Usnesení 26. zasedání Rady města

konaného dne 26. července 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 26. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. července 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 555/26 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 556/26 schvaluje postup účtování a vymáhání pokut za překročení rychlosti dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu tuto metodiku zapracovat do interního předpisu.
 • 557/26 schvaluje uzavření nájemní a kupní smlouvy (GINIS č. 222/2019/OSM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a společností FONTANA WATERCOOLERS s. r. o., Praha 4, 142 00, jako pronajímatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 558/26 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace bytového domu na ulici Svazarmovská 1684 v Rožnově pod Radhoštěm“
  a) vylučuje uchazeče HV stavby a práce s.r.o., z předmětného výběrového řízení z důvodu podání dvou nabídek ve lhůtě pro podání nabídek,
  b) schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí a uchazeče další v pořadí dle důvodové zprávy a jejích příloh
  a uzavření smlouvy o dílo č. 144/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
  Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.
 • 559/26 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N77-702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

 • 560/26 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B53-704 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců s žadateli o nájem bytu v pořadí dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.
 • 561/26 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy s tímto stavebníkem: Společenství vlastníků bytových jednotek domu číslo popisné 1530, 1531, ulice Dubková, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (stavba revitalizace objektu s přesahem stavby nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1250/1 budovy č. p. 1530, 1531 stojící na pozemku p. č. st. 2268, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Dubková), smlouva č. 227/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 562/26 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 76/2016/OSM/14-DOD1) ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 76/2016/OSM/14 uzavřené dne 16. 3. 2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a manžely T. H. M. V. d. E. a K. V. d. E., . (dále jen „budoucí oprávnění“). Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení.
 • 563/26 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 5 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. MUDr. E. S., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 379 a p. č. 1142/5 v k.ú. Tylovice, ul. Horní Dráhy), smlouva č. 169/2018/OSM/37,
  2. Ing. H. M., (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 245/19 a p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/39,
  3. L. V., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Hradišťko), smlouva č. 169/2018/OSM/41,
  4. Manželé Ing. A. Z. a JUDr. J. Z., (uložení přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace, plynovodní přípojky a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1143/50 v k. ú. Tylovice), smlouva č. 169/2018/OSM/42,
  5. Ing. T. F. a Ing. P. M., Ph.D., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 2182/7 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Květinová), smlouva č. 169/2018/OSM/43.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 564/26 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/19 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní MUDr. E. S., jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 379 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Horní Dráhy). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 565/26 schvaluje a vydává nařízení města Rožnov pod Radhoštěm č. 2/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, kterým se mění nařízení města č. 4/2017, Tržní řád, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce a webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Schválené nařízení č. 2/2019 je součástí tohoto usnesení.
 • 566/26 schvaluje uzavření bezúplatných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro splaškovou kanalizaci ve znění uvedeném v příloze č. 1 až č. 4 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti a těmito povinnými ze služebnosti:
  1. Ing. M. T. Š., (služebnost IS v pozemku p.č. 1930/12 v rozsahu 43 m2 dle geometrického plánu č. 6406-7471/2018), smlouva č. 201/2019/OSM,
  2. K. Č., (služebnost IS v pozemku p.č.1930/27 v rozsahu 133 m2 dle geometrického plánu č. 6406-7471/2018), smlouva č. 202/2019/OSM,
  3. J. B. a Ing. P. V., (služebnost IS v pozemku p.č. 1930/28 v rozsahu 126m2 dle geometrického plánu č. 6406-7471/2018), smlouva č. 203/2019/OSM,
  4. J. B. a Ing. P. V., T. G. T., Mgr. J. H., Sajuša Tourist, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Ing. M. T. Š., manžely K. T. a R. T., (služebnost IS v pozemku p.č 1930/14 v rozsahu 62m2 dle geometrického plánu č. 6406-7471/2018), smlouva č. 204/2019/OSM. To vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 567/26 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:
  1. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV - Podmokly , smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního a nadzemního vedení VN v pozemku p.č. 1336/1 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1086-616/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 134/2019/OSM).
  2. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 130 00 Praha 3, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení komunikačního vedení v pozemcích p.č. 1291/1 a p.č. 1250/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6418-272/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 196/2019/OSM).
  3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 130 00 Praha 3, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení komunikačního vedení v pozemku p.č. 1291/21 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve spoluvlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a Mgr. M. K., jako dalšího účastníka smlouvy v rozsahu dle geometrického plánu č. 6418-272/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy (smlouva č. 197/2019/OSM).
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 568/26 schvaluje uzavření smlouvy č. 224/2019/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV - Podmokly, jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným ze služebnosti. Předmětem smlouvy je zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení NN v pozemcích
  p. č. 942/1, p.č. 942/12, p.č. 1000/12, p.č. 1000/13, p.č. 1002/107, p.č. 1002/108,
  p.č. 1002/132, p.č. 1012/2, p.č. 1012/20, p.č. 1012/36, p.č. 1012/38,
  p.č. 1012/39, p.č. 1012/40, p.č. 1012/41, p.č. 1012/44, p.č. 1459/1,
  p.č. 3601/10, p.č. 3601/52, p.č. 3601/53, p.č. 3601/54, p.č. 3715/1,
  p.č. 3715/2, p.č. 3715/4, p.č. 3715/6, p.č. 3715/7, p.č. 3715/9, p.č. 3715/11, p.č. 3728/44, p.č. 3728/45, p.č. 3728/71, p.č. 3728/72, p.č. 3728/73,
  p.č. 3728/79, p.č. 3730/7, p.č. 3781/8, p.č. 3781/10, p.č. 6226
  v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6384-59/2018 a zrušení smlouvy č. 126/2019/OSM.
  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 569/26 schvaluje uzavření smlouvy schvaluje uzavření smlouvy č. 221/2019/OSM o zřízení úplatné služebnosti cesty a stezky ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi Lesy České republiky, s.p., Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, jako obtíženým a městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti cesty a stezky na služebných pozemcích p.č. 1153, p.č. 1154 a p.č. 1155 ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. ve prospěch pozemků p.č. 1146 a p.č. 1160 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, to vše v k.ú. Vigantice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1059-29/2019.
  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 570/26 schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné výpůjčce pozemků č. 229/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a M. T., kde předmětem vzájemné výpůjčky je část pozemku p. č. 2257/19 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 2257/1 o výměře cca 50 m2 ve vlastnictví M. T., vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu neurčitou. Schválená smlouva o vzájemné výpůjčce pozemků je součástí tohoto usnesení.

