Usnesení 50. Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 50. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. dubna 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1018/50 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1019/50 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nakládání s biologickým odpadem produkovaným městem Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost  FCC Česká republika, s. r. o., 182 00 PRAHA 8, a uzavření smlouvy o dílo č. 0039/2020/OSM  na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem FCC Česká republika, s. r. o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění  uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1020/50 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. CETIN a.s., 190 00 Praha 9, (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do městského pozemku p. č. 1224/2 k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní), smlouva č. 67/2020/OSM, 2. Manželé RNDr. L. P., CSc. a Mgr. N. P., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3621/1 k. ú. Rožnov p. R., ul. Čechova), smlouva č. 169/2018/OSM/75. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1021/50 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatné služebnosti stezky a cesty č. 40/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako vlastníkem služebných pozemků a A. K., Z. K., a F. K., jako spoluvlastníky panujících pozemků. Služebnost stezky a cesty bude zřízena na služebných pozemcích p. č. 6262, p. č. 3613/29 ve prospěch panujících pozemků p. č. 1431/1 a p. č. 6376 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6621-7111/2020, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1022/50 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti č. 82/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako povinným ze služebnosti, společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., 755 01 Vsetín, jako oprávněným ze služebnosti a společností RETIGO s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako investorem, pro vodovodní řad umístěný v pozemku p. č. 782/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6616-2/2020, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1023/50 schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku zasedací místnosti č. 208 v budově č.p. 480 na ulici Palackého, která je součástí pozemku p. č. st. 165 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm (situační snímek s vyznačením zasedací místnosti č. 208 je přílohou usnesení), ve prospěch obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o. p. s., 120 00 Praha 2, a to v době každé pondělí od 9 – 14 hod dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o výpůjčce k projednání radou města. 1024/50 schvaluje vyhlášení záměru na směnu části nemovité věci inženýrské sítě, dešťové kanalizace v betonovém potrubí DN 300 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm uložené v pozemcích p. č. 782/21, p. č. 782/17, p. č. 782/25, p. č. 782/26, p. č. 782/41 a p. č. 3592/1 o délce cca 138 m, za část dešťové kanalizace PP DN 300 včetně vpusti PVC DN 150 mm a 7 ks revizních šachet DN 1000 nově vybudované společností RETIGO s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která je umístěna v pozemcích p. č. 782/1, p. č. 782/17, p. č. 782/21 a p. č. 3592/1 v délce 164,62 m dle geometrického zaměření skutečného stavu kanalizace, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit směnnou smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 1025/50 schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy č. 187/2015/OSM o nájmu prostor sloužících k podnikání v prvním nadzemním podlaží budovy č. p. 130 na Masarykově náměstí, která je součástí pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, uzavřené dne 15. 6. 2015 na dobu určitou do 15. 6. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností ARETE, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 30. 6. 2022 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 1 na prodloužení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání k projednání radou města. 1026/50 schvaluje vyhlášení záměru na změnu nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 269/2018/OSM na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházející se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, za účelem komerčního využití, umístění a provozování reklamních, orientačních a informačních tabulí uzavřené dne 9. 1. 2019 na dobu určitou do 30. 6. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a D. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit dodatek č. 1 na prodloužení nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání k projednání radou města. 1027/ 50 schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Opravy výtluků komunikací v majetku města 2020“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., 757 01 Valašské Meziříčí, a uzavření smlouvy o dílo 0073/2020/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1028/ 50 ve funkci zřizovatele Hasičského sboru města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Rožnov pod Radhoštěm, souhlasí s prodejem nepotřebného majetku – vozidla Avia RZ VSA – 75 - 65 za nejvyšší nabídnutou cenu dle důvodové zprávy a její přílohy. 1029/ 50 schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy, návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 9. 4. 