Usnesení 41. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 41. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 31. ledna 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

864/41 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 865/41 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které: a) zřizuje nový odbor řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy a místo vedoucího odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy b) zařazuje stávající oddělení správních činností přímo řízené tajemníkem do odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy c) zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní personální agenda doposud zařazené v útvaru tajemníka do odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy d) zařazuje stávající pracovní místo samostatného odborného referenta s pracovní náplní mzdová agenda doposud zařazené ve finančním odboru do odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy e) zařazuje stávající pracovní místo manažera/koordinátora implementace strategie úřadu doposud zařazené v odboru strategického rozvoje a projektů do odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy f) ruší jedno pracovní místo samostatného odborného referenta na pozici projektový manažer zařazené v oddělení projektů odboru strategického rozvoje a projektů, a to vše s účinností od 1. 3. 2020 dle důvodové zprávy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 3. 2020 spadat do působnosti odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 866/41 1. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., ve výši 5.000.000,- Kč na projekt Zabezpečení veřejně prospěšné činnosti – provoz zimního stadionu dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 2. doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci dobrovolnému svazku obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, ve výši 150.000,- Kč na projekt Destinační společnost Valašsko v roce 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 3. schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 1, 2, 3, 4, 5 a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci. 867/41 ukládá odboru školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm informovat základní školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm o možnosti podpory učitelů v souvislostí s dalším vzděláváním zaměřeným na prohlubování jejich odborné kvalifikace dle důvodové zprávy. 868/41 ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, (dále jen „MŠ 1. máje 1153“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ 1. máje 1153, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a dle úprav uvedených v zápise z jednání rady města dne 31. 1. 2020. 869/41 ve funkci zřizovatele Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se (dále jen „ZŠ Koryčanské Paseky“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Koryčanské Paseky, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 870/41 ustanovuje a) do hodnotící komise pro roční hodnocení ředitelů škol a školských organizací členy uvedené v důvodové zprávě, b) do hodnotící komise pro roční hodnocení Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm členy uvedené v důvodové zprávě. 871/41 stanovuje pro hodnocený rok 2019 maximální výši roční odměny ředitelům škol a školských organizací města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 872/41 1. projednala výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Zlínský inspektorát na Mateřské škole 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k důvodové zprávě, 2. přijímá opatření na základě výsledků inspekční činnosti uvedená v důvodové zprávě a 3. ukládá ředitelce Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace tato opatření realizovat ve stanovených termínech a dodržovat je. 873/41 1. projednala výsledky inspekční činnosti provedené Češkou školní inspekcí Zlínský inspektorát na Základní škole Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace uvedené v příloze č. 1 a v příloze č. 2 k důvodové zprávě, 2. přijímá opatření na základě výsledků inspekční činnosti uvedená v důvodové zprávě, 3. ukládá ředitelce Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace přijatá opatření realizovat ve stanovených termínech a dodržovat je, 4. upozorňuje ředitelku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace na možnost odvolání z vedoucího pracovního místa ředitelky základní školy podle § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a to v případě zjištění dalších neplnění právních povinností vyplývajících z výkonu vedoucího pracovního místa ředitelky základní školy, které zjistí Česká školní inspekce nebo zřizovatel. 874/41 schvaluje uzavření dohody o vypořádání č. 0026/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a paní P. M., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení. 875/41 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 18 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm s paní K. F. a panem J. F., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 876/41 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. ČEZ Distribuce, a.s., (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1219/2 v k. ú. Tylovice, ul. Sluneční), smlouva č. 169/2018/OSM/69, 2. M. P., a B. V., a J. V., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 1330/1 a p. č. 1330/3 v k. ú. Rožnov p. R.), smlouva č. 169/2018/OSM/70. