Usnesení 17. zasedání Rady města

konané dne 10. května 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

Ze 17. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 10. května 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 393/17 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 394/17 souhlasí s přijetím věcného daru – kávovaru Espresso De Longhi ecam 22.110 B v ceně 7.500 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, od Mgr. Yvety Hajdové, bytem Zašová 671, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 395/17 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky s názvem „Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle důvodové zprávy, jejích příloh a změn uvedených v zápise z jednání rady města dne 10. 5. 2019. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení, jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky a ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání nabídek a hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona.

 • 396/17 projednala žádost organizace TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy o celodenní bezúplatný pronájem areálu atletického hřiště Dany Zátopkové za účelem pořádání akce: „Oslavy 100 let házené v Rožnově pod Radhoštěm“ dne 8. 6. 2019. Rada města souhlasí s pořádáním výše uvedené akce za těchto podmínek: V areálu atletického hřiště nebudou podávány alkoholické nápoje, na akci bude bezplatný vstup široké veřejnosti, ze strany TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, bude zajištěna pořadatelská služba dohlížející na dodržování provozního řádu atletického hřiště Dany Zátopkové a dodržování pořádku (rozmístění košů na odpad apod.), zástupce TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, složí na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm, nejpozději v pátek dne 7. 6. 2019 do 14 hodin vratnou kauci ve výši 5.000 Kč v souladu s provozním řádem; po předání atletického hřiště v původním a nepoškozeném stavu bude kauce zástupci TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené v pondělí dne 10. 6. 2019 do 17 hodin na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm vrácena. V případě, že dojde k poškození atletického hřiště a jeho příslušenství nebo k jeho znečištění, bude kauce sloužit k pokrytí nákladů na odstranění závad nebo znečištění. O předání a převzetí atletického hřiště Dany Zátopkové bude sepsán předávací protokol, akce nebude realizována v případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť apod.), a to z důvodu možného silného znečištění umělých povrchů.

 • 397/17 schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121511528 (GINIS č.: 118/2019/OSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035 jako provozovatelem distribuční soustavy dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 398/17 schvaluje vyhlášení záměru na změnu smlouvy o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM uzavřenou dne 28. 6. 2017 mezi společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem, Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062 a městem Rožnov pod Radhoštěm spočívající v prodloužení platnosti smlouvy dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 226/2017/OSM k projednání zastupitelstvem města.

 • 399/17 schvaluje uzavření smlouvy č. 126/2019/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ: 24729035, jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným. Předmětem smlouvy je zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p. č. 942/1, p.č. 942/10, p.č. 942/12, p.č. 1000/12, p.č.1000/13, p.č. 1012/2, p.č. 1012/19, p.č. 1012/20, p.č. 1012/21, p.č.1012/36, p.č. 1012/38, p.č. 1012/39, p.č. 1012/40, p.č.1012/41, p.č. 1012/44, p.č.1459/1, p.č. 3601/10, p.č. 3601/52, p.č. 3601/53, p.č. 3601/54, p.č. 3715/1, p.č. 3715/2, p.č. 3715/4, p.č. 3715/6, p.č. 3715/7, p.č. 3715/9, p.č. 3715/11, p.č. 3730/6, p.č. 3730/7, p.č. 3781/6, p.č. 3781/8 a p.č. 3781/10 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6384-59/2018. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 400/17 bere na vědomí informaci o doručení žádosti společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o. se sídlem Horní Paseky 2664, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25874187 (dále jen „společnost“) ze dne 20. 3. 2019 o podepsání dokumentů potvrzujících zánik předkupního práva zřízeného kupní smlouvou č. 16/2009/OSM/KUX ze dne 19. 2. 2009 ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm k pozemkům p.č. St. 1400, p.č. 2700, p.č. 2701/2, p.č. 2701/4, p.č. 2702/1, p.č. 2702/4, p.č. 2811/2, p.č. 388/1, p.č. 388/4, p.č. 396/1, p.č. 396/3, p.č. 397/1, p.č. 398/1, p.č. 398/2, p.č. 398/3, p.č. 399/1, p.č. 399/10, p.č. 399/12, p.č. 399/9, p.č. 402/4, p.č. 403/2, p.č. 405/2 a ke stavbám bez čp/če na p.č. St. 1359 a p.č. St. 1400 ve vlastnictví společnosti, vše v k.ú. Dolní Bečva, které zaniklo uplynutím doby sjednané ve výše uvedené kupní smlouvě ke dni 31. 12. 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 401/17 bere na vědomí informaci o doručení žádosti paní I. K. ze dne 30. 4. 2019 o podepsání dokumentů potvrzujících zánik předkupního práva zřízeného kupní smlouvou č. 245/2008/OSM/KUX ze dne 8. 4. 2009 ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm k pozemku p. č. 35/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve společném jmění manželů I. K. a I. K., které zaniklo nabytím právní moci stavebního povolení na stavbu dle záměru specifikovaného ve výše uvedené kupní smlouvě dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 402/17 projednala žádost Spolku Foodfest, se sídlem Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 05669693 ze dne 19. 4. 2019, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů ve dnech 25. 5. 2019 od 10:00 do 19:00 h a 26. 5. 2019 od 10:00 do 18:00 h v souvislosti s pořádáním akce „Garden Food Festival“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 403/17 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ (GINIS 127/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KONEKO, spol. s r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČ 00577758 jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 404/17 zrušuje část bodu b) usnesení č. 210/10 rady města ze dne 8. 2. 2019 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu o dílo se společností SEMITA-DS s.r.o, se sídlem Veřovice 171, 742 73 Veřovice, IČ 03829707 dle důvodové zprávy.

