Usnesení 37. zasedání Rady města

konané dne 29. listopadu 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 37. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 29. listopadu 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 765/37 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 766/37 ve funkci zřizovatele příspěvkových organizací schvaluje střednědobé výhledy rozpočtů na období 2021 a 2022 a schvaluje rozpočty roku 2020 uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pro tyto příspěvkové organizace:
  •  Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace
  •  Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Mateřská škola Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Základní škola Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Základní škola 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace
  •  Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  •  Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  •  T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace


 • 767/37 projednala žádost Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, o rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč na náklady související s rekonstrukcí sociálního zařízení, opravu havarijního stavu vstupního schodiště a nákup pneumatik dle důvodové zprávy a její přílohy a souhlasí s navýšením provozního příspěvku ze strany zřizovatele ve výši 300.000,- Kč dle podané žádosti a ukládá odboru školství a sportu MěÚ zařadit požadovanou finanční částku do návrhu rozpočtového opatření ke konečnému rozhodnutí zastupitelstvu města.

 • 768/37 schvaluje zálohu ve výši 30% na roční odměny za rok 2019 ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace a řediteli Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 769/37 schvaluje uzavření dodatků č. 4 ke smlouvám o přeúčtování dodávky zemního plynu a sdružených služeb a o úhradě režijních nákladů dodavatele, spojených s dodávkou a vyúčtováním zemního plynu č. 305/2015/OSM, č. 306/2015/OSM, č. 307/2015/OSM a č. 308/2015/OSM uzavřených dne 22. 12. 2015 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválené dodatky ve znění uvedeném v přílohách č. 5 až 8 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 770/37 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, (uložení přípojky zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3625/7 v k. ú. Rožnov p. R., ul. U Kantorka), smlouva č. 326/2019/OSM,
  2. ČEZ Distribuce, a.s., (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3575/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sluneční), smlouva č. 169/2018/OSM/61,
  3. TKR Jašek, s.r.o., (uložení veřejné komunikační sítě do městských pozemků p. č. st. 730, p. č. st. 3403/1, p. č. 1326/23, p. č. 1427/5, p. č. 1429/1 a p. č. 1430/3 v k. ú. Rožnov p. R., mezi knihovnou a budovou MěÚ ul. Letenská), smlouva č. 169/2018/OSM/62,
  4. Z. V., (uložení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a plynovodní přípojky do městského pozemku p. č. 785/24 v k. ú. Tylovice, ul. Hrnčířská), smlouva č. 169/2018/OSM/63,
  5. L. M. a J. M., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3626 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Sladské),smlouva č. 169/2018/OSM/64,
  6. ČEZ Distribuce, a.s., (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 3636 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Volkova), smlouva č. 169/2018/OSM/65.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 771/37 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. Manželé Mgr. M. K., a PharmDr. M. K., (sjezd na pozemku p. č. 2375/19 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Za Školou), smlouva č. 176/2018/OSM/27,
  2. Z. V., (sjezd na pozemku p. č. 785/24 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města, ul. Hrnčířská), smlouva č. 176/2018/OSM/28.
  Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 772/37 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 336/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků č. p. 1354 Rožnov p. R., (stavba nového fasádního komína nad pozemkem ve vlastnictví města p. č. 3750/2 pro budovu bytového domu č. p. 1354 stojící na pozemku p. č. st. 1977, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje).
  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 773/37 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě: M. M., pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 344/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6579-930/2019, smlouva č. 321/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení
 • 774/ 37 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 3601/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 275 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy, M. L., na dobu neurčitou, dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 286/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a M. L. jako nájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 775/ 37 schvaluje Dohodu (ag. č. 331/2019/OSM) o ukončení nájemní smlouvy č. 195/2019/OSM ze dne 22. 7. 2019 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a P. K., M. P., a společností Štefan Dujsík s. r. o., jako nájemci, na pronájem části pozemku p. č. 2767/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je součástí tohoto usnesení.
 • 776/ 37 schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2767/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře 60 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy, P. K., M. P., J. H. a V. S., na dobu neurčitou dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 332/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a P. K., M. P., J. H. a V. S. jako nájemci ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat až po podepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 195/2019/OSM (ag. č. 331/2019/OSM).
  Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení
 • 777/ 37 bere na vědomí informaci o 3. aktualizaci „Akčního plánu rozvoje města 2017 – 2020“, s výhledem na rok 2020, dle důvodové zprávy a její přílohy, a doporučuje zastupitelstvu města její schválení.

