Usnesení 24. zasedání Rady města

konané dne 12. července 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 24. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 12. července 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 535/24 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 536/24 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost UNIQUA pojišťovna, a.s., 160 12 Praha 6, a uzavření pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti č. 198/2019/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem. Schválená pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 537/24 v rámci zákonné veřejné zakázky „Provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm“ schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je, dle důvodové zprávy a jejích příloh, Ing. J. P., fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a uzavření smlouvy o provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm č. 90/2019/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným účastníkem Ing. J. P., a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva o provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 538/24 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č.1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 539/24 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B40-604 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 540/24 projednala žádost BezvaBĚH.cz s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, PSČ 70800, ze dne 10. 6. 2019, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 14. 9. 2019 od 7.00 – 19.00 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Švihák rožnovský “ v lokalitě Masarykova náměstí v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.
 • 541/24 schvaluje vyhlášení záměru na:
  a) pronájem pozemku p. č. st. 822, včetně stavby č. p. 592 na ulici Zemědělská a
  b) výpůjčku pozemku 1002/10, ostatní plocha, na které se nachází oplocená zahrada,
  vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to v souvislosti s poskytováním sociálních služeb Charitou Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání radě města.
 • 542/24 schvaluje dohodu (ag. č. 71/2019/OSM) o ukončení nájemní smlouvy č. 005/2000/OSM/NAB/SCAN ze dne 2. 11. 2000 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Z. K., L. K., a manžely D. a M. V., jako nájemci, na pronájem pozemku p. č. 2767/2 a pozemku p. č. 2767/32 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.
 • 543/24 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2767/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy, P. K., M. P., a společnosti Štefan Dujsík s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm na dobu neurčitou dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 195/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a P. K., M. P. a společností Štefan Dujsík s.r.o. jako nájemci ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat až po podepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 005/2000/OSM/NAB/SCAN (ag. č. 71/2019/OSM). Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 544/24 1) projednala výsledky inspekční činnosti provedené Češkou školní inspekcí Zlínský inspektorát na Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace uvedené v příloze č. 1 k důvodové zprávě
  2) přijala opatření na základě výsledků inspekční činnosti uvedená v příloze č. 4 k důvodové zprávě a ukládá ředitelce Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace tato opatření realizovat ve stanovených termínech
  3) upozorňuje ředitelku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace na možnost odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky mateřské školy podle § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a to v případě zjištění dalších neplnění právních povinností vyplývajících z výkonu vedoucího pracovního místa ředitelky mateřské školy, které zjistí Česká školní inspekce nebo zřizovatel.
 • 545/24 schvaluje změnu platového výměru Mgr. E. C., ředitelce Základní školy Videčská, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento platový výměr podepsat.
 • 546/24 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ (GINIS 213/2019/ORM) se společností Lesy České republiky, s.p. se sídlem Hradec Králové, PSČ 500 08 Nový Hradec Králové, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 547/24 projednala a bere na vědomí podněty vzešlé v rámci aktivity „Školní fóra 2019“, které proběhly a byly realizovány z rozpočtu vyhrazeného pro aktivity Zdravého města a MA21, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 548/24 schvaluje uzavření smlouvy vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 225/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 755 01 Vsetín, za účelem úpravy práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle důvodové zprávy. Schválená Smlouva vlastníků provozně souvisejících vodovodů je součástí tohoto usnesení.
 • 549/24 schvaluje návrh k úpravě místního provozu na silnici I/35, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm dle příloh uvedených v důvodové zprávě a ukládá OSM zajistit schválení záměru u dotčených orgánů.
 • 550/24 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ukládá jednateli společnosti úkol připravit a předložit na radu města v září 2019 plán budoucích investic do vnitřních prostor budovy polikliniky Rožnov pod Radhoštěm tak, aby byla budova polikliniky v co nejkratším čase v plně rekonstruovaném stavu.
Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

  starosta města               místostarosta města

Vytvořeno 16.7.2019 13:32:57 - aktualizováno 16.7.2019 13:53:33 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load