Usnesení 31. zasedání Rady města

konané dne 27. září 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 31. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 27. září 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 662/31 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.

 • 663/31 schvaluje Pokyn Rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2019 - Pravidla pro hodnocení pracovní výkonnosti ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze tohoto podání.

 • 664/31 schvaluje Pokyn Rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 2/2019 - Zásady pro stanovení platových tarifů a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze tohoto podání.

 • 665/31 schvaluje uzavření smlouvy o partnerství č. 273/2019/OSK mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako objednatelem a společností EDUin, o.p.s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, IČ: 24706370 jako realizátorem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 666/31 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 274/2019/OSK o poskytnutí věcného daru jednoho kusu Tabletu Samsung Galaxy Tab A10.1 a dvou kusů chytrých unisex náramků Xiaomi Amazfit v celkové výši 14.280 Kč mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r.o., se sídlem 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 26821532 jako dárcem, za účelem ocenění technicky nadaných žáků v souvislosti s vyhodnocením Technického talentu Rožnova 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 667/31 uděluje souhlas s posílením investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ:60990376 výši 50.000 Kč, a to použitím prostředků z rezervního fondu této příspěvkové organizace dle důvodové zprávy a její přílohy. V převedené částce nesmí být účelově určené peněžní dary a prostředky převedené podle § 28 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

 • 668/31schvaluje s účinností od 01.10.2019 ceník pro veřejné pohřebiště Láň v Rožnově pod Radhoštěm. Schválený ceník ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 669/31 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 169/2018/OSM/51 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ:24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení zemního kabelového vedení NN do pozemku p. č. 1092/6 k. ú. Tylovice ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 670/31 schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu s přesahem nad pozemky ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky:
  1) Společenství vlastníků 1165 v Rožnově p.R, se sídlem Čs. armády 1165, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25906097 (stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1303/12 a p. č. 1303/14 na budově č. p. 1165 stojící na pozemku p. č. st. 2318, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čs. armády), smlouva č. 276/2019/OSM,
  2) Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1166, se sídlem ČSA čp. 1166, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25887581 (stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 1303/12 na budově č. p. 1166 stojící na pozemku p. č. st. 2317, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čs. armády), smlouva č. 277/2019/OSM,
  3) Společenství vlastníků domu 1171 - 1172, se sídlem Travinářská 1172, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25888293 (stavba nových prefabrikovaných lodžií nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1303/6 a p. č. 1303/17 na budově č. p. 1171 - 1172 stojící na pozemku p. č. st. 2305, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. Travinářská), smlouva č. 278/2019/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 671/31 schvaluje uzavření smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě č. 279/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi společností TKR Jašek, s.r.o., se sídlem Nádražní 628, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25385780 jako poskytovatelem služeb a městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem za účelem umístění veřejné komunikační sítě v budově č.p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Schválená smlouva o umístění veřejné komunikační sítě je součástí tohoto usnesení.

 • 672/31 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 m 2 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 673/31 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p.č. 3601/10 o výměře cca 173 m 2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem), v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 674/31 souhlasí se záměrem umístit venkovní zobrazovací panel se systémem online zobrazování naměřených dat pro informování obyvatel v rámci realizace projektu „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm“ na objekt veřejných toalet na parkovišti vedle Masarykova náměstí za obchodním domem Albert dle důvodové zprávy.

 • 675/31 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na akci „Obnova obecního majetku v Rožnově pod Radhoštěm poškozeného povodňovou aktivitou v roce 2019“ dle důvodové zprávy a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů, Oddělení projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace v podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj pro poskytování dotací na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2019.

 • 676/31 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 0289/2018/ORM/1) ke smlouvě o dílo č. 0289/2018/ORM ze dne 20. 11. 2018 „O poskytování vzdělávacích služeb“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D., se sídlem Komenského 865/4, 779 00 Olomouc, IČ:71927417 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 677/31 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 0280/2018/ORM/1) ke smlouvě o dílo č. 0280/2018/ORM ze dne 22. 11. 2018 „O poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a o pronájmu konferenčních prostor“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Educa24 agency, s.r.o., se sídlem Žaludová 756/4, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 27838714 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 678/31 bere na vědomí informaci o konání „Výstavy na stromech“ na téma pěstování kakaa v rámci aktivit Zdravého města a podpory fairtrade dle důvodové zprávy.

 • 679/31 bere na vědomí informaci o konání akce „Snídaně s vedením města a zemědělci“ v rámci aktivit Zdravého města a MA21 dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 680/31 s účinností od 1. 10. 2019 změny Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá odboru kanceláře starosty zapracovat změny do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

 • 681/31 schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka 2 ks osobních vozidel s pohonem CNG/benzín“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ, se sídlem Pod Paťankou 217/1, 160 00 Praha 6, IČ: 48030325, a uzavření kupní smlouvy 168/2019/TAJ1 na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ. Schválená kupní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 682/31 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Aktivní senioři“ dle důvodové zprávy a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace na projekt „Aktivní senioři“.

 • 683/31 ruší podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro část V. zákonné veřejné zakázky „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část V.“, které bylo zahájeno dne 03. 09. 2019 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy.

 • 684/31 neschvaluje zařazení ředitelek Mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm do 12. platové třídy.

 • 685/31 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 8.643 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně pro žáky školy příspěvkovou organizací Základní škola 5. května, příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60990384, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 140 00, IČ: 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 686/31 schvaluje Provozní řád sportoviště Kramolišov a Provozní řád sportoviště při ZŠ Videčská, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválené Provozní řády jsou součástí tohoto usnesení.

 • 687/31 souhlasí s mimořádným členským příspěvkem do společnosti Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, IČ: 70238642 za účelem financování společnosti Psí útulek Rožnovsko s.r.o., a to ve výši 600.000 Kč.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 1.10.2019 10:46:35 - aktualizováno 1.10.2019 12:42:37 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load