Usnesení 25. zasedání Rady města

konané dne 16. července 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 25. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 16. července 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 551/25 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 552/25 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Oprava kuchyně v MŠ Horní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vítězného uchazeče na realizaci této zakázky, kterým je společnost PROMOS trading, spol. s r.o. , 736 01 Havířov, a uzavření smlouvy o dílo č. 200/2019/ORM na tuto zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností PROMOS trading, spol. s.r.o. , dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 553/25 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ukládá jednateli společnosti úkol převzít 7 vysazených stromů a zajistit jejich zálivku dle důvodové zprávy.
 • 554/25 rozhodla o zrušení výběrového řízení pro VZMR Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace , o jejímž vyhlášení rozhodla rada města usnesením 534/23 dne 28. 6. 2019, a rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020, v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení,
  •  schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
  •  jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  •  ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Jan Kučera, MSc. Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta města místostarostka města

Vytvořeno 18.7.2019 12:28:48 - aktualizováno 18.7.2019 12:36:08 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load