Usnesení 13. zasedání Rady města

konané dne 22. března 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 13. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 22. března 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 274/13 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 275/13 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5.000,-- Kč na činnost kroužku „Gymnastika specializace prostná“ zřízeného u Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 75044340 od společnosti VOPP s.r.o. se sídlem 756 54 Zubří, IČ 05954819 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 276/13 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na zajištění "Správy a provozu dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm" jednomu uchazeči, a to K.K., IČ 70641293, dle důvodové zprávy a její přílohy, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 051/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 277/13 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku na ulici J. Fučíka v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost VOJKŮVKA s.r.o., se sídlem Dolní Bečva, 756 55 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 27828417, a uzavření smlouvy o dílo č. 046/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností VOJKŮVKA s.r.o. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 278/13 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2019“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Ing. Vlastimil Bureš-DECOFLORA, IČO 12690767, a uzavření smlouvy o dílo č. 033/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Ing. Vlastimilem Burešem-DECOFLORA. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 279/13 bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o žádosti pana E.V. ve věci neprodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města Rožnov pod Radhoštěm trvá na neschválení prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. N77-702 v domě č.p. 2330 na ulici Lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm, tak jak je uvedeno v usnesení č. 2109/123 z 123. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaného dne 26.10.2018.
 • 280/13 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/23 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J. R., Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení vodovodní přípojky do pozemku p. č. 3601/9 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Meziříčská. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 281/13 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/11 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J. R., Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3601/10 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Meziříčská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 282/13 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 27/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774 jako budoucím povinným (uložení vodovodu do pozemku p. č. 3044 ve vlastnictví budoucího povinného v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, Horní Paseky). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 283/13 schvaluje uzavření smlouvy č. 47/2019/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení VN a NN v pozemcích p.č. 1250/1, p.č. 1250/14, p.č. 1250/24, p.č. 1250/31, p.č. 3605/1, p.č. 3611/1 a p.č. 3611/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6464-5b/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035 jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 284/13 schvaluje vyhlášení záměru na budoucí prodej části pozemku p. č. 4934/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře cca 200 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku uvedeném v důvodové zprávě, který je přílohou tohoto usnesení, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí smlouvě kupní k projednání zastupitelstvem města.
 • 285/13 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to:
  1. Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Videčská 63, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2. Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Sevastopolská 467, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  3. Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 uvedený v příloze č. 3 důvodové zprávy,
  a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v příloze č. 4 důvodové zprávy.
 • 286/13 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Parkoviště ul. Horská – EDEN, Rožnov p. R.“ jednomu uchazeči, a to společnosti Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, IČO 27466868 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy (č. OBJ/2019/0188/ORM) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky. Objednávka může být vystavena a podepsána až po schválení ROP ve výši 242.000,-Kč na zastupitelstvu města dne 16.4.2019.
 • 287/13 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Stavební úpravy objektu č.p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města
  a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce včetně jejích příloha (dále jen „zadávací dokumentace“)
  b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku,
  c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek,
  d) ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace, o změnách členů a náhradníků komise a o zrušení výběrového řízení.
  Zadávací dokumentace, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení
 • 288/13 schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení (územního rozhodnutí) vydaných v rámci stavby Kanalizace ulice Javornická -2. etapa, venkovní jednotná kanalizace se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat po nabytí právní moci rozhodnutí – společné povolení o umístění a povolení stavby sp. zn.: MěÚ/OŽP/01545/2019/VH/Šu-231/2, č.j. MěÚ-RpR/06914/2019, ze dne 7.3.2019.
 • 289/13 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce „Komunikace pro pěší Rožnov p.R., Tylovice-úsek 1, změna 1, Rožnov pod Radhoštěm“ (GINIS č. 060/2019/ORM), mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111 jako vlastníkem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 290/13 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení akce „Chodník Dolní Paseky-část 2 (od tiskárny po přemostění potoka), Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti TYKO Ateliér s.r.o., se sídlem 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 05752671, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy (č. OBJ/2019/0174/ORM) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.
 • 291/13 1. schvaluje vzorovou darovací smlouvu č. 0063/2019/ORM uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy pro poskytnutí účelově určeného peněžního daru na investiční akci „Rekonstrukce ulice Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm“
  2. svěřuje starostovi města Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání darovacích smluv podle schváleného vzoru se soukromými subjekty dle důvodové zprávy a
  3. pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv dle schváleného vzoru.
  Schválený vzor darovací smlouvy je součástí tohoto usnesení.
