Usnesení 16. zasedání Rady města

konané dne 29. dubna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 16. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. dubna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 349/16 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 350/16 schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121507823 (GINIS č. 086/2019/ORM) v rámci stavby „Rekonstrukce náměstí 1. máje, Rožnov pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, dle důvodové zprávy a její příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 351/16 projednala a neschvaluje částku předpokládaných nákladů na přeložku plynu v rámci stavby „Vybudování šikmých parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná Rožnov pod Radhoštěm“ ve výši 2. 673.394 Kč dle stanoviska zaslaného společností GasNet, s.r.o., sídlem Ústí nad Labem, Klišská 940/96, Kliše, PSČ 400 01, IČ: 27295567 uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru investic MěÚ zajistit změnu projekčního návrhu řešení tak, aby byly minimalizovány vyvolané investice.

 • 352/16 projednala a neschvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2019/00073 (GINIS č. 0102/2019/ORM), v rámci stavby „Vybudování šikmých parkovacích stání před bytovými domy 1743-1746 na ulici Vítězná, Rožnov pod Radhoštěm“ , se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá vedoucí investičního odboru zajistit změnu projekčního návrhu řešení tak, aby byly minimalizovány vyvolané investice.
 
 • 353/16 projednala a schválila výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 1 z technických důvodů a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na technologickou část investiční akce „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti RAMET a.s., Letecká 1110, 68604 Kunovice, IČ: 25638891 dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 0106/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 354/16 ukládá úkol městskému úřadu zrealizovat projekt „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“, a to v co nejkratším termínu a za maximální součinnosti jednotlivých odborů městského úřadu s odborem investic.
 • 355/16 1) schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce pozemku č. 095/2019/ORM uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a vzorovou smlouvu o výpůjčce pozemku č. 109/2019/ORM uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy, obě v rámci stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“
  2
  ) svěřuje starostovi města Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání těchto smluv o výpůjčce podle schváleného vzoru dle důvodové zprávy a
  3)
  pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce dle schváleného vzoru.
  Schválené vzory smluv o výpůjčce jsou součástí tohoto usnesení.
 • 356/16 schvaluje vítězné účastníky zákonné veřejné zakázky Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - stavba - částí A, B a C, kterým je pro části „A“ a „C“, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost RADEKOV spol. s r.o., se sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933, a pro část „B“ dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 46577238 a uzavření smlouvy o dílo č. 340/2018/ORM pro část A a smlouvy o dílo č. 117/2019/ORM pro část C, na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností RADEKOV spol. s r.o., a uzavření smlouvy o dílo pro část B, na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností COMMODUM, spol. s r.o., a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená kupní smlouva pro části A, B a C, ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 3 a 5 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 357/16 schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018 o řešení prostoru křižovatky ulice Průkopnická a Chodská včetně okolí bytových domů čp. 1707, 1708 a 1709 v rámci akce „Studie Jižní město – Tyršovo nábřeží“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a ing. arch. Ondřejem Stolaříkem, Fr. Šrámka 2548/30, 709 00 Ostrava, IČ: 01617494 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích přílohy. Schválený dodatek smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 358/16 projednala a schválila výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 3 a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vypracování dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ: 00577758 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 359/16 1) souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 5.000 Kč na činnost kroužku Gymnastika specializace prostná zřízeného u Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti BITO skladovací technika CZ s.r.o., Sezemická 2757/2, Horní Počernice19300 Praha 9, IČ: 27298221 dle důvodové zprávy a její přílohy.
  2)
  souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4.000 Kč na činnost kroužku Gymnastika specializace prostná zřízeného u Střediska volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od paní Petry Ondruchové, Solanec pod Soláněm 730, Hutisko – Solanec, IČ: 65132513 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 360/16 1) schvaluje vzorovou darovací smlouvu č. 0124/2019/OF uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy pro poskytnutí peněžního daru
  2)
  svěřuje starostovi města Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání darovacích smluv podle schváleného vzoru se soukromými subjekty dle důvodové zprávy a
  3)
  pověřuje starostu města podpisem darovacích smluv dle schváleného vzoru.
  Schválený vzor darovací smlouvy je součástí tohoto usnesení.
 • 361/16 schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní D.D. a panem R.D., oba bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 362/16 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 39 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s paní L.P. a panem J.P. a panem O.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

