Usnesení 8. zasedání Rady města

konané dne 18. ledna 2019

ikona souboruUsnesení ke stažení

V Ý P I S Z E Z Á P I S U

(usnesení)

z 8. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 18. ledna 2019

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • 128/8 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.
 • 129/8 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 20. 12. 2018, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města.
 • 130/8 schvaluje poskytnutí daru městu Rožnov pod Radhoštěm ve výši 12.000 Kč společností myonic s.r.o., se sídlem 1. Máje 2635, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60715545 a uzavření darovací smlouvy č. 341/2018/OSM mezi společností myonic s.r.o. jako dárcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.Rada města svěřuje odboru správy majetku pravomoc uzavřít se společností myonic s.r.o. dohodu o místě a termínu výsadby dle článku II. odst. 3 darovací smlouvy.
 • 131/8 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti:
 1. Manželé K., bytem Zubří (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 2625/4 a p. č. 2645/1 v k.ú. Rožnov p.R., ul. Dolní Paseky), smlouva č. 169/2018/OSM/17,
 2. pan P.S., bytem Praha 6 a paní J.S. bytem Rožnov pod Radhoštěm (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3580/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Na Drahách), smlouva č. 169/2018/OSM/18,
 3. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1002/36 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje), smlouva č. 169/2018/OSM/19,
 4. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1224/2 v k. ú. Rožnov p. R., vnitroblok ul. Kulturní-Jaroňkova), smlouva č. 169/2018/OSM/20. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.

