Usnesení 29. zasedání Rady města

konané dne 29. srpna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 29. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. srpna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 602/29 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 603/29 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 14.089,- Kč na úhradu stravného ve školní jídelně pro 3 žáky ve školním roce 2019/2020 příspěvkovou organizací Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha 140 00, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 604/29 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 10.000,- Kč na zajištění 30. ročníku kulturního festivalu Valašské folkrockování organizací T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace, od dárce CS CABOT, spol. s r.o., Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 605/29 uděluje souhlas s posílením investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, ve výši 200.000,- Kč, a to použitím prostředků z rezervního fondu této příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. V převedené částce nesmí být účelově určené peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.
 • 606/29 uděluje souhlas s posílením investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, ve výši 100.000,- Kč, a to použitím prostředků z rezervního fondu této příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2. V převedené částce nesmí být účelově určené peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

 • 607/29 ve funkci zřizovatele níže uvedených příspěvkových organizací ukládá dle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů:
  1) Základní škole 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 200.000,- Kč s termínem do 30. 9. 2019,
  2) Základní škole Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 200.000,- Kč s termínem do 30. 9. 2019,
  3) Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, odvod z jejího investičního fondu do rozpočtu zřizovatele, a to v částce 200.000,- Kč s termínem do 30. 9. 2019.

 • 608/29 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 23.739,- Kč na úhradu stravného ve školní jídelně pro 5 žáků ve školním roce 2019/2020 příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha 140 00, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 609/29 schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 .000,- Kč společnosti Sázíme stromy z. ú., 184 00 Praha 8, a uzavření darovací smlouvy č. 073/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako dárcem a společností Sázíme stromy z. ú., jako obdarovaným dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 610/29 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 234/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1521, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (stavba zateplení objektu, výměna zábradlí a prosklení lodžií bytového domu s přesahem stavby nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1291/3 a p. č. 1291/4 pro budovu č. p. 1521 stojící na pozemku p. č. st. 2297, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 611/ 29 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/47 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a Mgr. I. P., jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení plynovodní přípojky do pozemku p. č. 3635/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 612/ 29 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti:
  1. GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 1040/18 a p. č. 3603/8 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6512-43/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 240/2019/OSM).
  2. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV - Podmokly, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemní kabelové přípojky NN v pozemku p. č. 1160 v k. ú. Vigantice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1061-70384/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 241/2019/OSM).
  3. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 755 01 Vsetín, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodu v pozemcích p. č. 1361/1, p. č. 1421/1 a p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6548-7343/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy (smlouva č. 242/2019/OSM).
  4. Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 755 01 Vsetín, smlouva o zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti pro uložení kanalizace v pozemcích p. č. 1361/1 a p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6548-7343/2019 ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy (smlouva č. 244/2019/OSM).
  5. K. M. a Ž. M., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemcích p. č. 2091/37 a p. č. 3634/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6366-20/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy (smlouva č. 246/2019/OSM).
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení
 • 613/ 29 projednala žádost Města Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 29. 7. 2019, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 4. 9. 2019 v době od 12:00 do 22:00 hod. v souvislosti s pořádáním akce „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku“ v lokalitě Masarykovo náměstí, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.

 • 614/ 29 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky dešťové kanalizace a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 248/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „město“) a manžely Ing. L. M. a Mgr. H. M., společně dále jako „investor“. Předmětem smlouvy je závazek investora vybudovat bezúplatně přeložku dešťové kanalizace ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v pozemcích p. č. 750/1 a p. č. 750/2 k. ú. Tylovice (ul. Tvarůžkova) a závazek smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě dešťové kanalizace ve vlastnictví města, vedené zčásti v pozemku p. č. 750/2 ve vlastnictví investora o délce cca 17,7 m, kde město bude jako oprávněný ze služebnosti, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 615/ 29 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Mosty přes Hážovický potok na ulicích Pivovarská, Chobot a Tvarůžkova – odstranění povodňových vad“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 739 61 Třinec, a uzavření smlouvy o dílo č. 235/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – STAVBY A STATIKA spol. s r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 616/ 29 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh FCC Česká republika, s.r.o., 182 00 Praha 8, a uzavření smlouvy o dílo č. 239/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – FCC Česká republika, s. r. o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 617/ 29 bere na vědomí informaci o návrhu Pravidel pro hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 618/ 29 bere na vědomí informaci o návrhu Zásad pro stanovení platových tarifů a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 619/ 29 schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb (GINIS č. 249/2019/ORM) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností Centropol Energy, a. s., jako dodavatelem elektrické energie dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 620/ 29 bere na vědomí informaci o udělení ocenění „Osobnost sociální oblasti 2019“ dle důvodové zprávy.

