Usnesení 39. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 39. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 17. ledna 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

838/39 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 839/39 ukládá ředitelům Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Základní školy Záhumení, Rožnov p. R, příspěvková organizace: •  zveřejnit přehledy o využívání tělocvičen základní školy na webových stránkách školy dle důvodové zprávy, •  zajistit zjišťování údajů o využití tělocvičen jednotlivými pronajímateli dle důvodové zprávy. 840/39 ukládá odboru školství a sportu vypracovat Smlouvu o spolupráci, při pořádání Rožnovské olympiády dětí a mládeže pořádané v roce 2020 se spolkem TJ Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a následně smlouvu předložit radě města ke schválení dle důvodové zprávy. 841/39 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: Mgr. L. P., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm pro uložení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6601-326/2019, smlouva č. 380/2019/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 842/39 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty č. 379/2019/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem služebného pozemku a Z. Z., 756 55 Dolní Bečva jako vlastníkem panujícího pozemku. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na služebném pozemku p. č. 2809/4 ve prospěch panujícího pozemku p. č. 2811/3 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6595-38/2019, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 843/39 schvaluje vyhlášení záměru na pronájem kanceláře č. 202 v budově č.p. 480 na ulici Palackého, která je součástí pozemku p. č. st. 165 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (situační snímek s vyznačením kanceláře č. 202 je přílohou usnesení), ve prospěch Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o pronájmu k projednání radě města. 844/39 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 842/6 o výměře 19 m2, p. č. 842/7 o výměře 29 m2, p. č. 842/8 o výměře 112 m2 a p. č. 842/9 o výměře 37 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 851/2 o výměře 101 m2 a p. č. 851/3 o výměře 25 m2 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 845/39 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků p. č. 846/3 o výměře 200 m2, p. č. 846/9 o výměře 86 m2 a části pozemku p. č. 782/21 nově oddělené a označené dle geometrického plánu č. 6593-84/2019 jako pozemek p. č. 782/41 o výměře 1033 m2 to vše ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, za pozemky p. č. 782/36 o výměře 46 m2, p. č. 782/37 o výměře 385 m2, p. č. 782/38 o výměře 20 m2 a p. č. 782/39 o výměře 18 m2 ve vlastnictví společnosti RETIGO s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 846/39 schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků: p. č. 3728/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 108 m2 p. č. 3728/94 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 p. č. 3728/97 - ostatní plocha, silnice o výměře 144 m2 p. č. 3728/104 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačených v katastrálních snímcích, které jsou přílohou tohoto usnesení, za pozemky podél silnice I/35 ve vlastnictví České republiky, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR, 14000 Praha 4, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 847/ 39 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu a splaškové kanalizace pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Sluneční v ploše přestavby pro bydlení BI č.35 dle zpracované projektové dokumentace „Komunikace a inženýrské sítě na parc. č. 1565/4, k. ú. Rožnov pod Radhoštěm“ s těmito žadateli: manželé Ing. P. K. a Ing. L. K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, R. V., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, J. Z., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadateli příslušnou smlouvu na vybudování a budoucí koupi staveb veřejné technické infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 848/ 39 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru specifikovaného v důvodové zprávě organizací MŠ 1. Máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, v částce 50.000 Kč od Brose CZ spol. s.r.o. Kopřivnice, dle důvodové zprávy. 849/ 39 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele díla „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5.května v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení, b) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, c) ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky. d) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky (včetně zadávací dokumentace) včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 850/ 39 projednala a posoudila informace o možnostech zadání zákonné veřejné zakázky na stavbu kulturního centra v rámci investiční akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ uvedené v důvodové zprávě a jejích přílohách a schvaluje výjimku podle interní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, část III, odstavec 2 a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na administraci zákonné veřejné zakázky na stavbu kulturního centra v rámci investiční akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to společnosti 4E consulting, s. r. o., 616 00 Brno, dle důvodové zprávy a jejích příloh za cenu 150 tis. Kč bez DPH. 851/39 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 852/ 39 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení, b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 853/ 39 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část V.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh pro část V. veřejné zakázky a podmínky zadávacího řízení části V., b) jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení v souladu s § 127 zákona. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace, šablony dokumentů pro přípravu nabídky, smlouva o zajištění vzdělávání včetně přílohy smlouvy č. 1 Specifikace kurzů včetně rozpočtu, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 854/ 39 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění poradenských a konzultačních služeb v rámci strategie jednomu uchazeči, a to společností Český institut efektivního managementu, 256 01 Chlístov, a schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb“ č. 0010/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Český institut efektivního managementu, z. ú. jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 855/ 39 bere na vědomí žádost společnosti ENERGOAQUA a.s. o pojmenování nové ulice v Rožnově pod Radhoštěm, katastrální území Tylovice, vzniklé v souvislosti s výstavbou souboru bytových a řadových domů Harcovna, dle zákresu v příloze č. 2 důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města pojmenovat tuto ulici názvem ulice Na Harcovně. 856/ 39 projednala návrh předsedy kulturní komise uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy, a nesouhlasí se zvýšením počtu členů kulturní komise. 857/ 39 bere na vědomí informace ze schůzky ve věci spolupráce města Rožnov pod Radhoštěm a Ředitelství silnic Zlínského kraje dle důvodové zprávy a její přílohy. 858/ 39 souhlasí s návrhem jednat s Českou poštou s. p. o odkupu budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlých pozemků formou přímého odkupu a ukládá starostovi města o tomto dopisem informovat Českou poštu s. p. dle důvodové zprávy a jejích příloh. 859/ 39 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění servisních služeb k SW ATTIS jednomu uchazeči, a to společnosti ATTIS Software s.r.o., 779 00 Olomouc, dle důvodové zprávy a její přílohy a schvaluje uzavření „Servisní smlouvy k SW ATTIS“ č. 0002/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společnosti ATTIS Software s.r.o. jako poskytovatelem ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 860/39 v rámci veřejných zakázek malého rozsahu „Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“, „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu“, „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky“, „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu“ a „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast veřejného osvětlení“ schvaluje dle důvodové zprávy a jejích příloh vítězné účastníky výběrových řízení pro výše uvedené zakázky, kterými jsou: •  PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 700 30 Ostrava - Hrabůvka, pro zakázku „Zpracování strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm“, •  KPMG Česká republika, s.r.o., 18600 Praha 8, pro zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu“, •  AQE advisors, a.s., 602 00 Brno, pro zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky“, •  Mgr. Jakub Popelka, Ph.D., 267 62 Komárov, pro zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu •  MDP GEO, s.r.o., 763 26 Luhačovice, pro zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast veřejného osvětlení“. Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv č. 0297/2019/ODSR, 0291/2019/ODSR, 0293/2019/ODSR, 0294/2019/ODSR, 0295/2019/ODSR na výše uvedené zakázky mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítěznými účastníky. Schválené smlouvy o zajištění vzdělávání, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

                  Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 22.1.2020 10:23:18 - aktualizováno 22.1.2020 10:35:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load