Usnesení 47. zasedání Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U (usnesení) z 47. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 18. března 2020 _________________________________________________ Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  980/47 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 981/47 projednala situaci na mateřských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MŠ) v souvislosti s pokračováním předškolního vzdělávání v dalším období. Po posouzení všech rizik spojených s výskytem a dalším šířením coraviru COVID-19, která by bezprostředně mohla ohrozit zdraví děti docházející do MS, jejich rodiče a zaměstnance MŠ, přijala následující opatření: a) Po projednání s ředitelkami MŠ souhlasí s jejich rozhodnutími přerušit provoz MŠ od 18.3.2020 po dobu, po kterou budou celostátně uzavřeny základní školy. Přerušení provozu se bude týkat: - Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace, - Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace, - Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace, - Mateřská škola Radost, Rožnov p.R., příspěvková organizace. b) Ukládá ředitelkám MŠ informaci o přerušení provozu zveřejnit na přístupném místě v MŠ neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodla a využít i dalších komunikačních kanálů k informovanosti rodičů (webové stránky, telefony apod.). c) Ukládá MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zveřejnit informaci o přerušení provozu MŠ na webových stránkách města. 982/47  projednala a rozhodla o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách, b) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, c) ukládá vedoucí odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, d) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků. Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise  a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.               Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.                     starosta města                 místostarosta města
Vytvořeno 24.3.2020 9:17:33 - aktualizováno 24.3.2020 9:30:55 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load