Usnesení 45. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 45. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 6. března 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

952/45 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 953/45 jmenuje s účinností od 9. 3. 2020 do funkce vedoucí odboru řízení lidských zdrojů, kvality a správní agendy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. E. K., dle důvodové zprávy a její přílohy. 954/45 schvaluje uzavření smlouvy č. 33/2020/OSK o spolupráci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a spolkem TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 955/45 schvaluje vítězného uchazeče a následné pořadí předložených nabídek na realizaci zákonné veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny MěÚ Letenská 1918“ , kterým je společnost VAE THERM, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a dále schvaluje uzavření smlouvy o dodávce kondenzačních kotlů č. 0308/2019/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností VAE THERM, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný uchazeč splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva o dodávce kondenzačních kotlů ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 956/45 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (agendové číslo 90/2019/OSM/1) ke smlouvě o dílo č. 90/2019/OSM ze dne 20. 8. 2019 „ O provozování sběrného dvoru pro město Rožnov pod Radhoštěm “ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Janem Pancem, Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 957/45 schvaluje výjimku dle části III. vnitřní směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu na zajištění "Správy a provozu dětských hřišť v Rožnově pod Radhoštěm" jednomu uchazeči, a to Karlovi Kuběnovi, 756 55 Dolní Bečva, dle důvodové zprávy a její přílohy, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 043/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 958/45 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na službu: „ Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm “. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky, c) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, d) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení, o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení. 959/45 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 48 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 960/45 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 311 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 961/45 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 409 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 962/45 schvaluje nájem bytu 1+0 č. N86-817 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 963/45 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B74-901v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 964/45 schvaluje nájem bytu 3+0 č. B8-305 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 965/45 schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. N85-816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní J. D. a panem T. D., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 966/45 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 5 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: •  Ing. H. M., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městských pozemků p. č. 249/27 v k. ú. Rožnov p. R. a p. č. 729 v k. ú. Tylovice, ul. Hrnčířská), smlouva č. 169/2018/OSM/40, •  GasNet, s.r.o., 400 01 Ústí nad Labem, (uložení plynárenského zařízení z důvodu rekonstrukce do městských pozemků p. č. 1002/22, 1002/36, 1068/9, 1068/1, 1071/6, 1075/2, 1075/7, 1075/4, 1075/5, 1086/3, 1087/4, 1087/5, 1213/4, 1213/1, 1214/4, 1298/15, 1298/7, 1303/5, 1303/15, 1303/16, 1303/19, 3603/4, 3715/1, 3748/1, 3750/1, 3750/2, 3751/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Travinářská + 3 další ulice, smlouva č. 45/2020/OSM, •  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 755 01 Vsetín, (přeložení vodovodu do městského pozemku p. č. 3601/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Videčská), smlouva č. 44/2020/OSM, •  Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, Valašské muzeum v přírodě, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (uložení vodovodní a hydrantové sítě do městských pozemků p. č. 1508/1 a p. č. 1617/1 v k. ú. Rožnov p. R., ul. Palackého), smlouva č. 169/2018/OSM/68, •  ENERGOAQUA, a.s., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (uložení horkovodu včetně elektronické komunikace v chráničce Kopoflex do městských pozemků p. č. 1040/5, p. č. 1040/83 a p. č. 1086/3 v k. ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje), smlouva č. 169/2018/OSM/73. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 967/45 bere na vědomí informaci o doručení žádosti na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 269/2018/OSM na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí uzavřené dne 9. 1. 2019 na dobu určitou do 30. 6. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Darjou Jirouškovou, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit dle důvodové zprávy a jejích příloh záměr na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k projednání radou města. 968/45 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikace na ul. Polanského v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh COLAS CZ, a.s., 190 00 Praha 9, a uzavření smlouvy o dílo č. 0020/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – COLAS CZ, a.s. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č . 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 969/45 bere na vědomí harmonogram jarní očisty města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 970/45 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/0070/2020/KH ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem a Zlínským krajem, jako poskytovatelem dotace a pověřuje Mgr. Kristýnu Kosovu, místostarostku města, jejím podepsáním. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace do výše 134.000,- Kč na nákup ochranných prostředků a opravu požární automobilové plošiny AP 57. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 971/45 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 15.000,- Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti DEZA, a.s., Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a její přílohy. 972/45 schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0106/20 (GINIS č. 054/2020/ORM), v rámci investiční akce „Městský elektronický informační systém - parkování “, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako stavebníkem, Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně, PSČ 761 90, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, PSČ 761 23, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 973/45 schvaluje uzavření nájemní smlouvy – nájem části nemovité věci č. SML/0114/20 (GINIS č. 059/2020/ORM), v rámci investiční akce „ Chodník ulice Palackého – k mostu u Eroplánu, Rožnov pod Radhoštěm “, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem, a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zlín, PSČ 761 23, jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 974/45 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na realizaci veřejné zakázky „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako žadatelem a společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly 405 02, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 975/45 ruší podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávací řízení (zjednodušené podlimitní řízení) pro část V. zákonné veřejné zakázky „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část V.“, které bylo zahájeno dne 22. 1. 2020 zveřejněním na profilu zadavatele dle důvodové zprávy. 976/45 projednala a schvaluje •  uzavření smlouvy č. 0057/2020/ODSR o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako městským organizátorem kampaně a společností Auto*Mat, z. s., 110 00 Praha 1, jako n árodním organizátorem kampaně a •  uzavření smlouvy č. 0058/2020/ODSR o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zpracovatelem a společností Auto*Mat, z. s., 110 00 Praha 1, jako správcem. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 977/45 souhlasí se zapojením města do mezinárodní akce Hodina Země dle důvodové zprávy. 978/45 projednala a schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o obchodní spolupráci ze dne 5. 8. 2010 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností DARUMA spol. s.r.o., 301 64 Plzeň, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená dohoda o ukončení je součástí tohoto usnesení. 979/45 projednala a schvaluje z měnu provozní doby TIC Rožnov pod Radhoštěm a Jurkovičovy rozhledny při státních svátcích a jiných významných dnech roku 2020 dle důvodové zprávy.

    Ing. Jan Kučera               Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta města místostarostka města

Vytvořeno 11.3.2020 14:54:14 - aktualizováno 11.3.2020 15:13:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load