Usnesení 23. zasedání Rady města

konané dne 28. června 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 23. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 28. června 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 506/23 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 

 • 507/23 schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 135/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Barbarou Báčovou, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem smlouvy je pronájem prostor sloužících k podnikání za účelem provozování pohřební služby v areálu veřejného pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm.
  Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení
 • 508/23 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. J. N., 747 41 Hradec nad Moravicí (sjezd na pozemku p. č. 1361/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města, ul. Slezská), smlouva č. 176/2018/OSM/17,
  2. A. D., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (sjezd na pozemku p. č. 616 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města), smlouva č. 176/2018/OSM/18.
   Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 509/23 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/36 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem pozemku a A. D., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní a plynovodní přípojky do pozemku p. č. 616 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 510/23 schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 107/2012/OSM/VYP ze dne 30. 7. 2012 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Mgr. J. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města oznámení o ukončení smlouvy o výpůjčce uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat a odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm doručit toto oznámení Mgr. J. V.
 • 511/23 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 2257/19 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu neurčitou na základě žádosti M. T., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o výpůjčce pozemku k projednání radou města.
 • 512/23 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 90 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy, který je přílohou tohoto usnesení, a to na dobu určitou, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 513/23 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 188/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha 3, Žižkov, jako pronajímatelem plochy o výměře 3,9 m2 na fasádě stavby bez č. p. – stavba technického vybavení, která je součástí pozemku p. č. st. 3761 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, za účelem umístění a provozování výlepové plochy nájemcem, dle důvodové zprávy a její příloh. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 514/23 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 365/2015/OSM/1) ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 365/2015/OSM ze dne 23. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako propachtovatelem a společností Městské lesy Rožnov, s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako pachtýřem, spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky v k. ú. Hážovice, ve změně výměry u propachtovaných pozemků v k. ú. Dolní Bečva a ve změně výše platby pachtovného dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 515/23 schvaluje výši odměn ředitelům školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm v rámci programu vyhlášeného MŠMT „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 516/23 bere na vědomí informaci o účasti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve „Výzvě MŠMT č. 02_18_063 – Šablony II“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a souhlasí s jejich zapojením do uvedené výzvy za podmínek, že nedojde ke střetu zájmů ředitele školy, školského zařízení coby zaměstnance se zájmy právnické osoby, jejímž je statutárním zástupcem, a zároveň obsah pracovní náplně v předmětném dokumentu bude odlišný od pracovní náplně ředitele školy.
 • 517/23 schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby a vypořádání v rámci stavby Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm (GINIS č. 062/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ENERGOAQUA, a.s., PSČ 756 61, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 518/23 bere na vědomí informaci o možnosti zajištění společného nákupu energií pro občany města prostřednictvím e-aukce dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 519/23 bere na vědomí zprávu o výsledcích monitoringu kvality vnitřního prostředí v ZŠ a MŠ Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá energetikovi města zajistit pořízení měřících přístrojů v rozsahu navrhovaném v důvodové zprávě.
 • 520/23 projednala a schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o provozování služby „Senior taxi“ č. 155/2018/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností ROSI LOGISTIK s.r.o., 710 00 Slezská Ostrava, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda o ukončení smlouvy ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 521/23 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“
  1. vylučuje uchazeče Amdekor Design s.r.o., Karviná, Fryštát 733 01, a to z důvodu nesplnění podmínek účasti výběrového řízení uvedených ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, která je přílohou č. 4 důvodové zprávy a
  2. schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost ROSI LOGISTIK s.r.o., 710 00 Slezská Ostrava, a uzavření smlouvy o provozování služby Senior taxi, č. 098/2019/ODSR na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem. Schválená smlouva o provozování služby Senior taxi, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 522/23 ve funkci jediného společníka níže uvedených městských společností pověřuje výkonem práva na informace dle zakladatelských listin společností tyto členy rady:
  KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. Mgr. Martina Drápala
  KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. Ing. Lenku Střálkovou
  Městské lesy Rožnov, s.r.o. Ing. Jiřího Pavlicu
  TV Beskyd s.r.o. doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD.
  Rada města ukládá pověřeným členům rady města sledovat průběžně činnost společností a o zjištěných skutečnostech informovat radu města.
 • 523/23 ukládá odboru kanceláře starosty úkol připravit podklady pro změnu zakladatelské listiny společnosti TV Beskyd s. r. o. spočívající ve zrušení dozorčí rady a vytvoření fakultativního orgánu redakční rady.
 • 524/23 jmenuje s účinností od 1. 7. 2019 do funkce vedoucího odboru strategického rozvoje a projektů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm pana Ing. M. L., na dobu určitou dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 525/23 jmenuje s účinností od 1. 7. 2019 do funkce vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Bc. E. P.,  dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 526/23 schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka a implementace nadstaveb Spisové služby (SSL) – modulů Automat DZ, Vazba SSL na RŽP, Vazba SSL na IS Scarabeus“ jednomu uchazeči, a to společnosti GEOVAP, spol. s r. o. se sídlem v Pardubicích, PSČ 530 03, dle důvodové zprávy a uzavření
  1. smlouvy o dílo na Spisovou službu – nadstavby č. 0148/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r. o. jako dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a
  2. smlouvy k zajištění technické podpory provozu Spisové služby – nadstavby (moduly Automat DZ, Vazba SSL na RŽP, Vazba SSL na IS Scarabeus) č. 0149/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností GEOVAP, spol. s r. o. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.
   Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 527/23 schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytnutí služeb Hybridní pošty“ jednomu uchazeči, a to společnosti Česká Pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, PSČ 225 99, a uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 0150/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Česká Pošta, s. p. jako dodavatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 528/23 schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů při provozu Hybridní pošty mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako správcem a společností Česká Pošta, s. p. se sídlem v Praze 1, PSČ 225 99, jako zpracovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 529/23 schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení a provoz webové aplikace KS portál a modulu Plánování mzdových prostředků“ jednomu uchazeči, a to společnosti KS - program, spol. s r.o. se sídlem ve Vsetíně, PSČ: 755 01, a uzavření
  1. dodatku č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO A LICENČNÍ, č. 0142/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KS - program, spol. s r.o. jako dodavatelem ve znění uvedeném v příloze č.1 a
  2. dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování technické podpory pro programové vybavení KS Mzdy PROFi, č. 0143/2019/MIS, k zajištění technické podpory provozu aplikací KS portál a Plánování mzdových prostředků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KS - program, spol. s r.o., jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.
   Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení.
 • 530/23 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce č. 311/2018/MP mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, 760 01 Zlín, jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem výpůjčky jsou 4 (čtyři) kusy osobních kamer pro Policii České republiky, které budou využity k podpoře plnění úkolů Policie české republiky na území obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení. 

