Usnesení 52. Rady města

V Ý P I S   Z E Z Á P I S U

(usnesení)

Z 52. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 7. května 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1044/52 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1045/52 ve funkci zřizovatele Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace, (dále jen „MŠ 1. máje 1153“) souhlasí se zapojením MŠ 1. máje 1153 do projektu Zlínského kraje, s názvem „Obědy do škol ve Zlínském kraji IV“ a s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi MŠ 1. máje 1153 a Zlínským krajem dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1046/52 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku: „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Tylovice 1877, Rožnov pod Radhoštěm“. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města 1) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, 2) schvaluje seznam zájemců, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, 3) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky, 4) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, 5) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení, o změnách členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, seznam vyzvaných zájemců a seznam členů komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníků jsou přílohou tohoto usnesení. 1047/52 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1) Mgr. M. K., (uložení přípojky splaškové kanalizace do městského pozemku p. č. 3621/1 k. ú. Rožnov p. R., ul. Čechova), smlouva č. 169/2018/OSM/81, 2) Moravská nemovitostní a.s., 602 00 Brno, (uložení přípojky dešťové kanalizace do městských pozemků p. č. 3564/25 a p. č. 3569/2 k. ú. Rožnov p. R., ul. Palackého), smlouva č. 169/2018/OSM/76, 3) Moravská nemovitostní a.s., 602 00 Brno, (uložení vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 11 a p. č. 3621/1 k. ú. Rožnov p. R., ul. Čechova), smlouva č. 169/2018/OSM/77. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1048/52 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/33 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností Moravská nemovitostní a.s., 602 00 Brno, jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 3564/4 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Palackého). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1049/52 projednala žádost pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tylovice, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 17. 4. 2020, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 15. 8. 2020 od 12 hodin do 22 hodin v souvislosti s pořádáním akce „Soutěž v požárním sportu o pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm“ v lokalitě horního parku na pozemcích ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm p. č. 1474/1 a p. č. 1474/3 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli. 1050/52 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti v pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy s tímto stavebníkem, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě: GasNet, s. r. o., 400 01 Ústí nad Labem, pro uložení plynárenského zařízení v pozemku p. č. 782/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6604-70620/2019, smlouva č. 85/2020/OSM. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1051/52 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 407 v k. ú. Hážovice, oddělené a nově označené dle geometrického plánu č. 488 - 7a /2020 jako pozemek p. č. 407/2 o výměře 59 m2, ve prospěch manželů A. K. a S. K., oba trvalý pobyt Hážovice 2117, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit kupní smlouvu k projednání zastupitelstvem města. 1052/52 schvaluje uzavření dodatku č. N00970/14654 (agendové číslo 90/2020/OSM) ke „Smlouvě o poskytování služeb ONI systém č. N00970/00000 (ONI/32/2009/oz11)“ z 25. 9. 2009, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zákazníkem a společností NAM system, a.s., 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, jako poskytovatelem, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek je součástí tohoto usnesení. 1053/ 52 schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve výši: 1) 1/6 k pozemku p. č. st. 1196 ve prospěch T. B., jako vlastníka bytové jednotky č. 901/2 v bytovém domě č. p. 901, 2) 1/6 k pozemku p. č. st. 1197 ve prospěch společného jmění manželů P. M. a R. M., jako vlastníků bytové jednotky č. 902/2 v bytovém domě č. p. 902, 3) 1/4 k pozemku p. č. st. 1269 ve prospěch M. J., jako vlastníka bytové jednotky č. 1093/1 v bytovém domě č. p. 1093, 4) 1/4 k pozemku p.č.st. 1269 ve prospěch F. D., jako vlastníka bytové jednotky č. 1093/2 v bytovém domě č. p. 1093, 5) 3598/108844 k pozemku p. č. st. 1992 ve prospěch I. J., jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/1 v bytovém domě č. p.1155, 6) 5221/108844 k pozemku p. č. st. 1992 ve prospěch A. M., jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/9 v bytovém domě č. p. 1155, 7) 5221/108844 k pozemku p. č. st. 1992 ve prospěch P. Ř., jako vlastníka bytové jednotky č. 1155/13 v bytovém domě č. p. 1155, 8) 2632/95715 k pozemku p. č. st. 2276 ve prospěch T. K., jako spoluvlastníka ideální 1/3 bytové jednotky č. 1549/9 v bytovém domě č. p. 1549 9) 5264/95715 k pozemku p. č. st. 2276 ve prospěch M. T., jako spoluvlastníka ideálních 2/3 bytové jednotky č. 1549/9 v domě č. p. 1549, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh, a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit darovací smlouvy k projednání zastupitelstvem města. 