Usnesení 40. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U (usnesení)   Z 40. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 24. ledna 2020 _________________________________________________ Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.   Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

861/40 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.

862/40 schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 028/2020/ORM (včetně udělení plné moci) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příkazcem a společností 4E consulting, s.r.o., Žabovřesky 616 00 Brno, jako příkazníkem na smluvní zastoupení města Rožnov pod Radhoštěm dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízení zákonné veřejné zakázky „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená příkazní smlouva ve znění příloha č. 1 a 2 je součástí tohoto usnesení.

863/40 rozhodla o novém vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Zaměstnanost 2014–2020 v platném znění, a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:

a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení,

b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace,

c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,

d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky,

e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace

a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 30.1.2020 13:12:13 - aktualizováno 30.1.2020 13:42:55 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load