Usnesení 19. zasedání Rady města

konané dne 24. května 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E   Z Á P I S U

(usnesení)

Z 19. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. května 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 424/19 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 425/19 schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nevýhradní podlicence k užití softwarových produktů systému GORDIC GINIS“ jednomu uchazeči, a to společnosti GORDIC spol. s r. o., IČ: 47903783 a uzavření kupní smlouvy č. 130/2019/OF mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností GORDIC spol. s r. o. jako prodávajícím dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS ze dne 20. 10. 2014, č. dodatku 192/2018/FIN/1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GORDIC spol. s r. o., IČ: 47903783 jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucímu finančního odboru Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zařadit výdaj vyplývající z dodatku č. 2 do návrhů rozpočtů následujících let dle důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva a schválený dodatek č. 2 jsou součástí tohoto usnesení.

 • 426/19 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 10. 4. 2019 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.

 • 427/19 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v areálu veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o:
  část budovy č. p. 1690 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, která je součástí pozemku p. č. st. 4193, a to o obřadní síň vč. kůru a přilehlé místnosti, sociální zázemí, manipulační místnost, prostory márnice vč. chladícího zařízení, místnost pro pozůstalé a sklady v I. nadzemním podlaží této budovy a část technického zázemí hřbitova, nacházející se v budově bez č. p. a č. e., která je součástí pozemku p. č. st. 3682 v k. ú. Rožnov p. R., označené jako dvojgaráž a dílna. Prostory sloužící k podnikání určené k pronájmu jsou vyznačeny v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 428/19 schvaluje vzorový text smlouvy o výpůjčce nádoby na bioodpad č. 128/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce nádoby na bioodpad (včetně jejich změn a ukončení) dle tohoto vzoru s jednotlivými vypůjčiteli, pověřuje vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o výpůjčce nádoby na bioodpad dle tohoto vzoru s jednotlivými nájemci a k podpisu právních jednání vedoucích ke změně či ukončení těchto smluv.

 • 429/19 schvaluje uzavření dohody o vypořádání č. 105/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a panem J. B., Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení.

 • 430/19 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  schvaluje výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci včetně příloh a seznam oslovených pojišťovacích společností, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace včetně příloh, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou přílohou tohoto usnesení.

 • 431/19 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh IZOLTING MORAVIA s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26867125, a uzavření smlouvy o dílo 104/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – IZOLTING MORAVIA s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 432/19 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku nemovitého majetku – veřejného pohřebiště Láň o výměře 23 966 m 2 nacházející se na pozemku p. č. 842/3, části budovy č.p. 1690 (smuteční obřadní síň), která je součástí pozemku p. č. st. 4193 a část technického zázemí hřbitova, nacházející se v budově bez č.p. a č. e., která je součástí pozemku p. č. st. 3682, vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm (přesné umístění je vyznačeno v katastrálním situačním výkrese, který je přílohou tohoto usnesení), a to na dobu neurčitou ve prospěch vítěze veřejné zakázky „Správa a provoz veřejného pohřebiště v Rožnově pod Radhoštěm - Láň“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 433/19 schvaluje energetické opatření – optimalizace jističů veřejného osvětlení dle důvodové zprávy, schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k lokální distribuční soustavě LDS ENERGOAQUA pro OPM 260, (č. smlouvy 110/2019/OSM) a pro OPM 269 (č. smlouvy 111/2019/OSM) a uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie ze sítě nízkého napětí (č. smlouvy 112/2019/OSM), všechny uzavírané mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku Městské úřadu Rožnov pod Radhoštěm v součinnosti s energetikem města zajištění realizace výměny jističe na OPM 260.

