Usnesení 15. zasedání Rady města

konané dne 5. dubna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 15. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. dubna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 311/15 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 312/15
  Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem na adrese Rožnov p.R., 5.května 1701, okres Vsetín, IČ 70887659 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Na Zahradách 644, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 1. máje 1153, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1527, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918694 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918643 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 45211761 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990376 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Boženy Němcové 1180, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918651 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123430 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
 • Rada města schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem Jiřího Wolkera 1144, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990317 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.

 • 313/15 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle upravené přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 • 314/15 bere na vědomí informace o připravovaných veřejných zakázkách v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, odborem správy majetku.

 • 315/15 revokuje své usnesení č. 1241/79 ze dne 9. 6. 2017 a schvaluje nový postup a výši odměny vyplácené z odměn společnosti EKO-KOM, a. s. za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů školám na území města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 316/15 bere na vědomí informaci o plánu činnosti odboru správy majetku na rok 2019 ve znění uvedeném v důvodové zprávě.

 • 317/15 schvaluje
  a) nájem bytu 1+0 č. 108 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm
  b) nájem bytu 1+0 č. N41-528 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
  c) nájem bytu 1+0 č. N64-606 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm
  a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 318/15 schvaluje
  a) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B28-512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. B53-704 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní T. H., Rožnov pod Radhoštěm
  b) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B53-704 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. B28-512 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s panem M. S. a s paní M. S., Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu a nové smlouvy o nájmu bytu

 • 319/15 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  •  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČO 47674652
  (uložení vodovodu do městských pozemků p. č. 2204/7 a p. č. 2205/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Zahradní), smlouva č. 169/2018/OSM/26,
  •  ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035
  (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 249/24 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/27,
  •  Ing. Z. S.
  (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 500/1 v k. ú. Tylovice), smlouva č. 169/2018/OSM/28. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 320/15 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
  •  Stavební bytové družstvo Rožnov, Čs. armády 1686, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00053732
  (stavba rekonstrukce lodžií s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 3605/4 a p. č. 6151 budovy č. p. 1525, 1526 stojící na pozemku p. č. st. 2530, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května), smlouva č. 74/2019/OSM,
  •  Společenství vlastníků 1709 v Rožnově p. R., Průkopnická 1709, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 06259456 (stavba zateplení objektu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 981/1 a p. č. 984/5 budovy č. p. 1709 stojící na pozemku p. č. st. 2990/1, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Průkopnická), smlouva č. 76/2019/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 321/15 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a  těmito oprávněnými ze služebnosti:
  •  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín , IČO 47674652, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 1398/2, p.č. 1399/16, p.č. 1715/3, p.č. 1715/12, p.č. 2057/5, p.č. 3615/1, p.č. 3615/2, p.č. 3625/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6431-7306/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 43/2019/OSM).
  •  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení VN a NN v pozemcích p.č. 1250/1 a p.č. 1291/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6422-920/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 21/2019/OSM).
  •  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení nadzemního kabelového vedení NN včetně 3 ks betonových podpěr v pozemku p.č. 3613/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6451-111/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy (smlouva č. 36/2019/OSM).
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 322/15 schvaluje uzavření smlouvy č. 44/2019/OSM o zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti pro dešťovou kanalizaci ve vlastnictví města umístěnou v pozemcích p.č. 1371/15, p.č. 1371/16, p.č. 1383/20, p.č. 1383/27, p.č. 1383/1, p.č. 1383/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5692-179/2014 mezi Ing. P. H. a Bc. B. H., oba bytem Praha 4 (jako povinnými) a městem Rožnov pod Radhoštěm (jako oprávněným). Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 323/15 schvaluje uzavření bezúplatných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci a vodovodní řád ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti a těmito povinnými ze služebnosti:
  •  Ing. P. H. a Bc. B. H., oba Praha 4 ( služebnost IS v pozemcích p.č. 1371/15, p.č. 1371/16, p.č. 1383/20, p.č. 1383/24, p.č.1383/25, p.č. 1383/26 a p.č. 1383/29 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu 326 m2 dle geometrického plánu č. 6427-177/2018), smlouva č. 37/2019/OSM,
  •  Ing. J. D., Rožnov pod Radhoštěm a J. D., Rožnov pod Radhoštěm (služebnost IS v pozemku p.č.1371/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm), smlouva č. 39/2019/OSM
  •  Ing. J. S., Rožnov pod Radhoštěm (služebnost IS v pozemku p.č. 1376/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu 7,51m2 dle geometrického plánu č. 6486-32/2019), smlouva č. 68/2019/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 324/15 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2767/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy uvedené v důvodové zprávě, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.

 • 325/15 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy č. 365/2015/OSM o zemědělském pachtu uzavřenou dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ:60323027 jako pachtýřem, spočívající:
  •  v rozšíření předmětu pachtu o pozemky p.č. 742/42, p.č. 742/43, p.č. 848/1, p.č. 848/2, p.č. 848/3, p.č. 848/4, p.č. 848/5 a p.č. 849 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm sloužících lesnímu provozu v k.ú. Hážovice
  •  ve změně výměry u propachtovaných pozemků p.č. 395, p.č. 517/1, p.č. 2628/13, p.č. 2628/20 a p.č. 2629/4 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm zapsaných na listu vlastnictví 1004 pro obec a k.ú. Dolní Bečva na základě dokončené obnovy katastrálního operátu přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v k.ú. a obci Dolní Bečva
  •  ve změně výše platby pachtovného na základě informací o předpokládaném vývoji ekonomické a hospodářské situace při probíhající kůrovcové kalamitě, předložených jednatelem společnosti Městské lesy Rožnov s.r.o. na jednání rady města dne 30.11.2018, dle důvodové zprávy a jejích příloh.
  Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č.1 ke smlouvě o zemědělském pachtu k projednání radou města.

