Usnesení 20. zasedání Rady města

konané dne 7. června 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 20. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. června 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 463/20 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 464/20 bere na vědomí průběžnou informaci o plnění příjmů rozpočtu 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 465/20 schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.660 Kč paní A. M. a uzavření darovací smlouvy č. 170/2019/STAR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a A. M. jako obdarovaným dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 466/20 projednala žádost organizace TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu, o celodenní bezúplatné užívání tří hřišť v areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové za účelem pořádání streetballového turnaje dne 22. 6. 2019. Rada města souhlasí s bezúplatným užíváním tří hřišť v areálu atletického hřiště za podmínky dodržení všech ustanovení platného Provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové s tím, že
  vratná kauce ve výši 5.000 Kč bude složena na pokladně Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm nejpozději v pátek dne 21. 6. 2019 do 14 hodin a bude se vztahovat i na případ znečištění Atletického hřiště Dany Zátopkové v důsledku konání turnaje,
  nenastane-li důvod pro ponechání kauce městu, bude kauce vrácena zástupci TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu v pondělí dne 24. 6. 2019 do 17 hodin na pokladně Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm,
  turnaj nebude realizován v případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť apod.), a to z důvodu možného silného znečištění umělých povrchů,
  ze strany TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu, bude zajištěna osoba dohlížející na dodržování Provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové a dodržování pořádku.
 • 467/20 schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb (GINIS č.: 145/2019/OSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností Centropol Energy, a. s., Ústí nad Labem, jako dodavatelem elektrické energie dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 468/20 schvaluje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zpevněné plochy před obřadní síní - hřbitov Láň v Rožnově pod Radhoštěm“
  a) vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost Ing. Libor Dobiáš s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o dílo 119/2019/OSM na tuto veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem a
  b) uchazeče druhého v pořadí, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost Cobbler s.r.o., 756 51 Zašová.
  Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 469/20 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zařízení mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R.“
  a) vylučuje uchazeče Pavla Jedelského, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, z předmětného výběrového řízení z důvodu uvedeného v příloze č. 3 důvodové zprávy
  b) schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost Ing. Libor Dobiáš s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o dílo 121/2019/OSM na tuto uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 470/20 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce kategorie D „ Revitalizace bytového domu na ulici Svazarmovská 1684 v Rožnově pod Radhoštěm“ zadávané dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj, Národního orgánu pro koordinaci pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v platnosti od 6. 3. 2019 a dle vnitřního předpisu města č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení,
  •  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  •  schvaluje seznam uchazečů,
  •  ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky a o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků a seznam uchazečů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 471/20 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 305 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 472/20 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 3 v domě č. p. 1780 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 473/20 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 41 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 474/20 schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 102 v domě č. p. 1059 na ulici 1.máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní P. M. a panem P. M., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 475/20 bere na vědomí informaci o usnesení bytové komise o podmínkách při přidělování bodů v žádosti o nájem městského bytu a souhlasí s budoucí aktualizací bytové koncepce.
 • 476/20 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. S. Ř., (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/33,
  2. Ing. P. H., (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/34,
  3. Manželé Ing. M. M. a Ing. J. M., (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/35,
  4. T. P., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3628/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sladské), smlouva č. 151/2019/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 477/20 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 152/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem T. P., jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3628/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Sladské). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 478/20 projednala žádost Sdružení Mikroregion Rožnovsko, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 70238642 ze dne 21. 5. 2019, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 22. 6. 2019 v souvislosti s pořádáním akce „Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 479/20 schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 133/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, 110 00 Praha 1, jako povinným, městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, 140 00 Praha 4 – Nusle, jako investorem. Předmětem smlouvy je zrušení věcného břemene – služebnosti v pozemku p.č.1000/16 v rozsahu dle geometrického plánu č. 5736-162/2014 a zřízení nového věcného břemene - služebnosti pro podzemní přípojky kabelových rozvodů a veřejného osvětlení SO C451 - Veřejné osvětlení v pozemcích p. č. 1000/4, p. č. 1000/16, p. č. 1000/26, p. č. 1000/27, p. č. 1000/28 o celkové délce 67,8m v rozsahu dle geometrického plánu č. 6301-8025g/2017, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.
  Schválená dohoda o zrušení věcného břemene – služebnosti a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti je součástí tohoto usnesení.