1054/ 52 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle vnitřního předpisu č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na činnost technického dozoru stavebníka v rámci realizace akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 1) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce a v jejích přílohách 2) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, 3) jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek a jejich náhradníky a 4) ukládá vedoucí odboru investic zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky 5) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky. Výzva k podání nabídky včetně jejích příloh, seznam uchazečů a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 1055/ 52 ruší v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů z důvodu nepodání žádné nabídky veřejnou zakázku na dodavatele díla „Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a její přílohy. 1056/ 52 schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí Smlouvy o připojení nového odběrního místa č. 20_ SOBS01_4121643504 (GINIS č. 0092/2020/ORM) v rámci akce „Městský elektronický informační systém - parkoviště“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ČEZ Distribuce a.s., PSČ 405 02, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 2 je součástí tohoto usnesení. 1057/52 ruší své usnesení č. 1011/49 ze dne 6. 4. 2020 a bere na vědomí aktualizovaný návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 ke dni 30. 4. 2020, kterou se stanovují výjimečné případy vymezení kratší doby nočního klidu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a doporučuje zastupitelstvu města tuto aktualizovanou obecně závaznou vyhlášku vydat. 1058/ 52 po projednání bere na vědomí informace o zrušených či přesunutých akcích pořádaných nebo spolupořádaných městem Rožnov pod Radhoštěm v roce 2020 uvedených v důvodové zprávě. 1059/ 52 bere na vědomí informaci starosty města o odkupu budovy České pošty v Rožnově pod Radhoštěm formou přímého odkupu dle důvodové zprávy a její přílohy. 1060/ 52 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 1. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh. 1061/ 52 a) schvaluje vzorový text kupní smlouvy č. 116/2020/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, na prodej vyřazeného osobního automobilu ŠKODA OCTAVIA, SPZ VSJ 18- 77 dle důvodové zprávy a jejich příloh b) svěřuje Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – finančnímu odboru pravomoc rozhodnout o výběru kupce na základě nejlepší nabídky a o uzavření kupní smlouvy ve schváleném znění c) pověřuje vedoucího finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem kupní smlouvy ve schváleném znění s vybraným kupcem. Schválená vzorová kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 1062/ 52 a) schvaluje vzorový text kupní smlouvy č. 117/2020/OSM, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, na prodej vyřazeného osobního automobilu Škoda Fabia SPZ VSJ 57-56 dle důvodové zprávy a jejich příloh b) svěřuje Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm – finančnímu odboru pravomoc rozhodnout o výběru kupce na základě nejlepší nabídky a o uzavření kupní smlouvy ve schváleném znění c) pověřuje vedoucího finančního odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem kupní smlouvy ve schváleném znění s vybraným kupcem. Schválená vzorová kupní smlouva je součástí tohoto usnesení. 1063/ 52 bere na vědomí informaci o výši schválené dotace na projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Rožnově pod Radhoštěm, č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011772, který byl předložen do podvýzvy č. 5. výzva MAS Rožnovsko,z.s.- IROP-Sociální služby, která je vázána na výzvu Integrovaného regionálního operačního programu č. 62. Výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 4.1. 1064/ 52 bere na vědomí zpracování projektové směrnice (V.02) v projektu RESTRAT dle důvodové zprávy. 1065/ 52 projednala a schvaluje podmínky pro čerpání neinvestiční dotace ze Státního programu na podporu úspor energie v programu EFEKT II. pro rok 2020 stanovené v Registraci akce č. 122D222000401 ze dne 27. 4. 2020 na projekt „Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou EPC – město Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru strategického rozvoje a projektů ve spolupráci s odborem správy majetku MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrového řízení na zpracování analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a u veřejného osvětlení vč. doporučení, zda jsou objekty a veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu, dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1066/52 schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 121/2020/OF o poskytnutí dezinfekčního prostředku Anti-COVID mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností DEZA, a.s., 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená darovací smlouva je součástí tohoto usnesení. 1067/52 bere na vědomí informaci o opatřeních k zabezpečení předškolního vzdělávání a doporučuje ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm – Mateřská škola Na Zahradách Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola 1. máje 1153 Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola Radost Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola 5. května 1527 Rožnov p. R., příspěvková organizace; znovu zajistit provoz mateřské školy ke dni 13. 5. 2020, při zabezpečení hygienických a epidemiologických podmínek stanovených MŠMT.

  Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera

starosta města místostarosta města

Vytvořeno 12.5.2020 13:50:01 - aktualizováno 12.5.2020 15:21:33 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load