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 877/41 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/31 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a podílovými spoluvlastníky: paní M. Č., panem R. F., panem R. F., a paní V. F., jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Ostravská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 878/41 projednala žádost T klubu – kulturní agentury, příspěvkové organizace, ze dne 14. 1. 2020 o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů v souvislosti s pořádáním akcí: •  Josefský jarmark, 20. - 21. 3. 2020, Masarykovo náměstí •  Dny města, 26. – 27. 6. 2020, Horní park - ul. Palackého – Hudební altán •  Hudební altán-koncerty, 12.7.2020, 26.7.2020, 9.8.2020, 30.8.2020, Horní park – ul. Palackého – Hudební altán •  Valašské zkušebny, 11. 9. 2020, ul. 1. máje – „Teslácké náměstí“ •  Všesvatský jarmark, 23. - 24. 10. 2020, Masarykovo náměstí •  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 27. 11. 2020, Masarykovo náměstí •  Vánoce na náměstí, 7. - 11. 12. 2020, Masarykovo náměstí dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli. 879/41 souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě 10.000 Kč organizací T KLUB – kulturní agentura, příspěvková organizace, společnosti CS Cabot, spol. s.r.o., dle důvodové zprávy a její přílohy. 880/41 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1 (návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 23. 9. 2019) a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města. 881/41 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodavatele díla „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města a) schvaluje Výzvu k podání nabídky včetně jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“) b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek c) ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky d) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace, o změnách členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a o zrušení výběrového řízení. Zadávací dokumentace a seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 882/41 schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Z_ S24_12_8120067190 (GINIS č. 0012/2020/ORM) v rámci akce „Vybudování nových parkovacích míst před bytovými domy 1525, 1526, 1740 a 1741 na ulici 5. května, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým zastupitelstvo města schválí navýšení rozpočtových prostředků na tuto akci tak, aby bylo pokryto její financování. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 883/41 schvaluje smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Z_ S24_12_8120067243 (GINIS č. 0016/2020/ORM) v rámci akce „Vybudování podélných parkovacích stání před bytovými domy 1743 - 1746 na ulici Vítězná, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým zastupitelstvo města schválí navýšení rozpočtových prostředků na tuto akci tak, aby bylo pokryto její financování. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 884/41 projednala a schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2020/00004 (GINIS č. 024/2020/ORM), v rámci akce „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek 1“, se společností se společností CETIN a.s., dle důvodové zprávy a jejich příloh a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat až po schválení rozpočtového opatření, kterým zastupitelstvo města schválí navýšení rozpočtových prostředků na tuto akci tak, aby bylo pokryto její financování. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 885/41 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 019/2019/ORM ze dne 9. 7. 2019 na realizaci díla „Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm-nábytek“ pro část A – ZŠ 5. května mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím a společností Prosto interiér s.r.o., jako prodávajícím, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 886/41 projednala dokument „Rodinná politika města Rožnov pod Radhoštěm 2020 - 2022“ uvedený v příloze důvodové zprávy a doporučuje zastupitelstvu města tento dokument schválit. 887/41 projednala Plán přípravy na stárnutí 2020 - 2021 ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy a doporučuje předložit dokument ke schválení zastupitelstvu města. 888/41 projednala a schvaluje Plán prevence kriminality Rožnov pod Radhoštěm 2020 – 2021 uvedený v příloze důvodové zprávy. 889/41 projednala a schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 na projekt „Rožnov pod Radhoštěm - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek“ a projekt „Rožnov pod Radhoštěm – Domovník-preventista“ a zároveň schvaluje finanční spoluúčasti na projekty ve výši 20 % z celkových nákladů na projekty dle důvodové zprávy. 890/41 zřizuje v souladu a na základě čl. 7 odst. 1 písm. a) „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020“ vydaných Ministerstvem vnitra ČR pracovní skupinu prevence kriminality ve složení uvedeném v důvodové zprávě. 891/41 projednala a bere na vědomí předložené zprávy o činnosti komisí rady města za rok 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 892/41 projednala výši odměn za rok 2019 pro členy/předsedy komisí rady města, kteří nejsou současně zastupiteli města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání: 1. bere na vědomí výše odměn za výkon funkce člena/předsedy komise uvedené pro jednotlivé členy/předsedy v příloze č. 1 důvodové zprávy za období od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, které jsou stanoveny v souladu se Zásadami pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, členům výborů zastupitelstva města, komisí rady města a zvláštních orgánů města schválenými zastupitelstvem města usnesením č. 8/III ze dne 19. 2. 2019 s účinností od 1. 3. 