Usnesení 27. zasedání Rady města

konané dne 9. srpna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 27. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 9. srpna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 580/27 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 581/27 a) bere na vědomí návrh změn v Koncepci rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 – 2028 dle důvodové zprávy a jejích příloh,
  b) ukládá odboru strategického rozvoje a projektů zapracovat tyto změny do Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028 a předložit v listopadovém jednání zastupitelstvu města ke schválení,
  c) ukládá odboru správy majetku na základě schválených změn aktualizovat vnitřní předpis Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č. 4/2014 „Pravidla pro registraci a evidenci žádosti o nájem městského bytu, nájem bytu a související nájemní vztahy, skončení nájmu bytu“.
 • 582/27 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. Mgr. L. P., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Javornická), smlouva č. 169/2018/OSM/38,
  2. J. B., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1219/2 v k. ú. Tylovice, ul. Sluneční), smlouva č. 169/2018/OSM/44,
  3. B. J. a P. J., (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 1002/32 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Zemědělská), smlouva č. 169/2018/OSM/45,
  4. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov p. R. a p. č. 729 v k. ú. Tylovice, ul. Kramolišov), smlouva č. 169/2018/OSM/46.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 583/27 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/20 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J. B., jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 1219/2 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Sluneční). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 584/27 revokuje své usnesení č. 541/24 z 12. 7. 2019 a schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku:
  - pozemku p. č. st. 822 jehož součásti je stavba č. p. 592 a
  - pozemku p. č. 1002/10 ostatní plocha, na které se nachází oplocená zahrada,
  to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Zemědělská a vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, za účelem poskytování sociálních služeb Charitou Valašské Meziříčí, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit k projednání zastupitelstvem města.
 • 585/27 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku části pozemku p. č. 2767/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 32 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v katastrálním snímku s ortofoto mapou, který je přílohou tohoto usnesení, ve prospěch paní Mgr. J. V., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o výpůjčce pozemku k projednání radou města.
 • 586/27 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 297 o výměře cca 7 m2 a p. č. 298 o výměře cca 8 m2 včetně stavby studny na pozemku p. č. 298, (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), vše v k. ú. Tylovice vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 587/27 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v pořízení movité věci 2 ks nových parkovacích automatů PSA-7 včetně všech obvyklých součástí, a to od společnosti WSA doprava a parkování s.r.o., 250 73 Radonice, a uzavření kupní smlouvy č. 231/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností WSA doprava a parkování s.r.o. jako prodávající dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesní.
 • 588/27 schvaluje výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 2 a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na provedení kontroly a optimalizace projektu pro provádění stavby investiční akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to Českému vysokému učení technickému v Praze, 160 00 Praha 6, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje vystavení objednávky na výše uvedenou zakázku (OBJ/2019/0694/ORM) ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a pověřuje Ing. D. V., vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.
 • 589/27 schvaluje vítězného uchazeče č. 1 na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu kategorie „C“ - „Městský elektronický informační systém – parkování, Rožnov pod Radhoštěm – zhotovení projektové dokumentace“, kterým je společnost studio reaktor s.r.o., 170 00 Praha 7, a uzavření smlouvy o dílo č. 186/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem společností studio reaktor s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 590/27 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0321/2018/ORM ze dne 10. 5. 2019 na realizaci díla Rekonstrukce ul. Plynárenská v Rožnově pod Radhoštěm, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností SEMITA-DS s.r.o., 742 73 Veřovice , jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 591/27 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/2019/ORM ze dne 28. 6. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita pro část A – ZŠ 5. Května“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 592/27 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 158/2019/ORM ze dne 28. 6. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita pro část B – ZŠ Pod Skalkou“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. , 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 593/27 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 159/2019/ORM ze dne 28. 6. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita pro část C – ZŠ Videčská“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 594/27 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace“ a ukládá Oddělení projektů OSRaP přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace ve výzvě č. 115 Operační program Životní prostředí dle důvodové zprávy.
 • 595/27 bere na vědomí informaci o „Dnech sociálních služeb 2019“ dle důvodové zprávy.

 • 596/27 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 2. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 597/27 ruší podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
  a) zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro zákonnou veřejnou zakázku „Dodávka 2 ks osobních vozidel s pohonem na CNG/benzín“, které bylo zahájeno dne 17. 7. 2019 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy,
  b) zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro zákonnou veřejnou zakázku „Dodávka 2 ks osobních vozidel s pohonem na elektrický pohon“, které bylo zahájeno dne 17. 7. 2019 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy.


 • 598/27 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části pozemku p. č. 11 o výměře cca 33 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za pozemek p. č. 3690/42 o výměře 9 m2 a část pozemku p. č. 3690/21 o výměře cca 24 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) ve vlastnictví společnosti Moravská nemovitostní a.s., 602 00 Brno, v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí smlouvě směnné k projednání zastupitelstvem města.

 • 599/27 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh FLORSTYL s.r.o., 686 04 Kunovice, a uzavření smlouvy o dílo 199/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – FLORSTYL s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš             Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 14.8.2019 12:46:29 - aktualizováno 14.8.2019 13:21:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load