Usnesení 32. zasedání Rady města

konané dne 11. října 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 32. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 11. října 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 688/32 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 689/32 schvaluje dodatek č. 1 k Provoznímu řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové na ulici Letenská dle důvodové zprávy a jejích příloh. Úplné znění aktualizovaného schváleného Provozního řádu ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 690/32 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytových jednotek číslo:

  • N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75

  • N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76

  • N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77

  • N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82

  • N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83

  • N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100

  • N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101

  • N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102

  • N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103

  • N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105

  • N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,

  o celkové výměře 233,64 m2, všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na základě žádosti společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, na dobu určitou do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup a následně připravit k projednání radou města.

 • 691/32 schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 74 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s nájemci tohoto bytu paní D. H. a panem J. H., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
 • 692/32 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 223/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 5. května 1555, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (stavba zastřešení vstupu a schodiště bytového domu s přesahem stavby nad pozemek ve vlastnictví města p. č. 1250/1 pro budovu č. p. 1555 stojící na pozemku p. č. st. 3633, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 693/32 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Rožnov p. R., včetně umístění technologie VN do nové trafostanice pro novostavbu kulturního centra, ul. Bezručova), smlouva č. 275/2019/OSM,
  2. D. P., (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2109/8 a p. č. 3634/2 v k.ú. Rožnov p. R., ul. Pod Chlacholovem), smlouva č. 169/2018/OSM/48,
  3. M. Š. a A. Š., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 750/1 v k.ú. Tylovice, ul. Tvarůžkova), smlouva č. 169/2018/OSM/52. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.


 • 694/32 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. M. Š. a A. Š., (sjezd na pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Tvarůžkova), smlouva č. 176/2018/OSM/23,
  2. J. F. a H. F., (sjezd na pozemku p. č. 3625/12 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Pod Pindulu), smlouva č. 176/2018/OSM/24.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 695/32 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2427/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a označené jako pozemek p. č. 2427/30 o výměře 176 m2 dle geometrického plánu č. 6532 – 149/2019, který je přílohou tohoto usnesení, ve prospěch manželů J. W. a S. W., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.

 • 696/32 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemku p. č. 830/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 1862 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm vyznačeného na snímku katastrální mapy, který je přílohou tohoto usnesení a důvodové zprávy, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o výpůjčce k projednání radou města.
 • 697/32 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p. č. 3601/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 275 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy uvedené v důvodové zprávě, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 698/32 schvaluje „Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Rožnov pod Radhoštěm“ na zimní období r. 2019/2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený plán zimní údržby je součástí tohoto usnesení.
 • 699/32 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci spolku TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve výši 40.000,- Kč na projekt Český skateboardový pohár Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm, doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti Post Bellum, o.p.s. 110 00 Praha 1, ve výši 45.450,- Kč na projekt Nezapomeňme - listopad 89 na střední Moravě dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm.

 • 700/32 neschvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Valašský folklorní spolek, 744 01 Frenštát pod Radhoště, na projekt Publikace „Lidové tance z Rožnova a okolí“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 701/32 bere na vědomí informaci o stanovisku města Rožnov pod Radhoštěm k rozvojovým záměrům sociálních služeb podaných na rok 2020 v rámci mimořádné výzvy Zlínského kraje dle důvodové zprávy.

 • 702/32 souhlasí s aktualizovanou verzí „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028“ (verze 1.2) včetně aktualizace „Pravidel výkupu staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury“ a aktualizace „Akčního plánu rozvoje bydlení pro rok 2018 – 2020“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a doporučuje zastupitelstvu města schválit tento strategický dokument ve znění uvedeném v příloze č. 1, č. 3 a č. 5 důvodové zprávy.

 • 703/32 schvaluje uzavření smlouvy o dílo a smlouvy licenční č. 283/2019/ODKS na vydání publikace „Co by každá hospodyňka“ v rámci Rožnovských malých tisků mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem díla a nabyvatelem licence a paní V. V., D. D., R. Z., A. Z., a B. V., jako autory dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení

 • 704/32 jmenuje s účinností od 1. 11. 2019 do funkce vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Ing. P. B., dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 705/32 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí odstoupení paní Ing. K. S., z funkce člena a současně předsedy dozorčí rady společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. dle důvodové zprávy a její přílohy. Rada města souhlasí se zánikem její funkce člena a předsedy dozorčí rady ke dni 11. 10. 2019.
 • 706/32 projednala a schvaluje nabídkový balíček pro podporovatele projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy a upravený na jednání rady města dne 11. 10. 2019. Rada města ukládá starostovi města jednat s potenciálními podporovateli projektu Kulturního centra v Rožnově pod Radhoštěm o výši finančních částek, druhu plnění, typu smluvního vztahu a informovat radu města o výsledcích těchto jednání.

 • 707/32 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na zakázku zadávanou na základě § 29 písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů mimo režim tohoto zákona na poskytovatele služeb s názvem „Investiční úvěrový rámec města Rožnova pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou zakázkou rada města:
  a) schvaluje Výzvu k podání nabídky včetně přílohy a seznam zájemců, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky na zakázku,
  b) jmenuje členy hodnotící komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a
  c) ukládá vedoucímu finančního odboru MěÚ zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené zakázky.
  Výzva k podání nabídky včetně přílohy, seznam zájemců a seznam jmenovaných členů hodnotící komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 708/32 ukládá městskému úřadu vyhotovit a předložit radě města informaci shrnující možnosti:
  a) města Rožnov pod Radhoštěm v oblasti samostatné působnosti a
  b) Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a jiných správních orgánů vykonávající státní správu
  v souvislosti s odstraněním či zmírněním rizik vztahujících se ke staré ekologické zátěži nacházející se na území města Rožnov pod Radhoštěm, lokalita Tylovice. Součástí předložené informace bude i informace o preferované variantě řešení dle Závěrečné zprávy analýzy rizik z 31.8.2018, kterou město obdrželo od Valašského muzea v přírodě.
 • 709/32 v rámci zákonné veřejné zakázky „ Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení “ schvaluje vítězné účastníky pro části I., II., III., IV., VI., VII. a VIII. , kterými jsou, dle důvodové zprávy a jejích příloh, pro část I. a VI. společnost Everesta, s. r. o., a pro části II., III., IV., VII. a VIII. společnost ACCON human resources management, s. r. o., a uzavření smluv o zajištění vzdělávání č. 253/2019/ODSR, 254/2019/ODSR, 255/2019/ODSR, 256/2019/ODSR, 258/2019/ODSR, 259/2019/ODSR a 260/2019/ODSR na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítěznými účastníky po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězní účastníci splní zákonné povinnosti v rámci zadávacích řízení. Schválené smlouvy o zajištění vzdělávání , ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení

 • 710/32 rozhodla o vyhlášení 7 veřejných zakázek malého rozsahu na Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 - 2030 a Vytvoření segmentových koncepcí pro oblast cestovního ruchu, energetiky, místní ekonomiky, sportu, veřejného osvětlení a životního prostředí, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentace a podmínky výběrového řízení,
  b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,
  c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,
  e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávacích dokumentací

  a podmínek výběrových řízení předmětných veřejných zakázek, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení.

  Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.        Ing. Jan Kučera     Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta města   místostarostka města

Vytvořeno 17.10.2019 13:14:15 - aktualizováno 17.10.2019 13:20:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load