 • 363/16 schvaluje nájem sociálního bytu 3+1 č. 19 v domě č. p. 1688 na ulici Valašská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu jednoho roku s panem R.Š., bytem Libavá dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 364/16 schvaluje
  a) nájem bytu 1+1 č. 28 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  b) nájem bytu 1+1 č. 31 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  c) nájem bytu 1+1 č. 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm
  a smlouvy o nájmu výše uvedených bytů ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.
 • 365/16 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 343/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem pozemků a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení komunikačního vedení a zařízení do pozemků p. č. st. 2639 a p. č. 1126/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Svazarmovská. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 366/16 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  Manželé P. bytem Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Láň), smlouva č. 176/2018/OSM/13,
  2)
  paní R.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 830/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Láň), smlouva č. 176/2018/OSM/14.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 367/16 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 103/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1772 v Rožnově pod Radhoštěm, se sídlem Kulturní 1772, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25911015 (stavba zateplení fasády objektu bytového domu s přesahem stavby nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1224/2 pro budovu č. p. 1772 stojící na pozemku p. č. st. 3598, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 368/16 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:
  1)
  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p.č. 1930/33 a p.č. 3628/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6450-1176/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 93/2019/OSM).
  2)
  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 342/2 a p.č. 375/2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1088-135/2015 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 107/2019/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 369/16 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 100/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 jako nájemcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem na pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1684 na ulici Svazarmovská na pozemku p.č.st. 2639 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře 10,35 m 2 nacházející se v suterénu bytového domu čp. 1684 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 370/16 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace Hážovice - Končiny“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 a uzavření smlouvy o dílo č. 058/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – COLAS CZ, a.s., a vylučuje uchazeče Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. z předmětného výběrového řízení. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 371/16 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka sekacího traktoru“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Daniš Davaztechnik s.r.o., se sídlem Hulínská 265/30, 750 02 Přerov, IČ: 28644875, a uzavření kupní smlouvy č. 052/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Daniš Davaztechnik s.r.o. Schválená kupní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 372/16 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Nášlapné chodníky, sídliště Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, společnost STAVOŠI s.r.o., se sídlem Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 06351875, a uzavření smlouvy o dílo č. 070/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – společností STAVOŠI s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 373/16 souhlasí s tím, aby školské rady zřízené městem Rožnov pod Radhoštěm byly požádány o zasílání zápisů z jejich jednání a ukládá odboru školství a sportu tyto žádosti připravit a po jejich podepsání starostou města zaslat jednotlivým předsedům školských rad.

 • 374/16 bere na vědomí informaci o možnosti pořízení dokumentů pro přípravu EPC projektu pro město Rožnov pod Radhoštěm využitím dotačního programu EFEKT 2017-2021 výzvu 11/2019 a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace z programu EFEKT na projekt „Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu – Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 375/16 bere na vědomí informaci o schválení žádosti o dotaci ve výzvě č. 98 OPŽP na pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Odboru investic ve spolupráci s Odborem strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrových řízení na realizaci projektu dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 376/16 projednala a schvaluje personální změnu ve funkci „koordinátor Projektu Zdravé město a MA21“. Rada města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje Mgr. Hanu Ondruchovou, zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm zařazenou do odboru strategického rozvoje a projektů městského úřadu, funkcí „koordinátor Projektu Zdravé město a MA21“, dle důvodové zprávy.
 • 377/16 projednala a schvaluje Hodnotící zprávu MA21 za rok 2018 uvedenou v příloze č. 2 důvodové zprávy a Plán zlepšování MA 21 pro rok 2019 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy.
 • 378/16 bere na vědomí informaci o vyhlášení veřejné zakázky na provozování „Senior taxi“ dle důvodové zprávy.
 • 379/16 bere na vědomí výsledky ročního hodnocení pracovní činnosti ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430, Bc. Pavla Zajíce dle důvodové zprávy a schvaluje poskytnutí roční odměny za rok 2018 a s účinností od 1. 5. 2019 změnu osobního příplatku ve výši dle zápisu z jednání rady města dne 29. 4. 2019.
 • 380/16 ukládá řediteli Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČ: 64123430 tyto úkoly:
  a) další osobnostní rozvoj ředitele knihovny v oblasti řízení lidských zdrojů
  b) stanovení zástupce z řad současných zaměstnanců, který jej bude zastupovat v případě jeho nepřítomnosti
  c) aktivní spolupráci ředitele knihovny v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R., registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010697.
 • 381/16 v rámci projektu „ROŽNOV CARD“:
  1)
  schvaluje vzorový text smlouvy o spolupráci s institucí provozující turistické atraktivity č. 0089/2019/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2)
  schvaluje vzorový text smlouvy o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou provozující hromadné ubytovací zařízení č. 0088/2019/ODKS ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy,
  3)
  svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o spolupráci s institucemi provozující turistické atraktivity a smluv o spolupráci s právnickými nebo fyzickými osobami provozující hromadné ubytovací zařízení (včetně jejich změn a ukončení) dle vzorů uvedených v bodě 1 a 2 tohoto usnesení a v rozsahu dle důvodové zprávy,
  4)
  pověřuje vedoucího odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o spolupráci dle uvedených vzorů s jednotlivými institucemi provozující turistické atraktivity a právnickými nebo fyzickými osobami provozující hromadné ubytovací zařízení a k podpisu právních jednání vedoucích ke změnám či k ukončení těchto smluv
  5)
  ukládá odboru kanceláře starosty předložit radě města jednou ročně souhrnnou informaci o projektu Rožnov card.
 • 382/16 rozhodla o vyhlášení veřejné soutěže s názvem „Cena města Rožnov pod Radhoštěm – SYMBOLICKÁ PLASTIKA“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a v souvislosti s touto veřejnou soutěží
  a) schvaluje Podmínky soutěže včetně jejích příloh,
  b) jmenuje členy soutěžní poroty a jejich náhradníky,
  c) schvaluje seznam osob, kterým bude zaslána výzva k podání soutěžních návrhů,
  d) ukládá vedoucí odboru kanceláře starosty zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné soutěže a
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách Podmínek soutěže a o změnách členů a náhradníků soutěžní poroty.
  Soutěžní podmínky ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a seznam osob, kterým bude zaslána výzva k podání soutěžních návrhů, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 383/16 bere na vědomí informace o aktivitách v souvislosti s projektem jednotného vizuálního stylu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 384/16 projednala a bere na vědomí informace k plánované akci „Dny města Rožnov pod Radhoštěm 2020“. Rada města souhlasí, aby akce byla připravena jako dvoudenní a spolufinancována z dotačních zdrojů.
 • 385/16 bere na vědomí informaci o studijní stáži příslušníka Policie Berlín ze Spolkové republiky Německo v rámci programu Erasmus, pana Alana Kamala, ve dnech 29. 04. až 03. 05. 2019 u Městské policie Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.
 • 386/16 ukládá starostovi města, aby uložil řediteli Městské policie Rožnov pod Radhoštěm maximálně technicky i personálně podpořit spuštění projektu „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“.