2020, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města. 1030/ 50 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevněná plocha pro osobní vozidla a oprava oplocení u MŠ 1. máje 1153, Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je společnost OPEN RE-ECO. s. r. o., 755 01 Vsetín, a uzavření smlouvy o dílo č. 0029/2020/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností OPEN RE-ECO s.r.o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1031/50 v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení schvaluje v souladu s čl. III odst. 3.3. Výzvy k podání nabídek vyjmutí položek SO 01.3.2 Workout - příprava, SO 01.3.3 Workout a SO 03.2 Osvětlení areálu - dokončení z předmětu smlouvy o dílo dle důvodové zprávy a jejích příloh a uzavření dodatku č. 1 - 014/2020/ORM/1 ke smlouvě o dílo se společností sport cité + s. r. o., 687 12 Bílovice, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválený dodatek č. 1 včetně příloh je součástí tohoto usnesení. 1032/ 50 1. schvaluje uzavření komisionářské smlouvy č. 0084/2020/ODKS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako komisionářem a K. P., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako komitentem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy 2. schvaluje Provozní řád pro užívání jízdních kol, elektrokol a koloběžek ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy a ukládá oddělení kultury a cestovního ruchu odboru kanceláře starosty schválený Provozní řád podepsaný starostou města zveřejnit v prostorách Turistického informačního centra města Rožnov pod Radhoštěm 3. zrušuje své unesení č. 1806/108 ze dne 4. 5. 2018 a schvaluje nový vzorový text smlouvy o nájmu movité věci – jízdního kola/elektrokola//koloběžky ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy 4. svěřuje odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm rozhodování o uzavírání smluv o nájmu movité věci – jízdního kola/elektrokola/koloběžky (včetně jejich změn a ukončení) dle v bodě 3 tohoto usnesení schváleného vzoru s jednotlivými nájemci a 5. pověřuje zaměstnance města zařazené do odboru kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na pozici pracovníka Turistického informačního centra k podpisu smluv o nájmu movité věci – jízdního kola/elektrokola/koloběžky s jednotlivými nájemci dle schváleného vzoru a k podpisu právních jednání vedoucích ke změnám či k ukončení těchto smluv. Schválená komisionářská smlouva, Provozní řád a vzorový text smlouvy o nájmu movité věci jsou přílohou tohoto usnesení. 1033/ 50 bere na vědomí aktuální informace k procesu změny názvu T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá řediteli dané organizace mimořádný úkol pokračovat v hledání nového vhodného názvu organizace a předložit Radě města Rožnov pod Radhoštěm minimálně tři variantní řešení do 30. 6. 2020. 1034/ 50 ustanovuje do hodnotící komise pro roční hodnocení městských kulturních příspěvkových organizací a jejich ředitelů: a) Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, pana Ing. Jiřího Pavlicu, dle důvodové zprávy, b) T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace, pana Mgr. Martina Drápala, dle důvodové zprávy. 1035/ 50 bere na vědomí informace k projektu „ROŽNOV CARD“ a schvaluje zrušení projektu Rožnov card pro rok 2020 dle důvodové zprávy (koronavirová pandemie a v souvislosti s tím Vládou ČR vyhlášená nařízení a omezení) 1036/ 50 schvaluje uzavření dohody o zrušení Rámcové smlouvy o poskytování služeb ze dne 11. 9. 2009 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností EIdentity, Praha 3, 130 00, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená dohoda je součástí tohoto usnesení. 1037/ 50 schvaluje dání výpovědi z mandátní smlouvy č. 046/2007/OSM/MAN ze dne 30. 5. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 6. 2009 a dodatku č. 2 ze dne 12. 4. 2016, o správě a provozu veřejného parkoviště na ulici Palackého, uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako mandantem a M. B., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako mandatářem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města výpověď ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy podepsat a odboru správy majetku ukládá podepsanou výpověď doručit M. B. nejpozději do 30. 4. 2020. 1038/ 50 bere na vědomí informace o uvolňování opatření v oblastí školství na školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy. 1039/ 50 1.) bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. J. F. k datu 31. 8. 2020, 2.) ve funkci zřizovatele Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen „ZŠ Záhumení“), vyhlašuje konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Záhumení, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 1040/50 bere na vědomí informaci o hodnocení specifik sociálních služeb dle důvodové zprávy a její přílohy. 1041/50 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2020“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh FCC Česká republika, s. r. o., 182 00 Praha 8, a uzavření smlouvy o dílo č. 0079/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – FCC Česká republika, s. r. o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení.

Ing. Radim Holiš                   Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 29.4.2020 9:39:35 - aktualizováno 29.4.2020 16:00:19 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load