 • 571/26 uděluje spolku SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Hážovice, pobočný spolek, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na základě smlouvy o nájmu č. 37/2012/OSM/NAB uzavřené dne 20. 3. 2012 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Sborem dobrovolných Hasičů Hážovice jako nájemcem, souhlas s podnájmem pozemků p. č. 622 o výměře 1141 m2 a p. č. 616 o výměře 1881 m2 v k. ú. Hážovice, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá odboru správy majetku v souladu s tímto rozhodnutím vypracovat písemný souhlas s podnájmem dle čl. VI odst. 2 smlouvy o nájmu č. 37/2012/OSM/NAB ze dne 20. 3. 2012 a předložit starostovi města k podpisu.
 • 572/26 1) projednala žádost Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o souhlas s rekonstrukcí hřiště v areálu školy a o finanční příspěvek na uvedenou rekonstrukcí,
  2) souhlasí s realizací rekonstrukce hřiště v areálu Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, a doporučuje zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm rozpočtovým opatřením navýšit provozní příspěvek Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 573/26 projednala informace uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách týkající se záměru zhotovitele, se kterým je uzavřena smlouva o dílo číslo 0117/2017/ORM na projekční práce v rámci akce „ Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“, jmenovitě s:
  Ing. arch. R. H., Ing. arch. K. K., Ing. arch. M. J., Ing. arch. M. F., Ing. arch. A. B.
  jako účastníky společnosti bez právní subjektivity dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. na základě smlouvy o společnosti ze dne 20. 10. 2016, převést plnění z uzavřené smlouvy o dílo na společnost ČTYŘSTĚN s.r.o ., 602 00 Brno.
  Rada města souhlasí s navrhovanou změnou zhotovitele v rámci smlouvy o dílo číslo 0117/2017/ORM pouze za předpokladu dodržení platných právních předpisů tak, aby došlo zcela k naplnění § 222 odst. 10 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, který změnu zhotovitele umožňuje.

