Usnesení 30. zasedání Rady města

konané dne 13. září 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 30. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. září 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 640/30 ukládá městskému úřadu, starostovi a místostarostům města úkol, jednat s Českou poštou, s.p. o konkrétních podmínkách odkupu budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm, Náměstí míru čp. 1268 s předložením informace na zasedání rady města do termínu 11. 10. 2019.
 • 641/30 ukládá městskému úřadu připravit analýzu a legislativní postup k založení nové městské společnosti (organizace) za účelem provozování městských sportovních zařízení s předložením první informace na zasedání rady města do termínu 11. 10. 2019.
 • 642/30 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 643/30 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m 2 v k.ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, a to za účelem podnikání na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání radou města.

 • 644/30 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) Manželé M., bytem Brno (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 750/1 v k.ú. Tylovice, ul. Tvarůžkova), smlouva č. 169/2018/OSM/49,
  2)
  paní P.P., bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní a plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Volkova), smlouva č. 169/2018/OSM/50.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 645/30 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1) Manželé M., bytem Brno (sjezd na pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Tvarůžkova), smlouva č. 176/2018 /OSM/21,
  2)
  Manželé O., bytem Zašová (sjezd na pozemku p. č. 2375/19 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Za Školou), smlouva č. 176/2018/OSM/22.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 646/30 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku č. 269/2019/OSM ve znění uvedeném v Rožnov pod Radhoštěm, jako vypůjčitelem, kde předmětem výpůjčky je část pozemku p. č. 2767/21 o výměře 32 m 2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu určitou do 31. 7. 2036. Schválená smlouva o výpůjčce pozemku je součástí tohoto usnesení.

 • 647/30 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a to pro Mateřskou školu Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70918678 uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedených příspěvkovou organizací dle vzoru v příloze č. 2 důvodové zprávy.

 • 648/30 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 055/2019/ORM ze dne 15. 5. 2019 na realizaci díla „Stavební úpravy objektu č. p. 592, ul. Zemědělská, Rožnov p. Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností RADEKOV spol. s r.o., se sídlem Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933, jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 649/30 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2019/00187 (GINIS č. 0270/2019/ORM), v rámci stavby „Komunikace pro pěší Rožnov p.R., Tylovice – úsek 3 - změna ÚR“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ: 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá vedoucí odboru investic zařadit finanční částku nutnou pro realizaci překládky sítě elektronických komunikací do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 • 650/30 schvaluje výjimku dle části. III. a IV. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení akce „Rekonstrukce chodníků a komunikace ul. Školní, Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., se sídlem Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO 63320819, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy (č. OBJ/2019/0769/ORM ) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.

 • 651/30 zadává úkol Odboru investic připravit vzor rámcové smlouvy na projekční práce.

 • 652/30 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Kolmé parkovací stání ul. Horská, Rožnov p.R.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ. 24729035 jako provozovatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. Rada města ukládá vedoucí odboru investic zařadit finanční částku nutnou pro realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 • 653/30 schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 11N19/62 (GINIS č. 00207/2019/ORM) v rámci připravované akce „Rekonstrukce komunikace ul. Tvarůžkova v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 12024/11a, PSČ 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 jako pronajímatelem dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 654/30 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Komunikace pro pěší Rožnov p. R, Tylovice - úsek 1 - změna 1“ a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace ve výzvě SFDI v oblasti bezpečnosti dle důvodové zprávy.

 • 655/30 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Pořízení elektromobilu pro vozidlový park Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů, Oddělení projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace ve výzvě č. 11/2018 (Národní program Životní prostředí) dle důvodové zprávy.

 • 656/30 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt pro ZŠ 5. května a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace ve výzvě č. 8. s názvem Základní školy z IROP vyhlášené prostřednictvím MAS Rožnovsko jako nositelem SCLLD dle důvodové zprávy.

 • 657/30 bere na vědomí informaci o přípravách a programu k slavnostnímu udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm v roce 2019 dle důvodové zprávy.

 • 658/30 projednala a bere na vědomí informace týkající se multimediálního informačního nosiče umístěného na Masarykově nám. v Rožnově pod Radhoštěm a ukončení spolupráce se společností DARUMA spol. s r.o. se sídlem Zelinářská 10, 301 64, Plzeň, IČ: 16736842 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • Rada města ukládá úkol:
  a) Odboru kanceláře starosty připravit podklady k ukončení smlouvy o obchodní spolupráci se společností Daruma spol. s r.o. dohodou v prvním pololetí roku 2020 a ve spolupráci s Odborem správy majetku připravit odkup vyprázdněného multimediálního nosiče za cenu 19.000 Kč bez DPH.
  b) Útvaru tajemníka ve spolupráci s Odborem kanceláře starosty připravit návrh technického a softwarového řešení, správy a jiných technických detailů (včetně cenové nabídky) pro budoucí využití nosiče za účelem elektronické prezentace plakátů a zařadit finanční částku nutnou pro realizaci navrhovaného využití do návrhu rozpočtu pro rok 2020.

 • 659/30 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka 1 ks vozidla pro městskou policii, zadávané dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a jejích přílohách,
  b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  c) schvaluje seznam firem k oslovení,
  d) ukládá řediteli městské policie zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení.
  Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce včetně jejích příloh, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam firem k oslovení ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.
 • 660/30 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, projednala a bere na vědomí aktualizaci Ročního plánu hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. pro rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá jednateli přijmout opatření pro minimalizaci ztráty.

 • 661/30 bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče KÁMENBAU s.r.o. z výběrového řízení, schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku č. 1 (úsek 1) v parku, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh VOJKŮVKA s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva, IČ: 27828417, a uzavření smlouvy o dílo 247/2019/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – VOJKŮVKA s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města               místostarosta města

Vytvořeno 18.9.2019 10:50:45 - aktualizováno 18.9.2019 12:03:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load