Usnesení 53. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 54. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 22. května 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1084/54 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1085/54 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Revitalizace bytového domu Kulturní 1779, 1780 v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení, b) schvaluje seznam osob oprávněných k otevření nabídek v el. nástroji v souladu s § 109 zákona a náhradníka c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) schvaluje seznam vyzvaných uchazečů, e) ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, f) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka a o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona.

Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam osob oprávněných k otevření nabídek v elektronickém nástroji včetně náhradníka seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam vyzvaných uchazečů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.

1086/54 projednala žádost Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy o bezúplatné užívání areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové za účelem pořádání sportovních akcí pro mládež ve dnech 1. 6. a 5. 6. 2020. Rada města souhlasí s bezúplatným užíváním tří hřišť v areálu atletického hřiště za podmínky dodržení všech ustanovení platného Provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové s tím, že: • ze strany Střediska volného času Rožnov pod Radhoštěm bude zajištěna pořadatelská služba dohlížející na dodržování provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové a dodržování pořádku (rozmístění košů na odpad apod.), • akce nebude realizována v případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť apod.), a to z důvodu možného silného znečištění umělých povrchů. 1087/54 projednala žádost organizace TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy, o celodenní bezúplatné užívání areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové za účelem pořádání akce: „Radegastův streetball 2020 – 2.ročník“ dne 13. 6. 2020. Rada města souhlasí s bezúplatným užíváním tří hřišť v areálu atletického hřiště za podmínky dodržení všech ustanovení platného Provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové s tím, že: • v areálu atletického hřiště nebudou podávány alkoholické nápoje, • ze strany TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu bude zajištěna zodpovědná osoba dohlížející na dodržování provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové a dodržování pořádku (rozmístění košů na odpad apod.), • zástupce TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu, složí na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm, nejpozději v pátek dne 12. 6. 2020 do 14 hodin vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč v souladu s provozním řádem, • nenastane-li důvod pro ponechání kauce městu, bude kauce vrácena zástupci TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl basketbalu v pondělí dne 15. 6. 2020 do 17 hodin na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm, • o předání a převzetí Atletického hřiště Dany Zátopkové bude sepsán předávací protokol, • akce nebude realizována v případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť apod.), a to z důvodu možného silného znečištění umělých povrchů. 1088/54 schvaluje nájem bytu 3+1 č. 32 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1089/54 schvaluje nájem bytu 3+1 č. 5 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1090/54 schvaluje nájem bytu 2+1, č. 9 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1091/54 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 15 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1092/54 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 205 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1093/54 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 2 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: •  M. P., (uložení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky do městských pozemků p. č. 819/7, p. č. 824 a p. č. 3600 k. ú. Rožnov p. R., ul. Ve Včelíně), smlouva č. 169/2018/OSM/82, •  RETIGO s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (uložení jednotné kanalizace do městských pozemků p. č. 782/3, p. č. 782/20, p. č. 782/21, p. č. 782/34, p. č. 782/35, p. č. 782/37 a p. č. 3696/3 k. ú. Rožnov p. R., ul. Láň), smlouva č. 169/2018/OSM/83. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1094/54 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/34 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a paní M. P., jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 824 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. Ve Včelíně). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1095/54 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 187/2015/OSM/1) ke smlouvě o nájmu prostor; sloužících k podnikání č. 187/2015/OSM z 15.6.2015, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a společností ARETE, s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 30. 6. 2022, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 1096/54 schvaluje Uznání dluhu a dohodu o plnění dluhu ve splátkách na náhradu za škodu způsobenou na majetku města, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako věřitelem a T. K., jako dlužníkem s tím, že dluh bude uhrazen v 18 pravidelných měsíčních splátkách pod ztrátou výhody splátek, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Uznání dluhu a dohoda o plnění dluhu ve splátkách je součástí tohoto usnesení. 1097/54 projednala informaci týkající se rekonstrukce tzv. „Náměstí 1. máje“ v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy a po projednání: 1. bere na vědomí výsledky ankety k parkování u domů 1059, 1155 a 1156 na ul. 1. máje. 2. ukládá Odboru investic MěÚ zajistit úpravy projektové dokumentace „Náměstí 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm“ zpracované firmou ellement architects s. r. o. ve vztahu k hospodaření se srážkovými vodami dle důvodové zprávy. 1098/54 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část V.“, dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh pro část V. veřejné zakázky, b) jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, c) jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, d) ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení v souladu s § 127 zákona. Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci, šablony dokumentů pro přípravu nabídky, smlouva o zajištění vzdělávání včetně přílohy smlouvy č. 1 Specifikace kurzů včetně rozpočtu, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1099/ 54 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm – část l. Projektové řízení“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: •  schvaluje zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh •  jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, •  jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, •  ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1100/ 54 rozhodla o vyhlášení zákonné veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na dodavatele služeb s názvem „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm – část lI. Odborné vzdělávání v oblasti komunikace s veřejností“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: •  schvaluje zadávací podmínky obsažené ve Výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh •  jmenuje osoby oprávněné k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, •  jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, •  ukládá vedoucímu Odboru strategického rozvoje a projektů zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a náhradníka, o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 zákona. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně příloh, seznam osob oprávněných k otevření elektronických nabídek v elektronickém nástroji dle § 109 zákona a členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, jsou součástí tohoto usnesení. 1101/ 54 projednala a bere na vědomí informace týkající se externího administrátora zákonné veřejné zakázky pro výběr zpracovatele nového územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na administraci zákonné veřejné zakázky pro výběr zpracovatele nového územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm jednomu uchazeči, a to společnosti 4E consulting, s.r.o., 616 00 Brno, a ukládá Odboru strategického rozvoje a projektů připravit a radě města předložit ke schválení smlouvu mezi městem a společností 4E consulting, s.r.o. upravující podmínky spolupráce při administraci zákonné veřejné zakázky. 1102/ 54 ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1103/ 54 ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 1. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1104/ 54 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. k 31. 3. roku 2020 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1105/ 54 doporučuje ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm – Mateřská škola Na Zahradách Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola 1. máje 1153 Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola Radost Rožnov p. R., příspěvková organizace; Mateřská škola 5. května 1527 Rožnov p. R., příspěvková organizace; •  přerušit provoz mateřské školy v měsících červenci a srpnu 2020 nejvíce na 4 týdny. 1106/54 bere na vědomí informace k projektu RESTRAT a zřízení PS k oblasti školství dle důvodové zprávy. 1107/54 bere na vědomí informace k vyhlášené výzvě „Knihovník Zlínského kraje“ pro rok 2020 a souhlasí s nominací paní M. S. dle důvodové zprávy a jejích příloh.

    Ing. Radim Holiš   Ing. Jan Kučera

                starosta města místostarosta města

Vytvořeno 25.5.2020 14:58:47 - aktualizováno 25.5.2020 15:56:58 | přečteno 73x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load