Usnesení 34. zasedání Rady města

konané dne 25. října 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 34. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 25. října 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 714/34 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 715/34 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0117/2017/ORM na projekční práce v rámci akce „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“ ze dne 2. 6. 2017 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem, společností ČTYŘSTĚN s.r.o., IČ: 058 74 033, se sídlem Schodová 1775/12, Černá Pole, 602 00 Brno jako novým zhotovitelem a původním zhotovitelem, kterým jsou Ing. arch. Radim Horák, bytem Brno, Ing. arch. Karel Kubza, , bytem Brno, Ing. arch. Milan Joja, bytem Brno, Ing. arch. Martina Fojtíková,  bytem Jablůnka a Ing. arch. Anna Bařinová,  bytem Dolní Dunajovice jako účastníci společnosti bez právní subjektivity dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 716/34 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2019/00141 (GINIS č. 0282/2019/ORM), v rámci stavby „Rekonstrukce náměstí 1. máje, RpR“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČ 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 717/34 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč na podporu gymnastického kroužku organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 75044340 od společnosti MERCURY STAR s.r.o., 1. máje 1162, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 62300164 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 718/34 schvaluje uzavření smluv o zřízení úplatné služebnosti sjezdu na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 a č. 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti:
  1. panem V.K. , trvalý Frenštát pod Radhoštěm pro sjezdy vybudované na pozemku p.č. 3630/5 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle části A a B geometrického plánu č. 6568-610/2019, smlouva č. 289/2019/OSM.
  2. paní H.B., bytem Rožnov pod Radhoštěm pro sjezd vybudovaný na pozemku p.č. 3626 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6565-608/2019, smlouva č. 290/2019/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 719/34 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě:
  1. pan R.H., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm pro uložení kanalizační přípojky v pozemku p.č. 617/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6566-247/2019, smlouva č. 298/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 720/34 schvaluje vyhlášení záměru na:
  a) pronájem pozemku p.č.st. 822 jehož součástí je stavba č.p. 592 a
  b) výpůjčku pozemku 1002/10, ostatní plocha, na kterém se nachází oplocená zahrada,
  to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, na ulici Zemědělská v rozsahu vyznačeném v situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, za účelem poskytování sociálních služeb Charitou Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47997885 dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o pronájmu a výpůjčce k projednání radě města.
 • 721/34 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemku p.č. 2767/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy uvedené v důvodové zprávě, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 722/34 schvaluje smlouvu o spolupráci, č. 301/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a panem R.M. bytem Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, za účelem náhrady vitrín na pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Schválená smlouva č. 301/2019/OSM je součástí tohoto usnesení. Rada města Rožnov pod Radhoštěm svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o uzavření darovací smlouvy na nabytí movitých věcí - vitrín do vlastnictví města dle důvodové zprávy.
 • 723/34 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemku p.č. 3625/20 o výměře 25 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačeného v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, za pozemky podél silnice I/58 ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 724/34 projednala a bere na vědomí Zprávu ředitelky Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace o realizaci přijatých opatření uložených radou města na základě výsledků inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Zlínský inspektorát dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 725/34 bere na vědomí výsledek studie „Rekonstrukce systému vytápění areálu ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. Radhoštěm“, souhlasí s doporučenou variantou rekonstrukce dle důvodové zprávy a ukládá odboru správy majetku v součinnosti s energetikem města zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci systému vytápění ZŠ Pod Skalkou dle doporučení studie uvedené v příloze důvodové zprávy. V rámci této varianty dále ukládá odboru správy majetku v součinnosti s energetikem města prověřit možnost propojení vytápění budovy ZŠ Pod Skalkou a budovy Kulturního centra.
 • 726/34 projednala informaci o možnosti získání dotace na aktivitu „Budování rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány“ v rámci 125. výzvy MŽP ČR (Operační program Životní prostředí 2014 – 2020) a ukládá ú kol Odboru strategického rozvoje a projektů připravit podklady pro podání žádosti o dotaci na tuto aktivitu až v další výzvě a z financí v rámci rozpočtu pro rok 2020.
 • 727/34 projednala návrh na udělení Ceny starosty města Rožnov pod Radhoštěm uvedený v příloze důvodové zprávy a schvaluje udělení Ceny starosty města Rožnov pod Radhoštěm společnosti RETIGO s.r.o., se sídlem Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60794062.
 • 728/34 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 (dále jen „společnost“)
  a) schvaluje změny zakladatelské listiny společnosti ze dne 21. 7. 2016 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy, kterými zrušuje dozorčí radu společnosti a zřizuje redakční radu společnosti,
  b) ukládá místostarostce města předložit schválené změny zakladatelské listiny společnosti k projednání a ke schválení Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje zastupitelstvu města předložené změny schválit.
  Schválené změny zakladatelské listiny společnosti ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 729/24 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334 (dále jen „společnost“) schvaluje Etický kodex redakce a redakční rady společnosti ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy a ukládá jednateli společnosti seznámit s jeho zněním členy redakce společnosti a zajistit jeho dodržování při práci redakce. Rada města navrhuje zařazení projednání znění Etického kodexu na program zasedání zastupitelstva města a doporučuje zastupitelstvu města Etický kodex schválit. Schválený Etický kodex ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 730/34 souhlasí se záměrem ředitele Městské Policie Rožnov pod Radhoštěm realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka 1 ks vozidla pro městskou policii“ přímým zadáním jednomu dodavateli na základě provedeného průzkumu trhu u minimálně 3 dodavatelů.
 • 731/34 ukládá úkol Odboru strategického rozvoje a projektů připravit příklady dobré praxe z jiných měst týkající se situace bezpečnosti dopravy u škol se zaměřením na motivační kampaň pro rodiče za účelem omezit dovoz dětí do škol automobily. Pilotním projektem bude ZŠ Videčská.
 • 732/34 bere na vědomí informaci o zapracování připomínek do aktualizované verze „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2028“ (verze 1.2) dle důvodové zprávy.
 • 733/34 zrušuje usnesení č. 700/32 ze dne 11. 10. 2019 a schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Valašský folklorní spolek, Bartošky 583, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 41084713 ve výši 17.000 Kč na projekt Publikace „Lidové tance z Rožnova a okolí“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.

  Ing. Radim Holiš         Ing. Jan Kučera

starosta města       místostarosta města

Vytvořeno 30.10.2019 10:06:30 - aktualizováno 11.11.2019 12:08:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load