 • 434/19 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  - Manželé MUDr. A. V. a L. V. (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2399/5 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láz), smlouva č. 169/2018/OSM/30,
  - ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1262 a p. č. 6151 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května), smlouva č. 169/2018/OSM/31,
  - ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1291/19, p. č. 1291/22 a p. č. 4849/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Vítězná), smlouva č. 169/2018/OSM/32.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 435/19 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/16 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely MUDr. A. V. a L. V., jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2399/5 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Láz). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 436/19 projednala žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tylovice 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 63701634 ze dne 6. 5. 2019, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 17. 8. 2019 od 12 hodin do 22 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 437/19 schvaluje uzavření smlouvy č. 92/2019/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi Lesy České republiky, s. p., 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným. Předmětem smlouvy je zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3643/1 v rozsahu dle části A geometrického plánu č. 6462-2/2019 a plynovodní přípojky v pozemku p. č. 3643/1 v rozsahu dle části B geometrického plánu č. 6462-2/2019 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 438/19 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 2205/2 o výměře 186 m2, části pozemku p. č. 2214/4 o výměře 478 m2 a celého pozemku p. č. 6412 o výměře 32 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1338/3 o výměře 77 m2, část pozemku p. č. 1338/4 o výměře 73 m2, část pozemku p. č. 1340/5 o výměře 542 m2 a část pozemku p. č. 2214/5 o výměře 4 m2, ve vlastnictví T. K., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 439/19 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 265 o výměře cca 570 m2 a celého pozemku p. č. 264 o výměře 17 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 261 o výměře cca 15 m2 a část pozemku p. č. 263 o výměře cca 63 m2 ve vlastnictví RNDr. D. D., vše v k. ú. Tylovice, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí smlouvě směnné k projednání zastupitelstvem města.

 • 440/19 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 271 o výměře cca 68 m2, části pozemku p. č. 265 o výměře cca 66 m2 a celého pozemku p. č. 266 o výměře 30 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 268 o výměře cca 3 m2 ve vlastnictví M. Z., vše k. ú. Tylovice, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí smlouvě směnné k projednání zastupitelstvem města.

 • 441/19 schvaluje vyhlášení záměru na změnu Kupní smlouvy uzavřenou dne 1. 7. 2004 mezi Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko, 755 01 Vsetín, IČ: 70238880 a městem Rožnov pod Radhoštěm spočívající v prodloužení lhůty, ve které je prodávající oprávněn uplatnit právo (výhradu) zpětné koupě a žádat vrácení věcí, které byly předmětem převodu o 8 let, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené dne 1. 7. 2004 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko k projednání zastupitelstvem města.

 • 442/19 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, 755 24 Vsetín, IČ 70238880 ve výši 150.000 Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Spolek Foodfest, 77900 Olomouc, IČ: 05669663 ve výši 150.000 Kč na projekt Garden Food Festival Rožnov pod Radhoštěm 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku Wallachia z.s., 757 01 Valašské Meziříčí, , IČ 70641846 ve výši 150.000 Kč na Pohádka Největší dar – návrh a pořízení kostýmů dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22662723 ve výši 250.000 Kč na projekt HORNET'S CUP dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku 1. FBK Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 22662723 ve výši 100.000 Kč na projekt Mezinárodní florbalový kemp dětí dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  nedoporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci paní M. B., na projekt Lesní zvěřinec – komunitní zahrada dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
  schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17 a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci. neschvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 3, 11.
 • 443/19 projednala žádost Střediska volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340, o rozpočtové opatření ve výši 40.000 Kč na náklady související s účastí na Mistrovství Evropy ve street dance v Leiden v Holandsku dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele ve výši 25.000 Kč a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit navrženou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

 • 444/19 schvaluje výši ročních odměn ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a řediteli Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm za rok 2018 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 445/19 schvaluje stanovení významných pracovních úkolů pro roční hodnocení pracovní činnosti ředitelů školských příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov pod Radhoštěm a ředitele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace pro rok 2019 dle důvodové zprávy.

