízení dle § 127 zákona o veřejných zakázkách.
 • 268/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje podmínky pro čerpání dotace ze SFŽP ČR stanovené v Rozhodnutí č. 12241821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 17. 12. 2018 na projekt „Pořízení 2 ks CNG vozů pro vozidlový park Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrového řízení na pořízení 2 ks CNG vozů pro vozidlový park dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 269/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí Informaci o projektu „Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm“.
 • 270/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 (dále jen T klub - kulturní agentura) schvaluje konečnou odměnu bývalé ředitelce T klubu – kulturní agentura, paní Lence Vičarové, za rok 2018 ve výši 40% maximální výše roční odměny stanovené dle pokynu rady města č. 3/2016.
 • 271/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb technické podpory typového aplikačního programového vybavení (Vidimace a legalizace a Pasport veřejného osvětlení) č. 0038/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r. o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČ: 15049248, jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 272/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje poskytnutí slevy na nájemném spolku Andělé Stromu života, pobočný spolek Moravskoslezský kraj, IČ: 03632661, se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, dle důvodové zprávy.
 • 273/12 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o realizaci akce „Setkání místních zemědělců“.

Ing. Radim Holiš             Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 14.3.2019 8:48:48 - aktualizováno 14.3.2019 9:06:11 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load