 • 132/8 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/10 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely K. bytem Zubří jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2645/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Dolní Paseky). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 133/8 schvaluje uzavření smlouvy č. 346/2018/OSM o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2886/13 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6442-34/2018 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi paní L.V., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným a městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 134/8 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 1543/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, o výměře cca 5 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem) vyznačené v katastrálním snímku, který je přílohou tohoto usnesení, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 135/8 schvaluje vyhlášení záměru na směnu částí pozemku p. č. 606 o výměře 3 m2 a o výměře 36 m2 nově oddělené a označené jako p. č. 606/2 a p. č. 606/3 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 625 o výměře 13 m2 nově oddělenou a označenou jako p. č. 625/2 ve společném jmění manželů K., bytem Za Hážovkou 1820, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, vše nově odměřeno a označeno v geometrickém plánu č. 1099-290/2018 pro k. ú. Tylovice, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města.
 • 136/8 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem částí pozemků p.č. 125/7 (cca 2,7 m2), p.č. 1473/1 (cca 2,55 m2) a p.č. 1002/22 (cca 2,7 m2) ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, vše vyznačené na fotografiích a na snímcích katastrální mapy, které jsou přílohou tohoto usnesení, za účelem komerčního využití, provozování reklamních zařízení, ve znění uvedeném v důvodové zprávě. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města.
 • 137/8 schvaluje platový výměr ředitelce Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Lucii Vašinové dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města.
 • 138/8 projednala varianty řešení studie „Dům s pečovatelskými byty na ulici Kulturní“ uvedené v přílohách důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním dle varianty 1 c) a 2 a) v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami.
 • 139/8 schvaluje výjimku dle části III. a IV. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Komunikace pro pěší Rožnov p. R. - Tylovice - úsek 1 – ZMĚNA 1“ jednomu uchazeči, a to společnosti Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení projektové dokumentace k výše uvedené akci ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy (OBJ/2019/0025/ORM) a pověřuje Ing. Ditu Vávrovou, vedoucí oboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky.
 • 140/8 projednala a bere na vědomí Informaci o systému řešení detekce obsazenosti městských parkovišť a navádění vozidel na parkovací plochy pod názvem „Městský informační systém – parkoviště, Rožnov pod Radhoštěm“ a ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zajištěním potřebných kroků k realizaci této zakázky.
 • 141/8 projednala varianty dořešení realizace stavby „Liniové telekomunikační stavby – optického kabelu“ (kabelové propojení knihovna-PAMA) uvedené v příloze č. 1 důvodové zpávy a ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související s plněním dle varianty č . 3 v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami. Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření dohody o omezení práva č. 312/2018/ORM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vlastníky p.č. 1427/1 panem A.K, bytem Rožnov pod Radhoštěm a panem Z.K., bytem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.
 • 142/8 projednala a schvaluje stanovisko města Rožnov pod Radhoštěm k rozvojovým záměrům sociálních služeb podaných na rok 2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
 • 143/8 projednala a schvaluje propagaci služby „Senior taxi“ v období leden – březen 2019 dle důvodové zprávy.
 • 144/8 projednala informaci o nabídce stát se členem Sdružení energetických manažerů měst a obcí a doporučuje zastupitelstvu města schválit účast v tomto sdružení dle důvodové zprávy a jejích příloh.
 • 145/8 zřizuje Komisi energetickou a s účinností od 18. 1. 2019 jmenuje jejími členy Ing. Zdeňka Štekla, Ing. Davida Baroše, Miroslava Macka, Pavla Kociána a Ing. Jiřího Štefla.. Předsedou komise jmenuje Miroslava Macka. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.
 • 146/8 zřizuje Komisi „Paměti města a s účinností od 18. 1. 2019 jmenuje jejími členy Bc. Adama Cébe, doc. PhDr. Daniela Drápalu, Milana Hambálka, Ing. Vojtěcha Bajera, Richarda Sobotku, Bc. Tomáše Kocura. Předsedou komise jmenuje doc. PhDr. Daniela Drápalu. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru kanceláře starosty.
 • 147/8 zřizuje Komisi „Zdravého města a MA 21“ a s účinností od 18.1.2019 jmenuje jejími členy:
  a) za veřejný sektor – Ing. Petra Kafková
  b) za neziskový sektor – Ing. Petr Telčer, Marek Cihlář
  c) za podnikatelsky sektor – Alena Trčková, Ing. Petr Holý, Ing. Petr Lušovský
  Předsedou komise jmenuje Alenu Trčkovou. Rada města ukládá tajemníkovi městského úřadu jmenovat tajemníka komise z řad zaměstnanců zařazených do odboru strategického rozvoje a projektů.
 • 148/8 pro účely plnění funkce dotační komise dle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm schválených zastupitelstvem města jmenuje z řad členů zastupitelstva města
  a) členy Komise sportovní: Mgr. Martin Drápal, Ing. Radúz Mácha
  b) členy Komise kulturní: Mgr. Kristýna Kosová, Bc. Markéta Blinková
  c) členy Komise „Rada seniorů“: Ing. Jan Kučera, MSc., MUDr. Zdeněk Němeček
  d) členy Komise životního prostředí: Mgr. Kristýna Kosová, Jaromír Koryčanský
  e) členy Komise „Zdravého města a MA 21“: Ing. Radim Holiš, Libor Adámek
 • 149/8 bere na vědomí informaci o rozdělení kompetencí mezi vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu a ředitele TKA v oblasti kultury, dle důvodové zprávy a jejich příloh.
 • 150/8 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení prodejního místa prodejní sítě Ticketmaster (č. smlouvy 193/2018/ODKS) se společností Ticketmaster Česká republika, a.s., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 60192577, DIČ: CZ60192577 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.
 • 151/8 1. svěřuje Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm a Městské policii Rožnov pod Radhoštěm pravomoc rozhodovat o zadávání, změně a zrušení veřejné zakázky malého rozsahu
  a) na dodávky a služby kategorie A (do 50.000 Kč bez DPH) a B (do 100.000 Kč bez DPH) dle vnitřního předpisu města č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
  b) na stavební práce kategorie A (do 150.000 Kč bez DPH) dle vnitřního předpisu města č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
  přičemž zadáváním veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí vystavení (a následné potvrzení) objednávky nebo uzavření smlouvy včetně vystavení plné moci, vyžaduje-li její vystavení charakter veřejné zakázky, a
  2.
  pověřuje vedoucí jednotlivých odborů, vedoucí oddělení přímo řízených tajemníkem, tajemníka Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ředitele Městské policie Rožnov pod Radhoštěm k podepisování objednávek, smluv a plných mocí uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, které spadají do jejich působnosti, a k podpisu právních jednání vedoucích ke změnám či ke zrušení těchto objednávek, smluv či plných mocí. Vedoucí jednotlivých odborů, vedoucí oddělení přímo řízených tajemníkem, tajemník Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ředitel Městské policie Rožnov pod Radhoštěm jsou oprávněni pověřit podepisováním objednávek s plněním do výše 50.000 Kč bez DPH své podřízené zaměstnance.
  Zaměstnanci města jsou povinni v rámci své svěřené pravomoci dodržovat schválený rozpočet či rozpočtové opatření města pro daný rok, vnitřní předpisy města a právní předpisy, zejména zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
 • 152/8 souhlasí s pořádáním sportovní preventivní akce „Závod všestrannosti mládeže 2019“ jejímž organizátorem je Městská policie Rožnov pod Radhoštěm společně s další i partnery uvedenými v důvodové zprávě.
 • 153/8 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 48390453, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. Jindřichem Žákem, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 5 je součástí tohoto usnesení.
 • 154/8 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 49606361, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a jednatelem společnosti, Bc. Stanislavem Zlámalem, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 5 je součástí tohoto usnesení.
 • 155/8 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy ROŽNOV, s. r. o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností Městské lesy ROŽNOV, s. r. o. a jednatelem společnosti, Rostislavem Poláškem, ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 5 je součástí tohoto usnesení.
 • 156/8 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 25844334, schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 3 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s. r. o. a jednatelem společnosti, Michalem Gerykem, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 3 je součástí tohoto usnesení.
 • 157/8 rozhodla o podání vylučovací žaloby dle § 267 z. č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti panu J.H., bytem Zubří, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města, aby dal Mgr. Thomasovi Mumulosovi, advokátovi sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Preslova 361/9, pokyn k podání vylučovací žaloby příslušnému soudu a k zastupování města v této věci mu podepsal plnou moc.
 • 158/8 nezřizuje Komisi prevence kriminality.
 • 159/8 nezřizuje Komisi pro školství.

Ing. Radim Holiš                 Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 28.1.2019 13:04:26 - aktualizováno 12.2.2019 8:46:32 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load