 • 778/37 bere na vědomí informace o průběhu a realizaci setkání „Snídaně s vedením města a zemědělci“ v rámci aktivit Zdravého města a MA21 dle důvodové zprávy a jejich příloh.

 • 779/ 37 projednala a bere na vědomí informaci o navýšení maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev stanovených nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ukládá odboru kanceláře starosty úkol připravit aktualizaci Zásad pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města zohledňující toto navýšení ke schválení v zastupitelstvu města dle důvodové zprávy a její přílohy č. 2.

 • 780/ 37 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka licencí a služeb pro parkování a vymáhání“ jednomu uchazeči, a to společnosti INIT technology s.r.o. a uzavření smlouvy o dílo č. 0329/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INIT technology s.r.o. jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.
 • 781/ 37 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka bezdrátového elektronického hlasovacího, řídícího a archivačního systému“ jednomu uchazeči, a to společnosti MINISTR SYSTEMS s.r.o., a uzavření kupní smlouvy č. 0340/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností MINISTR SYSTEMS s.r.o. jako prodávajícím ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená kupní smlouva je součástí tohoto usnesení
 • 782/ 37 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytnutí licenčních práv k software pro zpracování agend v oblasti přestupků, památkové péče a územního plánování, včetně propojení s elektronickou spisovou službou a ekonomickým systémem a poskytování technické podpory“ jednomu uchazeči, a to společnosti VITA software, s.r.o., a uzavření Smlouvy o poskytnutí práv k užití č. 0341/2019/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem a společností VITA software, s.r.o. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o poskytnutí práv k užití software je součástí tohoto usnesení.
 • 783/ 37 schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Sdružení Mikroregion Rožnovsko, ve výši 17.000,- Kč za účelem financování akce „Valašský letňák“ dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 784/ 37 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti k 30. 9. 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 785/ 37 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavíranou mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o. a členem dozorčí rady společnosti, panem Petrem Jelínkem, ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 786/ 37 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 30. 9. roku 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 787/ 37 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., projednala a bere na vědomí „Návrh využití venkovní plochy související s krytým bazénem“ dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 788/37 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., projednala a bere na vědomí „Analýzu efektivnosti pořízení vlastni trafostanice pro krytý bazén“ dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 789/37 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 3. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh.

 • 790/37 projednala a bere na vědomí informaci o možnosti eventuálního převodu Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm ze Zlínského kraje na město Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 791/37 bere na vědomí informaci o plánu činnosti odboru správy majetku na rok 2020 ve znění uvedeném v důvodové zprávě.
 • 792/37 schvaluje vítězného uchazeče a pořadí dalších uchazečů veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 22 ks počítačových sestav“, kterým je dle výsledku e-aukce konané dne 26. 11. 2019 společnost TOPSOFT JKM spol. s r. o., uzavření kupní smlouvy číslo 0335/2019/MIS na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem TOPSOFT JKM spol. s r. o., dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 793/37 bere na vědomí a souhlasí s návrhem otevíracích hodin pro veřejnost na Jurkovičově rozhledně a v Turistickém informačním centru dle důvodové zprávy v období adventu a Vánoc 2019.

 • 794/37 bere na vědomí a souhlasí návrhem obsahu dodatku č. 5 pro rok 2020 Smlouvy o spolupráci s Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací, Valašské muzeum v přírodě, dle důvodové zprávy a její přílohy a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm tento dodatek schválit.
 • 795/37 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 15 000 Kč organizací MŠ Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a její přílohy.

  Ing. Radim Holiš                 Ing. Jan Kučera

  starosta města             místostarosta města

Vytvořeno 4.12.2019 12:15:01 - aktualizováno 4.12.2019 12:28:39 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load