 • 531/ 23 schvaluje uzavření smlouvy o zpracovávání osobních údajů č. 0091/2019/MP mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako správcem a společností BlackCard s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky jako zpracovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 532/ 23 v rámci veřejné soutěže „Cena města Rožnov pod Radhoštěm – SYMBOLICKÁ PLASTIKA“:
  a) vylučuje ze soutěže soutěžní návrh č. 1, jehož autorem je Akad. soch. P. D., a to z důvodu nesplnění všech podmínek soutěže dle důvodové zprávy,
  b) uděluje 1. místo soutěžnímu návrhu č. 2, jehož autorkou je MgA. V. P.,a schvaluje udělení ceny za 1. místo ve výši 10.000,- Kč,
  c) neschvaluje realizaci vítězného soutěžního návrhu a uzavření smlouvy licenční a smlouvy o dílo s autorkou soutěžního návrhu č. 2, MgA. V. P.,
  d) ukládá odboru kanceláře starosty MěÚ připravit podklady po vyhlášení nové veřejné soutěže.
 • 533/ 23 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které:
  •  ruší odbor výstavby a územního plánování a pracovní místo vedoucího odboru výstavby a územního plánování
  •  přejmenovává stávající odbor životního prostředí na odbor životního prostředí a výstavby
  •  zřizuje na odboru životního prostředí a výstavby nové oddělení výstavby a nové pracovní místo vedoucího oddělení výstavby
  •  zařazuje deset stávajících pracovních míst samostatného odborného referenta na pozici pracovník stavebního úřadu a silničního stavebního úřadu a dvě stávající pracovní místa odborného referenta na pozici pracovník administrativy doposud zařazených v odboru výstavby a územního plánování do nově zřízeného oddělení výstavby odboru životního prostředí a výstavby
  •  zařazuje stávající oddělení územního plánování včetně pracovního místa vedoucího oddělení územního plánování a dvou pracovních míst samostatného odborného referenta na pozici pracovník s pracovní náplní agendy územního plánování do odboru strategického rozvoje a projektů
  •  zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici pracovník s pracovní náplní agendy památkové péče doposud zařazeného do oddělení územního plánování odboru výstavby a územního plánování nově do oddělení výstavby odboru životního prostředí a výstavby
  a to vše s účinností od 1. 10. 2019 dle důvodové zprávy.

  Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 10. 2019 spadat do působnosti odboru životního prostředí a výstavby a do odboru strategického rozvoje a projektů v rozsahu dle přílohy důvodové zprávy, a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválené organizační změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
 • 534/ 23 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení,
  •  schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
  •  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  •  ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.
  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města           místostarosta města

Vytvořeno 2.7.2019 13:53:42 - aktualizováno 3.7.2019 8:40:16 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load