Usnesení 36. zasedání Rady města

konané dne 15. listopadu 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 36. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 15. listopadu 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 736/36 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.
 • 737/36 1. schvaluje vzorovou smlouvu č. 300/2019/OSM o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm pro rok 2020 uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  2. svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv (včetně jejich změn a ukončení) podle tohoto vzoru s původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a
  3. pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm dle schváleného vzoru.
 • 738/36 bere na vědomí informaci o prodlužování nájemních smluv na dobu určitou v tržním režimu dle důvodové zprávy.
 • 739/36 schvaluje pronájem bytových jednotek číslo:
  • N45, označení v katastru nemovitostí č. 2330/75
  • N46, označení v katastru nemovitostí č. 2330/76
  • N47, označení v katastru nemovitostí č. 2330/77
  • N52, označení v katastru nemovitostí č. 2330/82
  • N53, označení v katastru nemovitostí č. 2330/83
  • N56, označení v katastru nemovitostí č. 2330/100
  • N57, označení v katastru nemovitostí č. 2330/101
  • N58, označení v katastru nemovitostí č. 2330/102
  • N59, označení v katastru nemovitostí č. 2330/103
  • N61, označení v katastru nemovitostí č. 2330/105
  • N62, označení v katastru nemovitostí č. 2330/106,
  o celkové výměře 233,64 m2, všechny v budově č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, která se nachází na pozemku p. č. st. 3773 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a uzavření nájemní smlouvy se společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., na dobu určitou do 31. 12. 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města nájemní smlouvu ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy podepsat.

 • 740/36 neschvaluje prodloužení smlouvy o nájmu č. b. 311 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm se stávající nájemkyní S. S. dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 741/36 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 8 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1.) ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3625/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Frenštátská), smlouva č. 169/2018/OSM/53,
  2.) ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1451/1, p. č. 1451/14, p. č. 3729/14 a p. č. 6104/5 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Nábřeží Dukelských hrdinů), smlouva č. 169/2018/OSM/54,
  3.) R. H., (uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 2576/15 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Láz), smlouva č. 169/2018/OSM/55,
  4.) ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 824 a p. č. 3600 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Ve Včelíně), smlouva č. 169/2018/OSM/56,
  5.) ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 942/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Meziříčská), smlouva č. 169/2018/OSM/57,
  6.) Z. F., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1092/6 a p. č. 1337/22 v k. ú. Tylovice), smlouva č. 169/2018/OSM/58,
  7.) ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Tylovice, ul. Hrnčířská), smlouva č. 169/2018/OSM/59,
  8.) RNDr. J. C., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Čechova), smlouva č. 169/2018/OSM/60.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 742/36 schvaluje uzavření smlouvy č. 287/2019/OSM o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným a panem Ing. M. F., jako investorem. Předmětem smlouvy je budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (přeložení plynárenského zařízení STL přípojky pro č. p. 1439 a 1116 do městského pozemku p. č. 1721/20 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Horní Kouty). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 743/36 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1.) Manželé Ing. D. B. a Mgr. M. B., (sjezd na pozemku p. č. 3630/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Sladské), smlouva č. 317/2019/OSM,
  2.) P. Z., (sjezd na pozemku p. č. 975/22 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Revoluční), smlouva č. 176/2018/OSM/25,
  3.) EP Rožnov, a.s., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (sjezd na pozemku p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Boženy Němcové), smlouva č. 176/2018/OSM/26.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 744/36 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 226/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků 1559 v Rožnově p. R., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (stavba revitalizace objektu, včetně nové valbové střechy bytového domu s přesahem stavby nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1258/2, p. č. 1262 a p. č. 6151 pro budovu č. p. 1559 stojící na pozemku p. č. st. 3881, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 745/ 36 schvaluje uzavření Dohod o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení a o právu provést stavbu se společnosti GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 až č. 4 důvodové zprávy na realizaci:
  1.) Vybudování nového HUP včetně hlavního uzávěru plynu, plynoměru, uzávěru za plynoměrem a změny tlakové hladiny to vše na pozemku p. č. st. 1245 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – odběrné plynové zařízení pro bytový dům č.p. 1059 na ulici 1. máje ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 309/2019/OSM.
  2.) Odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy na pozemku p. č. 1303/15, p. č. 1300/18, 1300/17, 1300/16, 1300/3 a st. 3227/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - odběrné plynové zařízení pro MŠ 1. máje 1153 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 310/2019/OSM
  3.) Odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy na pozemku p. č. 1075/5, p. č. st. 1175 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm - odběrné plynové zařízení pro MŠ 1. máje 864 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 311/2019/OSM
  4.) Vybudování nového HUP včetně hlavního uzávěru plynu, plynoměru, uzávěru za plynoměrem a změny tlakové hladiny to vše na pozemku p. č. 1075/5 a st. 2233 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm – odběrné plynové zařízení pro MŠ 1. máje 864 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, smlouva č. 313/2019/OSM.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 746/ 36 schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku č. 318/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a manželi Ing. M. K. a Mgr. M. K., jako vypůjčiteli, kde předmětem výpůjčky je pozemek p. č. 830/6 o výměře 1862 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, a to na dobu neurčitou.
  Schválená smlouva o výpůjčce pozemku je součástí tohoto usnesení.
 • 747/ 36 souhlasí s konceptem kupní smlouvy ve variantě se zřízením předkupního práva a výhrady zpětné koupě č. 312/2019/OSM o prodeji části pozemku p. č. 1306/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 6564-243/2019 jako pozemek p. č. 1306/4 o výměře 1011 m 2 ve vlastnictví města panu R. M., dle návrhu městského úřadu uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy, s doplněním o inflační doložku pro dohodnutou výhradu zpětné koupě v maximální výši inflace 3% ročně dle důvodové zprávy a její přílohy č. 9 a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 748/ 36 projednala žádost Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o rozpočtové opatření ve výši 8 000,- Kč na náklady související s provozem veřejného sportovního hřiště dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