 • 574/26 bere na vědomí řešení prostoru křižovatky ulice Průkopnická a Chodská včetně okolí bytových domů 1707, 1708 a 1709 v rámci akce „Studie Jižní město – Tyršovo nábřeží “ v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit veřejné projednání tohoto projektu v dané lokalitě.

 • 575/26 projednala žádost o poskytnutí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm podanou Sdružením pro rozvoj Soláně z. s., dle důvodové zprávy a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše nad 12. Mezinárodním folklorním festivalem LÉTO NA SOLÁNI 2019 konaném dne 10. 8. 2019.

 • 576/26 schvaluje aktualizaci významných pracovních úkolů pro rok 2019 pro ředitele T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, v následující podobě:
  1. Spolupráce na zpracování kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm
  2. Spolupráce na přípravách projektu Kulturní centrum:
  a) kontinuální příprava Kulturního centra ve smyslu projektové a architektonické součinnosti
  b) vytvoření provozně-ekonomického modelu fungování Kulturního centra, a to k termínu začátek září 2019
  c) spolupráce při získávání investičních prostředků pro výstavbu kulturního centra
  3. Připravit variantní návrhy změny názvu kulturní příspěvkové organizace v souvislosti s projektem nové jednotné vizuální identity města
  4. Revize jednotlivých dramaturgických programů (pořadů), návrh dramaturgického programu dané organizace pro rok 2020 a to k termínu přelom měsíců září/říjen 2019
  5. Navázání kontinuální podpory a spolupráce se sponzory, aktivní čerpání z možných dotačních programů
  6. Plnění úkolů uložených radou města pro rok 2019 formou usnesení
  Rada města ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu o tomto pana ředitele písemně informovat.
 • 577/26 projednala a bere na vědomí obsah zadávacích okruhů pro budoucího dodavatele projektu „Koncepce kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030“ dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku v součinnosti s odborem kanceláře starosty připravit a vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele, který bude následně předložen radě města k projednání.

 • 578/26 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení a sdílení údajů z městského kamerového a dohlížecího systému č. 0292/2018/MP mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, 760 01 Zlín, jako vypůjčitelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 579/26 projednala žádost spolku Beskydský letecký klub, z. s., o povolení Startovní plochy Černá hora JIH pro závěsné létání dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. Rada města podporuje záměr Beskydského leteckého klubu, z. s. zřídit na části pozemku ve vlastnictví města, který je v pachtu společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o., startovní plochu Černá hora JIH pro závěsné létání a ukládá jednateli společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o. ve spolupráci s oborem správy majetku MěÚ učinit úkony nutné k realizaci tohoto záměru dle důvodové zprávy.

 • 281/26 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0340/2018/ORM ze dne 17. 5. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – ČÁST A – ZŠ 5. Května“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o. , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm , jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 282/26 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0340/2018/ORM ze dne 17. 5. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – část B – ZŠ Pod Skalkou“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností COMMODUM, spol. s r.o., 756 27 Valašská Bystřice, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 283/26 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0340/2018/ORM ze dne 17. 5. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – stavba – část C – ZŠ Videčská“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o. , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera, MSc.

    starosta města   místostarosta města

Pozn. u posledních tří čísel usnesení došlo k překlepu, který nesouhlasí s číselnou řadou. Avšak vzhledem k tomu, že daná čísla usnesení byla předána odboru investic a vepsána do dodatků ke smlouvám, které byly těmito usneseními schváleny, považujeme uvedená čísla 281/26, 282/26, 283/26 jako platná. Díky číselné řadě za lomítkem nejsou výše uvedená čísla duplicitními s čísly usnesení z rady města konané dne 22. 3. 2019

Vytvořeno 6.8.2019 10:05:37 - aktualizováno 6.8.2019 10:17:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load