Usnesení 44. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

ze 44. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 21. února 2020

________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

928/44 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 929/44 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které: a) zařazuje 2 stávající pracovní místa průvodců zařazená doposud přímo pod vedoucí odboru kanceláře starosty do oddělení kultury a cestovního ruchu odboru kanceláře starosty a b) zařazuje 2 stávající pracovní místa samostatného odborného referenta zabezpečující agendu „prezentace města, tiskový mluvčí, partnerská města“ doposud zařazená v odboru kanceláře starosty do útvaru tajemníka, to vše s účinností od 1. 3. 2020 dle důvodové zprávy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou schvaluje činnosti, které budou od 1. 3. 2020 spadat do působnosti oddělení kultury a cestovního ruchu odboru kanceláře starosty a do působnosti útvaru tajemníka dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a ukládá odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 930/44 schvaluje s účinností od 1. 3. 2020 Osadní komisi Horní Paseky a jmenuje jejími členy Davida Baroše, Otakara Jakubce, Karla Janču, Františka Ježe, Jakuba Ondruška a Petra Ondryáše dle důvodové zprávy a jejích příloh. Předsedou komise jmenuje Jakuba Odruška. 931/44 projednala a bere na vědomí informaci o kulturních a společenských akcích připravovaných v roce 2020, jejichž pořadatelé navrhují stanovení kratší doby nočního klidu, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu k projednání zastupitelstvu. 932/44 bere na vědomí informace související s pořádáním farmářských trhů 2019 a ruší pořádání farmářských trhů v roce 2020 v gesci T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 44740743 bez náhrady dle důvodové zprávy. 933/44 bere na vědomí rezignaci Jiřího Martinka na funkci člena Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm k datu 19. 2. 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy a s účinností od 22. 2. 2020 volí do funkce člena Komise sociální Rady města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Alenu Vašků 934/44 projednala a bere na vědomí vzdání se funkce člena školské rady zřízené při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 45211761 učiněné ke dni 18. 10. 2019 paní Ing. Kateřinou Strakošovou, trvalým pobytem Rožnov pod Radhoštěm a s účinností od 21. 2. 2020 jmenuje do funkce člena školské rady zřízené při Základní škole Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ: 45211761 paní Mgr. Kristýnu Kosovou, trvalým pobytem Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. 935/44 schvaluje s účinností od 1.3.2020 vnitřní předpis č. 1/2020 „Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 2 upravené podle návrhů sociální a bytové komise, jak jsou uvedeny v důvodové zprávě. 936/44 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 35/1, 3564/25, 3564/75, 3569/2, 3619/2, 3619/3, 3619/9 a 3690/41 v k.ú. Rožnov p. R., ul. Palackého), smlouva č. 169/2018/OSM/71, 2. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 1075/2, 1075/4, 1075/5, 1077/1, 1124/2, 1126/1, 1129/1, 1134/3, 1134/7, 1134/20, 1211/1, 3603/2 a 3603/4 v k.ú. Rožnov p. R., ul. Svazarmovská), smlouva č. 169/2018/OSM/72. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení.  937/44 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/32 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a panem J.M., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3631 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Sladské). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 938/44 schvaluje pronájem kanceláře č. 202 v budově č.p. 480 na ulici Palackého, která je součástí pozemku p.č. st. 165 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (situační snímek s vyznačením kanceláře č. 202 je přílohou usnesení) Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, se sídlem, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ : 70238642 na dobu neurčitou dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 22/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Sdružením Mikroregionu Rožnovsko jako nájemcem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou nájemní smlouvu podepsat. Schválená nájemní smlouva je součástí tohoto usnesení. 939/44 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s těmito stavebníky, jako oprávněnými ze služebnosti inženýrské sítě: Manželé K., bytem Zubří pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2645/1 a kanalizační přípojky v pozemku p.č. 2625/4 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6596-69/2019, smlouva č. 38/2020/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.  940/44 souhlasí s přijetím účelově určeného movitého daru, a to elektrocentrály, typ Honda EM 5500 CX1F a lanového a elektrického navijáku, typ Hunter new 15000-24V od České republiky – Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01 Zlín IČ: 70887306 a schvaluje uzavření smlouvy o převodu majetku č. 3832 mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje jako převodcem a městem Rožnov pod Radhoštěm jako nabyvatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 941/44 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 15.000 Kč, organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ:75044340, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti ROBE lighting s. r. o., IČ: 64088791, Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. 942/44 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 15.000 Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ:75044340, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti DEZA, a.s., IČ:00011835, Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a její přílohy. 943/44 schvaluje uzavření dodatku č. 1 o změně prodávajícího ke kupní smlouvě ze dne 13. 5. 2019, č. 0106/2019/ORM/1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, společností RAMET a.s., se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ: 25638891 jako původním prodávajícím a společností RAMET, s.r.o. se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ: 44018746 jako novým prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 944/44 schvaluje uzavření dodatku č. 1 o změně prodávajícího ke kupní smlouvě ze dne 18. 12. 2019, č. 0358/2019/ORM/1, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako kupujícím, společností RAMET a.s., se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ: 25638891 jako původním prodávajícím a společností RAMET, s.r.o. se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ 44018746 jako novým prodávajícím dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 945/44 projednala a schvaluje podmínky pro čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR stanovené v Rozhodnutí č. 06401921 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR ze dne 18.12.2019 na projekt „Pořízení elektromobilu a CNG vozu pro vozidlový park Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrového řízení na pořízení 1 ks elektromobilu, 1 ks CNG vozu a 1 ks dobíjecí stanice pro vozidlový park dle důvodové zprávy a jejích příloh. 946/44 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními). 947/44 bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na oprávněné aktivity v rámci Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV (MP) dle důvodové zprávy a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů úkol připravit a podat žádost o poskytnutí dotace v rámci předmětného Operačního programu INTERREG V-A SR – ČR – FOND MIKROPROJEKTOV v souladu s platnou výzvou a jejími podmínkami (administrativními a finančními). 948/44 schvaluje zapojení města do projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí“ a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů MěÚ zajistit distribuci „Seniorských obálek“ pro občany města dle důvodové zprávy a jejích příloh. 949/44 bere na vědomí informaci o vypsání výběrového řízení na pediatrickou ambulanci v Rožnově pod Radhoštěm.  950/44 bere na vědomí předložené příklady dobré praxe z jiných měst týkající se situace bezpečnosti dopravy u škol uvedené v důvodové zprávě. Rada města ukládá městskému úřadu zabezpečit informační kampaň k zamezení nebezpečného vysazování dětí na ulici Videčská a starostovi města zajistit spolupráci Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na této kampani. 951/44 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 60323027, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o předběžných výsledcích hospodaření společnosti za 4. čtvrtletí roku 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy.

Ing. Radim Holiš               Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 25.2.2020 12:54:06 - aktualizováno 25.2.2020 13:37:15 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load