 • 326/15 schvaluje provozní řád veřejného WC v Městském parku v objektu bývalé trafostanice v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy, její přílohy a změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 5.4.2019. Schválený provozní řád ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.

 • 327/15 schvaluje navýšení provozního příspěvku školským příspěvkovým organizacím zřizovaných městem dle přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 5.4.2019.

 • 328/15 1. potvrzuje ve funkci ředitele Střediska volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ 75044340 pana Mgr. Martina Navaříka na další 6leté funkční období do 31. 8. 2025,
  2. potvrzuje ve funkci ředitele Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace IČ 60990384 pana Mgr. Miroslava Kokinopulose na další 6leté funkční období do 31.7 2025.

 • 329/15 ve funkci zřizovatele projednala a bere na vědomí harmonogram přerušení provozu mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v měsících červenec a srpen roku 2019 dle důvodové zprávy.

 • 330/15 schvaluje návrh sportovní komise ze dne 25.3.2019 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2018 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 331/15 bere na vědomí Analýzu personálního obsazení odboru školství a sportu dle důvodové zprávy a přílohy.

 • 332/15 schvaluje uzavření smlouvy o užívání části parkoviště v souvislosti se stavbou „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ (č. smlouvy 083/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., sídlem 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČ 48390453, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 333/15 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm“ (č. smlouvy 082/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., sídlem 1. máje 1000, PSČ 756 61, IČ 48390453, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 334/ 15 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách pro udělení souhlasu se stavbou „Stavba a stavební úpravy chodníku na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm“ (GINIS č. 0069/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, a.s., sídlem 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ 15503461, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 335/15 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č. 19_SOBS01_4121495479 ( GINIS č. 079/2019/ORM) v rámci stavby „ Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky-Rožnov pod Radhoštěm “ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 336/15 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22kV (VN), č. 19_SOBS01_4121500635 (GINIS č. 080/2019/ORM), v rámci stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky-Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 337/15 schvaluje vítězného účastníka zákonné veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – ostatní pomůcky“ - částí A, B a C, kterým je pro všechny tři části, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost Z + M Partner spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO 26843935, a uzavření kupních smluv č. 18/2019/ORM pro část A, č. 84/2019/ORM pro část B a č. 85/2019/ORM pro část C na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností Z + M Partner spol. s r.o., a to za předpokladu, že vítězný uchazeč doloží v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, před podpisem smlouvy požadované dokumenty a následně uplyne zákonná lhůta pro podání námitek. Schválená kupní smlouva pro části A, B a C, ve znění uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 338/15 projednala předložené varianty řešení Tyršova nábřeží dle předložené studie proveditelnosti v příloze důvodové zprávy a schvaluje pro následnou projekční přípravu variantu č. 5 a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny nutné úkony související s plněním třetí výkonové etapy (vyhotovení čistopisu studie) dle schválené varianty řešení, v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.

 • 339/15 bere na vědomí informaci o stavu zpracování studie Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní“ v přílohách důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním následující fáze projektu varianty F s požadavkem na úpravy projektu dle rozhodnutí rady města v souladu s důvodovou zprávou, jejími přílohami a změnami uvedenými v zápisu z jednání rady města dne 5.4.2019.

 • 340/15 bere na vědomí vznik dočasných pracovních skupin:
  •  PS Plán udržitelné mobility,
  •  PS „Technické služby“,
  •  PS „Město přátelské rodině“.
 • 341/15 souhlasí se zavedením dálkového odečtu měřidel energií, vody a teploty na objektu ZŠ Pod Skalkou jako pilotního projektu dálkových odečtů města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zavedením tohoto pilotního projektu.

 • 342/15 schvaluje s účinností od 1. 5. 2019 novou otevírací dobu Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

 • 343/15 bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat.

 • 344/15 projednala předložené žádosti o poskytnutí záštit uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje převzetí
  •  záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Hokejový galapodvečer konané dne 14.4.2019 ve Viganticích,
  •  záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Ovčácký den konané dne 15.4.2019 v Rožnově p.R.,
  • záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Mezinárodní folklorní festival Rožnovské slavnosti konaný ve dnech 4. - 7. 7.2019 v Rožnově p.R., a
  • záštity města Rožnov pod Radhoštěm na akci celostátní konference Města budoucnosti 2019 konané dne 30.9.2019 v Praze.

 • 345/15 ve funkci zřizovatele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, se sídlem Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 44740743 (dále jen T klub – kulturní agentura) schvaluje dle důvodové zprávy paní Lence Vičarové, Rožnov pod Radhoštěm, v souvislosti s výkonem funkce ředitelky T klubu – kulturní agentura, kterou zastávala nepřetržitě od listopadu 1992 do únoru 2019, odměnu dle § 224 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 5. 4. 2019. Rada města ukládá řediteli T klubu – kulturní agentura zajistit vyplacení výše uvedené odměny paní Lence Vičarové nejpozději ve výplatním termínu T klubu – kulturní agentura pro měsíc duben 2019.

 • 346/15 bere na vědomí informaci o fungování „Senior taxi“ dle důvodové zprávy.

 • 347/15 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky Správa a provozování veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm Na Láni , zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  •  jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka,
  •  jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky a
  •  ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení
  a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 • 348/15 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“) na dodavatele nábytku Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - nábytek“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  •  jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka,
  •  jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky a
  •  ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
  Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka, rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a o zrušení zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

    Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města                 místostarosta města

Vytvořeno 11.4.2019 13:16:17 - aktualizováno 11.4.2019 13:47:49 | přečteno 65x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load