Usnesení 38. zasedání Rady města

konané dne 13. prosince 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 38. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 13. prosince 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 796/38 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 797/38 schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Společenství vlastníků 896 v Rožnově p. R., ve výši 30.000,- Kč na projekt „Oprava fasády bytového domu č. p. 896, 897, 898 Rožnov p. R.“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.
 • 798/38 schvaluje poskytnutí individuální dotace spolku Bečvanské Maměnky
  z. s., č. ev. 248, ve výši 7.000,- Kč na projekt „Bečvanské Maměnky 2019“ dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 20/II dne 11. 12. 2018 a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu Městského Úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smlouvy o poskytnutí individuální dotace s příjemcem.
 • 799/38 schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 změnu platových výměrů ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace a ředitele Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry, předložit je k podpisu starostovi města a předat ředitelům.

 • 800/38 schvaluje uzavření smlouvy č. 339/2019/OSK o kompletním zajištění akce „T-mobile olympijský běh“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., jako objednatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 801/38 schvaluje mimořádnou odměnu za splnění mimořádně stanoveného pracovního úkolu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm jako příspěvkové organizace ve výši dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 802/38 schvaluje uzavření servisní smlouvy č. 345/2019/OSM o celoroční podpoře k softwarovým produktům mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INISOFT s. r. o., jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 803/38 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele díla „Rekonstrukce kotelny MěÚ Letenská 1918“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení,
  b) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky a
  c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky.
  Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) včetně příloh, seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění, uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. Rada města svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky.
 • 804/38 bere na vědomí informaci odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm o žádosti o projednání možnosti pronájmu bytu ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm trvá na dodržení podmínky, tak jak je uvedeno v usnesení č. 1226/69 z 69. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm konaného dne 19. 6. 2013.
 • 805/ 38 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1, 3 a důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. GasNet, s.r.o., (uložení plynárenského zařízení z důvodu rekonstrukce do městských pozemků p. č. 1297/4, 1297/6, 1298/3, 1298/7, 1298/8, 1298/12, 1303/1, 1303/5, 1303/6, 1303/11, 1303/12, 1303/14, 1303/16, 1303/17, 1303/18, 1303/20, 1306/1, 1310/1, 1310/2, 1438/8 a 1438/22 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ul. ČSA, Pod hrází, 1. máje a 5. května), smlouva č. 322/2019/OSM,
  2. Manželé N. a J. P., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice), smlouva č. 169/2018/OSM/66,
  3. P. K., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 561/10 a p. č. 561/13 v k. ú. Hážovice), smlouva č.169/2018/OSM/67. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 806/ 38 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
  1. R. I., a M. I., (sjezd na pozemku p. č. 3626 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Sladské), smlouva č. 176/2018/OSM/29,
  2. Mgr. L. P., (sjezd na pozemku p. č. 3626 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města, ul. Sladské), smlouva č. 176/2018/OSM/30. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.
 • 807/ 38 schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 822 o výměře 161 m2 jehož součásti je stavba – budova s číslem popisným 592 a výpůjčku pozemku p. č. 1002/10 o výměře 553 m2 to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ulici Zemědělská ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačené na snímku katastrální mapy ve prospěch Charity Valašské Meziříčí, za účelem poskytování sociálních služeb na dobu neurčitou dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření Nájemní smlouvy se smlouvou o výpůjčce č. 330/2019/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Charitou Valašské Meziříčí, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou Nájemní smlouvu se smlouvou o výpůjčce podepsat. Schválená Nájemní smlouva se smlouvou o výpůjčce je součástí tohoto usnesení.

 • 808/ 38 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 319/2018/OSM/1) ke smlouvě o nájmu č. 319/2018/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., jako pronajímatelem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek č. 1 smlouvy o nájmu je součástí tohoto usnesení.

 • 809/38 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, jako povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., jako oprávněným ze služebnosti a Střední školou informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, jako investorem pro uložení splaškové kanalizace v pozemku p. č. 3603/8 a p. č. 1040/25 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6466-7111/2019, smlouva č. 325/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.

 • 810/ 38 revokuje své usnesení č. 773/37 ze dne 29. 11. 2019 a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: M. M. a S. M., pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 344/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6579-930/2019, smlouva č. 361/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 811/ 38 schvaluje provozní řád veřejného WC v Městském parku v objektu bývalé trafostanice v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený provozní řád ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení.
 • 812/ 38 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 14.694,- Kč organizací Základní škola 5. května, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., dle důvodové zprávy a její přílohy.