 • 387/16 bere na vědomí informaci ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm o činnosti městské policie za první čtvrtletí roku 2019.
 • 388/16 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:
  a)
  zřizuje nový samostatný odbor přestupkový a nové pracovního místo vedoucího odboru přestupkového a čtyři nová pracovní místa samostatného odborného referenta na pozici pracovník přestupků
  b)
  zařazuje tři stávající pracovní místa samostatného odborného referenta na pozici pracovník přestupků doposud zařazená v odboru dopravy nově do odboru přestupkového
  c)
  stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 188, to vše s účinností od 1. 6. 2019 dle důvodové zprávy.
  Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 6. 2019 spadat do působnosti odboru přestupkového a do odboru dopravy v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
 • 389/16 schvaluje s účinností od 15. 5. 2019 interní předpis č. 3/2019 „Kontrolní systém města Rožnov pod Radhoštěm“ uvedený v příloze důvodové zprávy. Schválený interní předpis č. 3/2019 je součástí tohoto usnesení.
 • 390/16 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavírané mezi společností Městské lesy Rožnov, s.r.o. a členy dozorčí rady společnosti, Bohuslavem Chasákem, Josefem Dobešem a Ing. Martinem Konupkou, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 391/16 zřizuje dle důvodové zprávy pracovní skupinu, která se bude zabývat záležitostmi souvisejícími s realizací investičního záměru na vybudování kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „pracovní skupina pro kulturní centrum“), a jejími členy jmenuje Ing. Radima Holiše, Ing. Jana Kučeru MSc., Mgr Kristýnu Kosovou, Jindřicha Motýla, doc. PhDr. Daniela Drápala, PhD., Aloise Vychodila, Ing. Jiřího Sapíka, Ing. Radůze Máchu, Libora Adámka, Mgr. Jakuba Sobotku, Ing. arch. Karla Janču, Lenku Vičarovou, Ing. Lenku Vojkůvkovou, Ing. Ditu Vávrovou, Ing. Michaelu Hanzl, Ing. arch. Jana Horkého, Ing. Martina Beníčka.

 • 392/16 zřizuje dle důvodové zprávy pracovní skupinu, která se bude zabývat záležitostmi souvisejícími s realizací investičního záměru na vybudování přístavby knihovny v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „pracovní skupina pro přístavbu knihovny“), a jejími členy jmenuje Ing. Radima Holiše, Ing. Jana Kučeru MSc., Mgr. Kristýnu Kosovou, Renatu Plačkovou, MUDr. Zdeňka Němečka, Rudolfa Billa, Ing. Martina Valáška, doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D., Miroslava Hrabala, Ing. arch. Karla Janču, Bc. Pavla Zajíce, Ing. Lenku Vojkůvkovou, Ing. Ditu Vávrovou, Ing. Michaelu Hanzl, Ing. arch. Jana Horkého, Ing. Martina Beníčka

    Ing. Radim Holiš         Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 30.4.2019 13:51:42 - aktualizováno 30.4.2019 14:25:54 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load