Usnesení 49. zasedání Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 49. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 6. dubna 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1007/49 projednala informaci o průběhu veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání: a) schvaluje vítězného účastníka této veřejné zakázky, kterým je společnost sport cité + s.r.o., se sídlem Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČO 04929845, b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 014/2020/ORM s vítězným uchazečem sport cité + s.r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to po uplynutí zákonné lhůty, kdy není možné uzavřít smlouvu, a v případě, že vítězný účastník splní zákonné povinnosti v rámci zadávacího řízení. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení. c) ukládá odboru investic připravit dodatek ke smlouvě, ve které bude v souladu se zadávací dokumentací neprovedení stavebních objektů SO 01.3.2 Workout – příprava, SO01.3.3 Workout a SO 03.2 Osvětlení areálu – dokončení. 1008/49 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provozování služby Senior taxi“, která je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na poskytovatele provozování služby „Senior taxi“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení, uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a přílohách výzvy, b) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, c) jmenuje členy komise a náhradníky pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek d) ukládá vedoucí Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související s vyhlášením výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o případném doplnění a změnách zadávací dokumentace a zadávacích podmínek, o změnách členů a náhradníků komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1009/49 bere na vědomí Zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1010/49 projednala předloženou žádost o poskytnutí záštity uvedenou v příloze důvodové zprávy a schvaluje převzetí záštity starosty města Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radima Holiše na akci Mezinárodní hudební festival Božská flétna konaný dne 3. 10. 2020 1011/49 bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a doporučuje zastupitelstvu města tuto obecně závaznou vyhlášku vydat. 1012/49 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele společnosti o výkonu funkce jednatele v roce 2019 a zprávu o vztazích v roce 2019 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1013/49 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334, schvaluje a) řádnou účetní závěrku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2019 ve znění uvedeném v příloze č.1 až 3 důvodové zprávy a b) ponechání hospodářského výsledku společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2019 v rozpočtu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty z minulých let. 1014/49 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s.r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 25844334 vyhodnotila splnění kritérií stanovených jednateli společnosti pro přiznání jeho roční odměny za rok 2019 a schvaluje odměnu jednateli společnosti TV Beskyd s.r.o. za rok 2019 ve výši uvedené v zápise z jednání rady města dne 6. 4. 2020. 1015/49 v rámci veřejných zakázek malého rozsahu „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky“, „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“ a „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky“ projednala výsledky hodnotících komisí dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání schvaluje: 1) vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast místní ekonomiky“, kterým je společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.. se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO 28576217 a uzavření smlouvy o dílo č. 0030/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto vítězným uchazečem, 2) vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast životního prostředí“, kterým je společnost RADDIT consulting s.r.o., se sídlem Fojtská 574, 739 24 Krmelín, IČO 27811221 a společnost EKOTOXA s.r.o., se sídlem Brno - Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 60200, IČO 64608531, jako společníci sdružení „RADDIT- EKOTOXA“ na základě smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 17.2.2020 a uzavření smlouvy o dílo č. 007/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto vítězným uchazečem zastoupeným vedoucím společníkem sdružení „RADDIT-EKOTOXA“, společností RADDIT consulting s.r.o., 3) vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast energetiky“, kterým je ENERGO-ENVI, s.r.o. se sídlem Na Březince 930/6, 150 00 Praha 5, IČO 290 54 672 a uzavření smlouvy o dílo č. 006/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto vítězným uchazečem. Schválené smlouvy o dílo ve znění uvedeném v přílohách č. 1 důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 1016/49 v rámci vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu „Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021-2030“ projednala výsledek hodnotící komise dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je společnost ONplan lab, s.r.o., se sídlem Františka Křížka 362/1, Praha 7, 170 00, IČO: 03481387 a uzavření smlouvy o dílo č. 0011/2020/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1017/49 ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, IČO 64123294 (dále jen „MŠ 1. máje 1153“) bere na vědomí odstoupení paní P.M. z funkce člena konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky MŠ 1. máje 1153 (dále jen konkursní komise) navrženého Českou školní inspekcí, IČ 00638994, a novým členem konkursní komise určeného Českou školní inspekcí jmenuje paní R.Š. dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera, MSc.

    starosta města                     místostarosta města

Vytvořeno 9.4.2020 10:59:15 - aktualizováno 1.6.2020 13:38:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load