 • 813/ 38 schvaluje uzavření smlouvy č. SML/0818/19 (GINIS 327/2019/ORM) o podmínkách a právu provést stavbu v rámci projektu „Výstavba chodníku podél silnice III/4868, ul. Videčská, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, Zlínským krajem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 814/ 38 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo smlouvy VPI/MS/2019/00238 (GINIS č. 0347/2019/ORM), v rámci stavby „Dům s pečovatelskými byty ul. Kulturní, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 815/ 38 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Dům s pečovatelskými byty, Rožnov pod Radhoštěm.“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., jako provozovatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 816/ 38 schvaluje změny v rozsahu realizace veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucí odboru investic zajistit veškeré potřebné úkony související s úpravou rozsahu této zakázky.
 • 817/ 38 schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo "Studie Jižní město - Tyršovo nábřeží", (GINIS č. 0196/2018/ORM/2) v rámci investiční akce „Revitalizace Tyršova nábřeží“ s ing. Arch. O. S. dle důvodové zprávy a jejích přílohy. Schválený dodatek č. 2 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 818/ 38 projednala a schvaluje výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 1 z technických důvodů a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na technologickou část investiční akce „Měření rychlosti v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti RAMET a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 0358/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 819/38 projednala a schvaluje výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 3 a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování dokumentace pro provádění stavby pro investiční akci „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti KONEKO, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 342/2019/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 820/38 uzavření smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_ SOBS01_4121599550 (GINIS č. 355/2019/ORM) v rámci akce „Městský elektronický informační systém - parkoviště“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 821/38 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_ SOBS01_4121599557 (GINIS č. 356/2019/ORM) v rámci akce „Městský elektronický informační systém - parkoviště“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 822/38 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 19_ SOBS01_4121599575 (GINIS č. 357/2019/ORM) v rámci akce „Městský elektronický informační systém - parkoviště“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

 • 823/38 schvaluje uzavření licenční smlouvy č. 0352/2019/ODKS na nákup propagačních fotografií mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem licence a S. P., jako autorem a poskytovatelem licence dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená licenční smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 824/38 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s.r.o., volí s účinností od 1. 1. 2020 dle důvodové zprávy tyto členy redakční rady společnosti TV Beskyd s.r.o.:
  Ing. Jiří Pernica, Rožnov pod Radhoštěm
  Bc. Jakub Mikuš, Rožnov pod Radhoštěm
  doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD., Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné ke svolání prvního jednání redakční rady.
 • 825/38 zřizuje s účinností od 1. 1. 2020 Osadní komisi Hážovice a jmenuje jejími členy Ing. Petra Kulišťáka, Pavla Bolka, Milana Zezulku, Janu Draveckou a Marka Fojtáška dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předsedou komise jmenuje Ing. Petra Kulišťáka.
 • 826/38 projednala a bere na vědomí návrhový plán konání akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2020 a uvedených v tabulce č. 1 důvodové zprávy
 • 827/38 schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 změnu platových výměrů ředitele T – klubu, kulturní agentury, příspěvková organizace, a ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy a ukládá vedoucímu oddělení kultury a CR odboru kanceláře starosty zpracovat ředitelům těchto organizací nové platové výměry, předložit je k podpisu starostovi města a zajistit jejich předání ředitelům.
 • 828/38 ve funkci zřizovatele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, projednala a souhlasí se způsobem propagace a motivace městské knihovny ke čtení v rámci pořádání besed, informačních lekcí a motivačních soutěží a se zapojením městské knihovny do projektu Bookstart, dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 829/38 ve funkci zřizovatele T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, bere na vědomí informaci ředitele příspěvkové organizace o návrhu dramaturgického programu organizace pro rok 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy.
 • 830/38 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „zajištění systémové a technické podpory při správě počítačové sítě a výpočetní techniky pro Město Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to Josefu Žitníkovi, a uzavření smlouvy o spolupráci číslo 0338/2019/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako odběratelem a Josefem Žitníkem, jako dodavatelem.
  Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 831/38 schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 349/2019/MP na nákup služebního vozidla Volkswagen Akční Caddy Trendline 1,0 TSI GO! pro městskou policii mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a Autodružstvo Podbabská, jako prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená kupní smlouva ve znění přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 832/38 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm“ a ukládá Oddělení projektů OSRaP přípravu a podání žádosti o poskytnutí dotace ve výzvě č. 4/2019 (Národní program Životní prostředí) dle důvodové zprávy.
 • 833/38 projednala a schvaluje stanovisko města Rožnova pod Radhoštěm k rozvojovým záměrům sociálních služeb podaných na rok 2021 dle důvodové zprávy.
 • 834/38 schvaluje uzavření smlouvy č. 12241821 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (0354/2019/ODSR) ve výši 100 tis. Kč na realizaci akce „Pořízení 2 ks CNG vozů pro vozidlový park Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Státním fondem životního prostředí ČR, jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Smlouva o poskytnutí podpory se Státního fondu životního prostředí ČR ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 835/38 bere na vědomí informaci o postupu při zakládání nové organizace za účelem provozování městských sportovních zařízení dle důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit externí společnost pro zpracování analýzy za účelem vyhodnocení optimální varianty.
 • 836/38 souhlasí s poskytnutím daru pro zaměstnance Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v rámci pořádání vlastní společenské akce hrazené ze sociálního fondu, dle důvodové zprávy.
 • 837/38 schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 v rozsahu 50.400,- Kč na straně příjmů i výdajů dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

  starosta města místostarosta města

Vytvořeno 18.12.2019 14:37:33 - aktualizováno 30.12.2019 9:03:01 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load