 • 621/ 29 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, dělené na části I. až VIII., zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – části I. až VIII.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  •  schvaluje zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh pro jednotlivé části veřejné zakázky (část I. – VIII.)
  •  jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona
  a náhradníka,
  •  jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  •  ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení v souladu s § 127 zákona.
  Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace, šablony dokumentů pro přípravu nabídky, smlouva o zajištění vzdělávání včetně přílohy smlouvy č. 1 Specifikace kurzů včetně rozpočtu, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 622/ 29 bere na vědomí vznik dočasné pracovní skupiny pro akci: „Revitalizace sídelní zeleně v Rožnově pod Radhoštěm, oblast 1. máj – zhotovení dokumentace“ dle důvodové zprávy.

 • 623/ 29 souhlasí s realizací Veřejného fóra spolu s veřejným projednáním ke Strategického plánu rozvoje města dle důvodové zprávy.

 • 624/ 29 bere na vědomí doplňující informaci k možnosti pořízení dokumentů pro přípravu EPC projektu pro město Rožnov pod Radhoštěm, a potvrzuje úkol uložený Oddělení projektů OSRP usnesením rady města č. 374/16 ze dne 29. 4. 2019 připravit a podat žádost o poskytnutí dotace z programu EFEKT na projekt „Zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu – Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 625/ 29 projednala žádost o poskytnutí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm podanou Národním muzeem v přírodě, dle důvodové zprávy a její přílohy a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše nad Konferencí konzervátorů - restaurátorů 2019 konanou dne 10. - 12.9. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm.

 • 626/ 29 projednala možnost pojmenování stávající nepojmenované ulice v katastrálním území Rožnov pod Radhoště, lokalita Písečný vedoucí od ulice Kulturní směrem na sever až po ulici Láz včetně odbočky vedoucí k usedlosti č. p. Láz 214 a přejmenování ulice Láz v úseku od adresního místa Láz 2292 po adresní místo Láz 2289 vše dle zákresu uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat takto vymezený celek názvem ulice Na Stárkách.

 • 627/ 29 projednala navržené aktivity ke Dni architektury a způsob jejich financování a souhlasí s konáním Dne architektury dne 5. 10. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města ukládá vedoucímu oddělení kultury a CR v koordinaci s odborem strategického rozvoje a projektů úkol nadále pokračovat v aktivitách směřujících ke zdárnému průběhu akce.

 • 628/ 29 projednala informace k výstavnímu projektu k 60. výročí nedožitých narozenin sochaře Maria Kotrby připravovaného příspěvkovou organizací města T-klub, kulturní agentura. Rada města tento výstavní projekt podporuje a doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření převod částky 50.000,- Kč alokované v rozpočtu odboru kanceláře starosty na obecné položce Oslavy výročí ve městě ve prospěch příspěvkové organizace T-klub, kulturní agentura.

 • 629/ 29 bere na vědomí informaci o jubileích vztahujících se k městu Rožnov pod Radhoštěm pro roky 2020 – 2030 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 630/ 29 projednala úpravu Provozního řádu pro práci s internetem a počítačem v Turistickém informačním centru v Rožnově pod Radhoštěm a souhlasí s jeho úpravou ve smyslu zpoplatnění služby za používání internetu a jinou práci na PC dle důvodové zprávy s účinností od 1. 9. 2019.

 • 631/ 29 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka 2 ks osobních vozidel s pohonem CNG/benzín, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020, v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení,
  b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  c) schvaluje seznam firem k oslovení,
  d) ukládá tajemníkovi zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam firem k oslovení ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 632/ 29 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výrobě a odbavení televizního zpravodajství uzavřené dne 19. 8. 2014 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností TV Beskyd s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako dodavatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 633/ 29 ukládá odboru správy majetku úkol, zajistit oponentní balistický posudek dle předložené informace zapsané v zápise z jednání rady města dne 29. 8. 2019.

 • 634/ 29 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 6. roku 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 635/ 29 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 636/ 29 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 637/ 29 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v pořízení nevýhradní licence k užití komunikační platformy Mobilní rozhlas, a to od společnosti Neogenia s. r. o., 602 00 Brno, a uzavření Smlouvy o poskytnutí licence k užití komunikační platformy Mobilní rozhlas č. 265/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností Neogenia s. r. o jako prodávající dle důvodové zprávy a její přílohy č.1.

 • 638/ 29 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ , dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení,
  b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
  c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.

  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 639/ 29 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a budoucí služebnosti č. 267/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností Energoaqua, a. s., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Předmětem smlouvy je realizace úprav a rozšíření parkování, vodorovného dopravního značení pro vymezení parkovacích míst, přechodu pro chodce a vybudování nového chodníku v průmyslovém areálu „Tesla“ u budovy M12 a závazku smluvních stran uzavřít v budoucnu smlouvy o zřízení služebností ve znění a rozsahu dohodnutém touto smlouvou po dokončení výše uvedených úprav dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

starosta města místostarostka města

Vytvořeno 2.9.2019 15:37:29 - aktualizováno 2.9.2019 15:55:00 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load