2019 (dále jen „Zásady“) 2. navrhuje za období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 odměnu za výkon funkce člena/předsedy komise ve stejné výši, jako stanovují Zásady, tj. za výkon funkce člena komise ve výši 400 Kč za jedno zasedání, kterého se člen komise účastnil, a za výkon funkce předsedy komise ve výši 600 Kč za jedno zasedání, kterého se předseda účastnil, 3. souhlasí s výší odměn za aktivitu navrženým členům komisí rady města jednotlivými předsedy komisí ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy 4. navrhuje předsedům komisí rady města odměnu za aktivitu při zabezpečování činností komisí rady města za rok 2019 ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy a 5. doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za výkon funkce člena/předsedy komise navržené v bodě 2 a odměny za aktivitu člena/předsedy komise navržené v bodě 3 a 4 tohoto usnesení. 893/41 projednala žádosti ředitele T klubu – kulturní agentura, příspěvková organizace, o poskytnutí záštity uvedené v přílohách důvodové zprávy a schvaluje a) poskytnutí záštity starosty města Ing. Radima Holiše na akce „Jeden svět 2020“ a „Kvetoucí město“ a b) poskytnutí záštity místostarosty města Ing. Jana Kučery, MSc. na akce „Program ke dni matek“, „Setkání s jubilanty“ a „Den seniorů“. 894/41 projednala zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 - 2030“ a rozhodla o vyhlášení této veřejné zakázky malého rozsahu na Kulturní strategii města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 - 2030 dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje Výzvu k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace a její přílohy, s tím, že do čl. 3 odst. 2 písm. b) Výzvy bude doplněna participace zpracovatele strategického plánu rozvoje města při tvorbě kulturní strategie, b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu odboru kanceláře starosty zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace včetně jejich příloh, seznam uchazečů, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a úprav dle jednání rady města 31. 1. 2020, jsou součástí tohoto usnesení. 895/41 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 19/2020/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností 4 M Rožnov spol. s r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy a její přílohy. Předmětem darovací smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 75.000,- Kč na realizaci projektu Kulturního centra v Rožnově Radhoštěm. Schválená darovací smlouva ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 896/41 po projednání schvaluje konání akcí pořádaných nebo spolupořádaných městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2020 uvedených v důvodové zprávě. 897/41 projednala a bere na vědomí informaci místostarostky města o staré ekologické zátěži v Tylovicích – Horečky nacházející se na pozemcích Národního muzea v přírodě, a schvaluje spolupráci města s Národním muzeem v přírodě za účelem likvidace této staré ekologické zátěže dle důvodové zprávy. Rada města ukládá MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v rámci této spolupráce připravit žádost o dotaci do 137. výzvy OPŽP s termínem podání žádosti do 30. 6. 2020. 898/41 projednala a bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019. 899/41 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o. a jednatelem společnosti, Ing. J. Ž., ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení. 900/41 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 29. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. a jednatelem společnosti, Bc. S. Z., ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení. 901/41 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy ROŽNOV, s. r. o., schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 6 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 27. 10. 2015 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností Městské lesy ROŽNOV, s. r. o. a jednatelem společnosti, R. P., ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 6 je součástí tohoto usnesení. 902/41 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd s. r. o., schvaluje, v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele ze dne 30. 6. 2016 ve znění pozdějších dodatků, uzavíraný mezi společností TV Beskyd s. r. o. a jednatelem společnosti, M. G., ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 4 je součástí tohoto usnesení. 903/41 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace pro výstavbu rodinného domu na pozemku p. č. 245/5 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm na ul. Hrnčířská v ploše pro bydlení individuální dle zpracované projektové dokumentace „Rožnov p. Radhoštěm, příjezdová komunikace na parc. č. 249/27 pro plánovaný RD“ s žadatelem Ing. H. M., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadatelem příslušnou smlouvu na vybudování a budoucí převzetí stavby veřejné dopravní infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 904/41 projednala žádost pobočného spolku 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC, o poskytnutí záštity starosty města uvedenou v příloze důvodové zprávy a schvaluje poskytnutí záštity starosty města Ing. Radima Holiše na akci „Debata na téma hospodaření s dešťovou vodou“ konanou v Rožnově pod Radhoštěm dne 27. 2. 2020. 905/41 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na projekt „Přírodní zahrady“ a ukládá Oddělení projektů OSRaP úkol připravit a podat žádosti o poskytnutí dotace ve výzvě č. 7/2019 (Národní program Životní prostředí) dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 5.2.2020 16:03:04 - aktualizováno 5.2.2020 16:49:40 | přečteno 57x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load