 • 749/36 schvaluje uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Z_S24_12_8120064491 ( GINIS č. 0302/2019/ORM) v rámci stavby „Revitalizace vnitrobloku sídliště Písečná mezi ulice Kulturní a Jaroňkova, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s. , dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení

 • 750/ 36 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č.: 19_SOBS02_4121558251 (GINIS č. 303/2019/ORM) v rámci stavby „Dům s pečovatelskými byty, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 751/ 36 projednala a schvaluje výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 3 a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vypracování inklinometrického průzkumu pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti GEOoffice, s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh a schvaluje vystavení objednávky na provedení inklinometrického průzkumu k výše uvedené akci ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy (č. OBJ/2019/1018/ORM) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.

 • 752/ 36 schvaluje předložený projekt „Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní“ a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit zapracování připomínek v dalším stupni projektové dokumentace a zabezpečit všechny nutné úkony související s vyhotovením čistopisu projektu , v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.
 • 753/ 36 schvaluje řešení prostoru křižovatky ulice Průkopnická a Chodská včetně okolí bytových domů 1707, 1708 a 1709 v rámci akce „Studie Jižní město – Tyršovo nábřeží “ a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit zapracování připomínek v dalším stupni projektové dokumentace a zajistit všechny nutné úkony související s vyhotovením čistopisu studie dle předloženého řešení, v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.
 • 754/ 36 schvaluje variantu D projektu „Kašna na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm“ a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny nutné úkony související se zajištěním zapracování této varianty do dokumentace pro provádění stavby, v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.

 • 755/ 36 schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je podle důvodové zprávy a jejích příloh společnost ANTE, spol. s r.o., a uzavření smlouvy o dílo č. 252/2019/ODSR na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem - ANTE, spol. s r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

 • 756/ 36 bere na vědomí výstup z projektu BEACON – doporučení k přípravě projektu EPC a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů pokračovat v přípravě EPC projektu dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 757/ 36 projednala a bere na vědomí třetí aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm 2017 – 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 758/ 36 projednala předložené žádosti o poskytnutí záštit uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na putovní výstavu Nezapomeňme – listopad 89 na střední Moravě konané od 19. 11. 2019 do 13. 12. 2019 v Rožnově pod Radhoštěm a na koncert vážné hudby v rámci cyklu Bacha na Mozarta! Mozart – Requiem konaný dne 21. 11. 2019.
 • 759/36 doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy a jejích příloh:
  1) navrhnout do funkce přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2020 - 2024 I. T., Mgr. K. P. a V. K.
  2) navrhnout a zvolit do funkce přísedících k Okresnímu soudu pro období 2020 – 2024 tyto stávající přísedící: Mgr. J. K., H. N., Mgr. Z. Š., J. M., A. M., A. Č., J. K. a D. D.
 • 760/36 vzala na vědomí informace k uskutečněným aktivitám k projektu jednotného vizuálního stylu dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s věcným obsahem (záměrem) soutěže a ukládá úkol Odboru kanceláře starosty v součinnosti s Odborem správy majetku připravit finální podklady k vyhlášení soutěže samotné.
 • 761/36 schvaluje uzavření smlouvy o užívání střelnice Mysliveckého sdružení Březovec Zubří pro potřeby městské policie mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem a Mysliveckým sdružením Březovec Zubří, z. s., dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 762/36 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení a provoz software pro kompletní zpracování podkladů pro Zastupitelstvo města a Radu města“ jednomu uchazeči, a to společnosti Datron, a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření
  a) smlouvy o dílo č. 0306/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Datron, a.s. jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a
  b) servisní smlouvy č. 0307/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Datron, a.s. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy.
  Schválené návrhy smluv jsou součástí tohoto usnesení.
 • 763/36 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění prodloužení provozu Technologického centra ORP Rožnov pod Radhoštěm a navazujících systémů dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření následujících smluv na dílčí plnění:
  a) kupní smlouvy na rozšíření záruk č. 0324/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností C SYSTEM CZ a.s., jako prodávajícím, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy,
  b) smlouvy na poskytování servisních služeb č. 0320/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Autocont, a.s., jako poskytovatelem, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy a
  c) smlouvy o poskytování služeb technické podpory k SW č. 0319/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Geovap, spol. s r. o., jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 764/36 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 3. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města                     místostarosta města

Vytvořeno 19.11.2019 13:37:17 - aktualizováno 19.11.2019 13:46:29 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load