 • 480/20 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 156/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vypůjčitelem a společností DIOFLEX s.r.o., 75661 Rožnov pod Radhoštěm, jako půjčitelem části pozemku p. č. 1315/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (3,2 m2), za účelem umístění a provozování výlepové plochy. Schválená smlouva o výpůjčce pozemku je součástí tohoto usnesení.
 • 481/20 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí stavby veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 114,50 m uloženého v pozemku p. č. 837/1 v k. ú. Tylovice do vlastnictví města, od vlastníků Mgr. M. D. a Ing. I. D., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 482/20 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 167,5 m a splaškové kanalizace v délce 184,9 m uložených v pozemcích v k. ú. Rožnov p. R. v lokalitě Rybníčky, Pod Kozincem do vlastnictví města, od vlastníků Ing. P. H. a Bc. B. H., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 483/20 doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí staveb veřejné technické infrastruktury, vodovodního řadu v délce 54,94m a splaškové kanalizace v délce 69,26m uložených v pozemku p. č. 1142/5 v k. ú. Tylovice v lokalitě Tylovické Horečky 2 do vlastnictví města, od vlastníků:
  Ing. A. S., Bc. P. S., Ing. M. H., V. Č., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit příslušnou smlouvu s vlastníky a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.
 • 484/20 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku nad restaurací Láz v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost VOJKŮVKA s.r.o., Dolní Bečva 756 55 a uzavření smlouvy o dílo č. 120/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, a schvaluje uchazeče druhého v pořadí, kterým je společnost Cobbler s.r.o., 756 51 Zašová. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 485/20 projednala žádost Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o rozpočtové opatření ve výši 38.085 Kč na náklady související se spoluúčastí v projektu Badatelský koutek v zahradě a v projektu Ptačí svět dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.
 • 486/20 projednala žádost Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o rozpočtové opatření ve výši 42.857 Kč na náklady související se spoluúčastí v projektu Čtyři roční období na zahradě dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.
 • 487/20 projednala žádost Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o rozpočtové opatření ve výši 21.186 Kč na náklady související s odstraňováním povodňových škod dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.
 • 488/ 20 schvaluje, v rámci akce Cyklopodjezd pod komunikací ul. Palackého - horní most, Rožnov pod Radhoštěm, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti (č. 057/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a společností Povodí Moravy, s.p., 602 00 Brno, jako povinným, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 489/ 20 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0194/2018/ORM ze dne 8. 3. 2019 na realizaci díla „Hřiště a parkoviště Kramolišov v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Kámenbau s.r.o., Vidče 756 53, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 490/ 20 projednala a schválila studii „ Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní“ uvedenou v příloze důvodové zpávy a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním následující fáze projektu dle smlouvy o dílo.
 • 491/ 20 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zař. k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121529383 (GINIS č. 165/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 405 02, jako provozovatelem distribuční soustavy dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu až po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města, kterým budou do rozpočtu města 2019 zapojeny finanční prostředky na akci „Monitorovací stanice ovzduší“. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 492/ 20 projednala a schválila variantu č. 3 umístění městské tržnice dle příloh důvodové zpávy a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním následující fáze projekční přípravy.
 • 493/ 20 schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 494/ 20 a) bere na vědomí návrh J. Š. a Ing. arch K. J. na pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Za vodou, spojující ulici Bezručova a 5. května a označované historicky jako ulice Hřbitovní dle zákresu v příloze č. 1 důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat tuto ulici názvem ulice Maria Kotrby.
  b) projednala možnost pojmenovat stávající nepojmenovanou ulici v katastrálním území Rožnov pod Radhoště, lokalita Písečný vedoucí od ulice Kulturní směrem k usedlosti č.p. Láz 214 dle zákresu uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat tuto ulici názvem ulice Ke Stárkám.
 • 495/ 20 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky Dodávka 2 ks osobních vozidel s pohonem CNG/benzín, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) jmenuje osoby oprávněné k otevření nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka,
  c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  d) ukládá tajemníkovi zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení
  a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 •  496/ 20 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky Dodávka 2 ks osobních vozidel na elektrický pohon , zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) jmenuje osoby oprávněné k otevření nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka,
  c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a náhradníky,
  d) ukládá tajemníkovi zabezpečit všechny úkony související se zadáváním předmětné veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 497/ 20 bere na vědomí zprávu o činnosti odboru strategického rozvoje a projektů
 • 498/ 20 projednala oznámení Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 24. 6. - 28. 6. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s jeho vyhlášením.
 • 499/ 20 projednala oznámení Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 24. 6. - 28. 6. 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s jeho vyhlášením.
 • 500/ 20 a ) podporuje rekonstrukci železniční stanice Rožnov pod Radhoštěm a trvá na umožnění přístupu i příjezdu občanům města k nástupištím z ulice Zemědělská, a to v jakékoli variantě rekonstrukce, vč. zajištění několika míst K+R (kiss and ride),
  b) v případě realizace varianty s podchodem nabízí město Rožnov pod Radhoštěm údržbu tohoto podchodu (úklid, veřejné osvětlení, dohled kamerovým systémem).
 • 501/20 ve funkci zřizovatele projednala a bere na vědomí změnu přerušení provozu Mateřské školy 1. máje 1153 Rožnov p. R., příspěvková organizace, v měsících červenec a srpen roku 2019 dle důvodové zprávy.

    Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města místostarosta města

Vytvořeno 10.6.2019 15:51:44 - aktualizováno 18.6.2019 13:06:14 | přečteno 57x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load