Usnesení 49. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 49. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 3. dubna 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

999/49 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn 1000/49 bere na vědomí informaci o odvolání proti neprodloužení nájemní smlouvy k bytu č.105 v domě č. p. 1059 na 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm dle přílohy důvodové zprávy. Rada města Rožnov pod Radhoštěm s přihlédnutím k situaci bývalé nájemkyně a nouzovému stavu na území České republiky souhlasí s prodloužením lhůty pro vrácení bytu a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zaslat bývalé nájemkyni výzvu, aby byt vyklidila a předala zpět městu nejpozději do 1. 6. 2020. 1001/49 schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 15/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 (rekonstrukce silnice I/35 – nábřeží Dukelských hrdinů na pozemcích ve vlastnictví města p. č. 1430/3, p. č. 1399/16, p. č. 3728/106, p. č. 3728/6, p. č. 3728/53, p. č. 3728/5, p. č. 3728/50, p. č. 3728/49, p. č. 3728/48, p. č. 3728/104, p. č. 3728/4, p. č. 3728/57, p. č. 3728/97 a p. č. 3728/94, vše v k. ú. Rožnov p. R.), dle záborového elaborátu v příloze č. 2. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1002/49 projednala a schválila dokument k cyklodopravě v centru města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. 1003/49 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPI/MS/2020/00018 (GINIS č. 046/2020/ORM), v rámci stavby „Úprava tvaru ulice Svazarmovská v Rožnově p. R.“, se společností se společností CETIN a.s., sídlem Praha 9 - Libeň, Českomoravská 2510/19, PSČ 190 00, IČ 04084063, dle důvodové zprávy a jejich příloh, a to po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této smlouvy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1004/49 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele studie v rámci investiční akce „Propojovací cyklotrasa od kruhového objezdu na ulici 5. května k centru města Rožnov pod Radhoštěm“ ve variantě A dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikací k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále jen „zadávací dokumentace“) b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku, c) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek, d) ukládá vedoucí Odboru investic zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace, o změnách členů a náhradníků komise a o zrušení výběrového řízení. Zadávací dokumentace, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 1005/49 projednala a schvaluje postup při projekční přípravě vodovodních přípojek v rámci akce „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy, ale bez poskytnutí finančního příspěvku ze strany města. 1006/49 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, schvaluje poskytnutí 50 % slevy na nájemném společnosti T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace, IČ: 44740743, se sídlem 1.máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

    starosta města       místostarosta města

Vytvořeno 9.4.2020 10:55:10 - aktualizováno 9.4.2020 10:56:59 | přečteno 61x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load