Usnesení 48 Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U (usnesení) z 48. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 20. března 2020 _________________________________________________ Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů,     983/48   schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn 984/48  schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o technické podpoře k programovému vybavení SW VITA ze dne 30. 12. 2002, č. dodatku 0070/2020/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako uživatelem a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce  57/2, 160 00 Praha 6, IČO 61060631 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválený dodatek č. 5 je součástí tohoto usnesení. 985/48   schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18. 12. 2017, č. dodatku 0331/2017/TAJ1/1, o prodloužení poskytování trvalé podpory rutinního provozu GDPR městu Rožnov pod Radhoštěm a Městské policii Rožnov pod Radhoštěm, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a I3 Consultants s.r.o. se sídlem Praha 6 – Řepy, K Trninám 945/34, PSČ 163 00, IČO 27921344 jako zhotovitelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek ke smlouvě ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení 986/48  schvaluje počet hodin přímé pedagogické činnosti nad rozsah stanovený podle § 23 odst. (1) a (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, panu Mgr. Miroslavu Kokinopulosovi, řediteli Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvková organizace a paní Mgr. Janě Flesarové, ředitelce Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 987/48   ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, IČO 64123294 (dále jen „MŠ 1. máje 1153“) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ 1. máje 1153 uvedené v důvodové zprávě. Rada města souhlasí s přizváním odborníka s hlasem poradním z oblasti psychologie dle důvodové zprávy a člena rady s hlasem poradním, kterým je Ing. Lenka Střálková. 988/48  ve funkci zřizovatele Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Sevastopolská 467, IČO 70918643 (dále jen „ZŠ Koryčanské Paseky“) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Koryčanské Paseky uvedené v důvodové zprávě. Rada města souhlasí s přizváním odborníka s hlasem poradním z oblasti psychologie dle důvodové zprávy a člena rady s hlasem poradním, kterým je doc. Mgr. Petr Kopecký PhD. 989/48  schvaluje uzavření smlouvy č. 61/2020/OSM o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací – připojení k síti internet mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a HVfree.net servis s. r. o., Bayerova 62, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 067 23 420 dle důvodové zprávy a jejích příloh.  Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 990/48  souhlasí s neprodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 105 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 991/48  schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035 (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 975/22 a p. č. 3601/1 k.ú. Rožnov p. R., ul. Meziříčská), smlouva č. 169/2018/OSM/79, 2) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 (uložení podzemního a nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na městské pozemky p. č. 153/1, 271, 273/6, 273/1, 273/4, 280/2, 281/2, 289, 1338 a 580/1  k.ú. Tylovice), smlouva č. 18/2020/OSM, 3) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063 (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do kabelové komory v městském pozemku p. č. 1002/22  k.ú. Rožnov p. R., ul. 1. máje), smlouva č. 31/2020/OSM, 4) Manželé B. oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm(uložení vodovodní přípojky do městského pozemku p. č. 561/13  k.ú. Hážovice), smlouva č. 169/2018/OSM/78. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 992/48   schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na pozemku p.č. st. 1195 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, vyznačeného na snímku katastrální mapy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch paní J.K. bytem  Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníka bytové jednotky č. 900/4 v bytovém domě č.p. 900, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit darovací smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 993/48  bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče David Hlucháň z výběrového řízení, schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku ul. 1. máje, areál Tesla v Rožnově pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh VOJKŮVKA s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva, IČO 27828417, a uzavření smlouvy o dílo 0008/2020/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – VOJKŮVKA s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 994/48   schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníků – úseky č. 4, č. 5 a č. 6 v parku, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh VOJKŮVKA s.r.o., se sídlem Dolní Bečva 336, 756 55 Dolní Bečva, IČO 27828417, a uzavření smlouvy o dílo 0021/2020/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – VOJKŮVKA s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 995/48  projednala a schvaluje uzavření Kupní smlouvy o prodeji použité věci mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností DARUMA spol. s.r.o., se sídlem Zelinářská 10, 301 64 Plzeň, IČO:16736842 dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená Kupní smlouva o prodeji použité věci ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 996/48  schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 0065/2020/ORM v rámci akce „Městský elektronický informační systém - parkoviště“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 997/48   schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOBS02_4121624873 (GINIS č. 072/2020/ORM) v rámci stavby „Dům s pečovatelskými byty, Rožnov pod Radhoštěm“, se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčin IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle důvodové zprávy a její příloh, a to po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této smlouvy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 998/48  1) schvaluje vzorovou darovací smlouvu pro přijetí věcného daru v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy 2) svěřuje rozhodování o uzavírání darovacích smluv podle schváleného vzoru dle důvodové zprávy starostovi města Rožnov pod Radhoštěm a v případě jeho nepřítomnosti místostarostovi města Rožnov pod Radhoštěm; v případě nepřítomnosti místostarosty tajemníkovi Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a v případě nepřítomnosti tajemníka referentovi krizového řízení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 3) pověřuje podpisem darovacích smluv dle schváleného vzoru starostu města Rožnov pod Radhoštěm a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu města Rožnov pod Radhoštěm; v případě nepřítomnosti místostarosty tajemníka Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a v případě nepřítomnosti tajemníka referenta krizového řízení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Schválený vzor darovací smlouvy je součástí tohoto usnesení.               Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.             starosta města               místostarosta města
Vytvořeno 24.3.2020 9:33:41 - aktualizováno 24.3.2020 9:37:57 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load