 • 405/17 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radh.“, kterým je společnost Radekov spol. s r.o., se sídlem Hasičská 2698, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, IČ:41035933, a uzavření smlouvy o dílo č. 0055/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností Radekov spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 406/17 v rámci realizace projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm“ bere na vědomí informaci o probíhající přípravě žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tuto žádost podepsat a zároveň ukládá odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení projektů tuto podepsanou žádost podat, projednala a schvaluje uzavření Dohody o vzájemné spolupráci, č. 0094/2019/ODSR, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Charitou Valašské Meziříčí, se sídlem Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 při realizaci uvedeného projektu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

 • 407/17 v rámci projektu „Rožnovská seniorská karta“ schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci „Rožnovská seniorská karta“, č. smlouvy 0123/2019/ODSR, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, schvaluje poskytovatele slev a produktů včetně rozsahu poskytovaných výhod na období 7/2019 – 6/2020 dle důvodové zprávy, schvaluje pro držitele Rožnovské seniorské karty po jejím předložení v období 7/2019 – 6/2020 jeden vstup na Jurkovičovu rozhlednu zdarma, ukládá odboru strategického rozvoje a plánování MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č. 0123/2019/ODSR a starostovi města tyto smlouvy podepsat.

 • 408/17 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 20/2019/ODKS při pořádání Mezinárodního festivalu slovenského folkloru v ČR s názvem Jánošíkov dukát ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Jánošíkov dukát, z.s., Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, IČ: 22830260. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 409/17 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 72/2019/ODKS při pořádání Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Národním muzeem v přírodě, příspěvková organizace, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 00098604. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 410/17 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto 2019“, č. smlouvy 0045/ODKS/2019, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15, IČO: 70994226 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 411/17 projednala a bere na vědomí informace o aktivitách související s přípravou akce Garden Food Festival 2019 a v souvislosti s konáním této akce. Schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemku č. 0114/2019/ODSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Spolkem Foodfest, se sídlem Hálkova 171/2, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 056 69 693 jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Předmětem smlouvy je výpůjčka pozemku p. č. 1474/3 a části pozemku p. č. 1474/1, vše k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou od 23. 5. 2019 od 14 h do 27. 5. 2019 do 13 h. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení. Schvaluje poskytnutí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše nad akcí Garden Food Festival 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2. Souhlasí s návrhem doplňkových parkovacích ploch v termínu přípravy a konání akce Garden Food Festival pro pořadatele a vystavovatele akce dle důvodové zprávy. Souhlasí s úpravami dopravního značení (zjednosměrnění dvou ulic) a s využitím pozemku ve vlastnictví města mezi kinem Panorama a ZŠ Pod Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm za účelem přechodného parkování vozidel dne 25. 5. 2019 a 26. 5. 2019 dle důvodové zprávy.

 • 412/17 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemce a společností CENDIS, s. p., se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 00311391, jako poskytovatel dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 413/17 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které zřizuje novou pracovní pozici samostatného odborného referenta na finančním odboru na pozici vymáhání daňových pohledávek, stanovuje průměrný přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru zařazených do Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 189, to vše s účinností od 1. 6. 2019 dle důvodové zprávy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

 • 414/17 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 1. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

    Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města místostarosta města

Vytvořeno 14.5.2019 8:30:41 - aktualizováno 18.6.2019 13:05:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load