 • 446/19 schvaluje vítězné účastníky zákonné veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – nábytek“ - částí A, B a C, kterými jsou dle důvodové zprávy a jejích příloh pro část A a C společnost Prosto interiér s.r.o., 684 01 Němčany, IČ: 03171906, a pro část B fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Mgr. B. B., IČ: 60804114, a uzavření smluv o dílo č. 019/2019/ORM pro část A, č. 146/2019/ORM pro část B a 147/2019/ORM pro část C pro výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítěznými uchazeči po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězní účastníci splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválené smlouvy o dílo pro části A, B a C, ve znění uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

 • 447/19 projednala a schvaluje uzavření smlouvy č. 0129/2019/ODSR o vzájemné spolupráci na projektu „Udržitelná města a obce II“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako partnerem a Charitou České republiky, 110 00 Praha, IČ: 70100969 jako příjemcem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 448/19 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování služby Senior taxi“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a přílohách výzvy, schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, jmenuje členy komise a náhradníky pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a ukládá vedoucí Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky, svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace a zadávacích podmínek, o změnách členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a rozhodování o zrušení výběrového řízení.
  Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

 • 449/19 projednala předložené návrhy na udělení Ceny města a Česného občanství města a doporučuje zastupitelstvu města udělit jedno ocenění dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě.

 • 450/19 projednala návrh na udělení Ceny starosty města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 18. 3. 2019 uvedený v příloze důvodové zprávy a uděluje Cenu starosty města Rožnov pod Radhoštěm prom. ped. J. Š.

 • 451/19 projednala žádost o poskytnutí záštity města podanou Sdružením mikroregion Rožnovsko, IČ: 777530071 dne 2. 5. 2019 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm na Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem konaném dne 22. 6. 2019.

 • 452/19 schvaluje uzavření smlouvy licenční a o dílo č. 0115/2019/ODKS na vydání knihy v rámci ediční řady Rožnovské malé tisky „Co se kdy přihodilo ve městě a na pasekách“ ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, D. D., M. H., a B. V., IČ: 48741396. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 453/19 jmenuje s účinností od 1. 6. 2019 do funkce vedoucí odboru přestupkového Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Bc. K. M., dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 454/19 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, uděluje jednateli souhlas k právním jednáním činěným v souvislosti se stavbou „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy

 • 455/19 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2018 a zprávu o vztazích za rok 2018 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 456/19 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, bere na vědomí zprávu nezávislého auditora o prověrce roční účetní závěrky k 31. 12. 2018 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy a schvaluje:
  roční účetní závěrku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a rozdělení hospodářského výsledku společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. za rok 2018 dle zápisu z jednání rady města dne 24. 5. 2019 s tím, že hospodářský výsledek bude započten a převeden do ztrát z minulých let.

 • 457/19 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, schvaluje roční odměnu jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. za rok 2018 ve výši uvedené v zápise z rady města ze dne 24. 5. 2019.

 • 458/19 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 31. 3. roku 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 459/19 schvaluje vítězného účastníka zákonné veřejné zakázky „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita“ - částí A, B a C, kterým je pro všechny tři části dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., 702 00 Ostrava, IČO 286 06 582, a uzavření smluv o dílo č. 017/2019/ORM pro část A, č. 158/2019/ORM pro část B a 159/2019/ORM pro část C pro výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválené smlouvy o dílo pro části A, B a C, ve znění uvedeném v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

 • 460/19 projednala žádost Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990384, o povolení vybudování venkovní učebny a souhlasí s vybudováním venkovní učebny dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 461/19 v rámci projektu „Rožnovská seniorská karta“: schvaluje poskytovatele slev a produktů včetně rozsahu poskytovaných výhod na období 07/2019 – 06/2020 dle důvodové zprávy, ukládá odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 1. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č.0123/2019/ODSR a starostovi města tyto smlouvy podepsat, souhlasí, aby byl držitelům „Rožnovské seniorské karty“ v době od 07/2019 do 06/2020 byl poskytnut jeden dvouhodinový vstup na krytý bazén zdarma.

 • 462/19 projednala oznámení Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 25. 6. - 28. 6. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s jeho vyhlášením.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

    starosta města             místostarosta města

Vytvořeno 30.5.2019 11:40:51 - aktualizováno 18.6.2019 13:05:57 | přečteno 64x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load