 • 292/13 projednala předložené varianty řešení „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“ dle předložených podkladů a schvaluje pro následnou projekční a realizační, resp. realizační přípravu variantu č. 1 a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny nutné úkony související s plněním této varianty.
 • 293/13 v rámci zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita“, částečně zrušuje usnesení č. 207/10 ze dne 8. 2. 2019, a to v rozsahu, ve kterém schválila část zadávací dokumentace, konkrétně položkový rozpočet a technickou specifikace pro ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou a ZŠ Videčská dle důvodové zprávy, a schvaluje nové položkové rozpočty a technické specifikace pro tyto školy ve znění uvedeném v příloze 1 až 6 důvodové zprávy. Nové položkové rozpočty a technické specifikace nahrazují v plném rozsahu položkové rozpočty a technické specifikace schválené usnesením č. 207/10 a jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.
 • 294/13 projednala a schvaluje
  a) uzavření smlouvy č. 0049/2019/ODSR o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319 jako národním organizátorem kampaně a
  b) uzavření smlouvy č. 0050/2019/ODSR o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zpracovatelem a společností Auto*Mat, z. s., se sídlem, Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319 jako správcem.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 295/13 souhlasí se zapojením města do mezinárodní akce Hodina Země dle důvodové zprávy.
 • 296/13 schvaluje s účinností od 1. 4. 2019 výši osobního příplatku řediteli T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ 44740743, panu Mgr. Jakubu Sobotkovi, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucí odboru kanceláře starosty vyhotovit nový platový výměr, předložit jej k podpisu starostovi města a zajistit jeho předání řediteli příspěvkové organizace.
 • 297/13 ustanovuje do hodnotící komise pro roční hodnocení ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, člena rady města pana Mgr. Martina Drápala, dle důvodové zprávy.
 • 298/13 bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1.
 • 299/13 schvaluje změnu organizační struktury odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm spočívající ve vytvoření tří pracovních pozic, a to „Projektový a finanční manažer projektu“, „Asistent projektu“ a „Manažer/koordinátor implementace strategie úřadu“ v rámci projektu „Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm“, a tedy ve zvýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o 3 úvazky, tj. na 183 s účinností od 01. 04. 2019 na dobu trvání projektu, tj. do 28. 2. 2021 dle důvodové zprávy. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm schválený radou města k datu 28. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 poníží o 3 úvazky. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
 • 300/13 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2018 a zprávu o vztazích v roce 2018 dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 301/13 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334 bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2018.
 • 302/13 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje
  a) řádnou účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze č.1 až 3 důvodové zprávy a
  b) ponechání hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2018 v rozpočtu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty z minulých let.
 • 303/13 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, vyhodnotila splnění kritérií stanovených jednateli společnosti pro přiznání jeho roční odměny za rok 2018 a schvaluje odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2018 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 22. 3. 2019.
 • 304/13 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. a členy dozorčí rady společnosti, Ing. Kateřinou Strakošovou, panem Jiřím Kolečkem a panem Zdeňkem Třosem, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 305/13 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o a členy dozorčí rady společnosti, Ing. Antonínem Zbrankem, Ing. Pavlem Kociánem a předsedou dozorčí rady panem Martinem Baratkou, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou přílohou tohoto usnesení.
 • 306/13 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 60323027, volí s účinností od 1. 4. 2019 v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tyto členy dozorčí rady společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.:
  JOSEF DOBEŠ,
  Ing. MARTIN KONUPKA,
  BOHUSLAV CHASÁK.
  Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání zvolených členů dozorčí rady do Obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady.
 • 307/13 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 56/2019/OSM na pronájem částí pozemků p.č. 125/7 (cca 2,7 m2), p.č. 1473/1 (cca 2,55 m2) a p.č. 1002/22 (cca 2,7 m2) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm za účelem komerčního využití, provozování reklamních zařízení na dobu určitou do 31.12.2023 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Ivo Mischingerem, IČO: 13633848 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 308/13 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy výtluků komunikací v majetku města 2019“ vylučuje uchazeče Lesostavby Frýdek-Místek a.s., IČO 45193118 z výběrového řízení a schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy výtluků komunikací v majetku města 2019“, kterým je společnost Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., se sídlem, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26820218 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a uzavření smlouvy o dílo č. 034/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.


  Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.
starosta města     místostarosta města
Vytvořeno 27.3.2019 15:05:12 - aktualizováno 27.3.2019 15:54:48 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load