Usnesení 56. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 56. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 5. června 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1110/56 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1111/56 ruší pokyn č. 1/2009 Systémová politika bezpečnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. 1112/56 schvaluje seznam projektových záměrů pro investiční intervence z Integrovaného regionálního operačního programu a pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD), a to pro Základní školu Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Rožnov pod Radhoštěm, dle přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními prioritami“ uvedenými příspěvkovou organizací dle vzoru v příloze č. 3 důvodové zprávy. 1113/56 ve funkci zřizovatele Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen „ZŠ Záhumení“) jmenuje předsedu a členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Záhumení uvedené v důvodové zprávě. Rada města souhlasí s přizváním odborníka z oblasti psychologie s poradním hlasem a členy rady města s hlasem poradním paní Mgr. Kristýnu Kosovou, pana Ing. Radima Holiše, pana doc. Mgr. Petra Kopeckého, PhD. 1114/56 jmenuje Mgr. P. O. na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, a ukládá odboru školství a sportu vystavit jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené základní školy a starostovi města toto jmenování podepsat. 1115/56 schvaluje nabytí finančního daru ve výši 16.000,- Kč od společností FCC Česká republika, s. r. o., 182 00 Praha 8, a uzavření darovací smlouvy č. 137/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako obdarovaným a společností FCC Česká republika, s. r. o., jako dárcem, dle důvodové zprávy a její přílohy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1116/56 rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení nového dopravního automobilu SDH Tylovice“, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek výzvy JSDH_V2_2020_DA, Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2167/2020/KH a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie „D“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje zadávací dokumentaci a zadávací podmínky výběrového řízení uvedené ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, c) schvaluje seznam firem k oslovení, d) ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změně členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrového řízení. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a seznam firem k oslovení ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy a upraveném dle diskuze uvedené v zápise z jednání rady města dne 5.6.2020, jsou součástí tohoto usnesení 1117/56 projednala informaci o možnostech revitalizace obřadní místnosti v budově městského úřadu a ukládá Odboru správy majetku Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci s městských architektem připravit podklady pro obnovu obřadní místnosti městského úřadu v celkové variantě dle důvodové zprávy. 1118/56 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 304 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1119/ 56 schvaluje nájem bytu 1+0 č. 218 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1120/ 56 schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu č. B15-516 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní M. S., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 1121/ 56 schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 104 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy, s paní M. K., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 1122/ 56 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 785/24 k. ú. Tylovice, ul. Hrnčířská), smlouva č. 169/2018/OSM/84, 2. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 750/1 k. ú. Tylovice, ul. Hrnčířská), smlouva č. 169/2018/OSM/86, 3. CETIN a.s., 190 00 Praha 9, (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v městských pozemcích p. č. 3564/46, 3564/47, 3564/50, 3576/1, 4933, 4934/1 k. ú. Rožnov p. R.), smlouva č. 91/2020/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1123/56 schvaluje výpůjčku zasedací místnosti č.208 v budově č.p. 480 na ulici Palackého, která je součástí pozemku p. č. st. 165 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm, ve prospěch obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, o. p. s., 120 00 Praha 2, a to v době každé pondělí od 9 – 14 hod dle důvodové zprávy a jejich příloh a uzavření smlouvy o výpůjčce č. 87/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako půjčitelem a obecně prospěšnou společností Člověk v tísni, o. p. s. jako vypůjčitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy a ukládá starostovi města schválenou smlouvu o výpůjčce podepsat. Schválená smlouva o výpůjčce je součástí tohoto usnesení. 1124/ 56 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín IV - Podmokly, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení NN v pozemcích p. č. 782/9, p. č. 782/38, p. č. 782/39, p. č. 846/2, p. č. 846/5 a p. č. 846/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6655-70353/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 139/2020/OSM). 2. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního vedení NN v pozemku p. č. 1224/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6646-70325/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 140/2020/OSM). 3. S. Ř., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6644-30/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy (smlouva č. 146/2020/OSM). 4. Ing. P. H., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6643- 29/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy (smlouva č. 147/2020/OSM) 5. Manželé Ing. M. M. a Ing. J. M., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6631-15/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy (smlouva č. 148/2020/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1125/ 56 schvaluje uzavření dodatku č. 1 (ag. č. 269/2018/OSM/1) ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 269/2018/OSM z 9.1.2019, na pronájem sloupů veřejného osvětlení ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm nacházejících se na území města mimo „průmyslový areál Tesla“, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a D. J., jako nájemcem, spočívající v prodloužení doby trvání nájmu do 31.12.2021, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 1 je součástí tohoto usnesení. 1126/ 56 doporučuje zastupitelstvu města schválit výstavbu a převod veřejné infrastruktury – vodovodního řadu pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Pod Lázem v části plochy pro bydlení individuální BI č.142 dle zpracované projektové dokumentace „Rozšíření veřejného vodovodu Rožnov p. R. - Láz“ s žadatelem R. V., dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit s žadatelem příslušnou smlouvu na vybudování a budoucí koupi stavby veřejné technické infrastruktury a předložit ji k projednání Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. 1127/ 56 schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace číslo D/2167/2020/KH ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, jako příjemcem a Zlínským krajem, se sídlem ve Zlíně. jako poskytovatelem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace do výše 300.000,- Kč na pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obcí“ dle přílohy č. 1. Schválená smlouva o poskytnutí dotace je součástí tohoto usnesení. 1128/ 56 1.) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem Rožnov p. R., sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 2.) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 3.) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 4.) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 5. května 1527, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 5.) schvaluje účetní závěrku Základní školy Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 6.) schvaluje účetní závěrku Základní školy Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 7.) schvaluje účetní závěrku Základní školy Videčská, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 8.) schvaluje účetní závěrku Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 9.) schvaluje účetní závěrku Základní školy 5. května, Rožnov p. R., příspěvkové organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 10.) schvaluje účetní závěrku organizace Středisko volného času, Rožnov p. R., příspěvková organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 11.) schvaluje účetní závěrku organizace Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 12.) schvaluje účetní závěrku organizace T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 13.) schvaluje účetní závěrku organizace Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm, příspěvková organizace se sídlem 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019. 1129/ 56 ve funkci zřizovatele schvaluje hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Rožnov pod Radhoštěm ve výši dle přílohy č. 1 důvodové zprávy a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 1130/ 56 projednala a schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, číslo sml. VPIC/MS/2020/00077 (GINIS č. 0150/2020/ORM), v rámci stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, se společností se společností CETIN a.s., dle důvodové zprávy a jejich příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1131/ 56 schvaluje uzavření smlouvy o provedení vynucené překládky části podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné sítě elektronických komunikací (GINIS č. 099/2020/ORM) v rámci stavby „Úprava tvaru ulice Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností TKR Jašek s.r.o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její příloh. Rada města v souvislosti s uzavřením této smlouvy ukládá odboru investic ve spolupráci s finančním odborem MěÚ zařadit částku za realizaci přeložky ve výši 224.443,- Kč bez DPH prioritně do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 předkládanému zastupitelstvu města ke schválení a odboru investic MěÚ učinit písemnou výzvu k realizaci překládky dle čl. 4.2 schválené smlouvy nejdříve po schválení rozpočtu města pro rok 2021 obsahujícím výše uvedenou částku. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 1132/56 v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování služby Senior taxi“ schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh společnost ROSI LOGISTIK s.r.o., 710 00 Slezská Ostrava, a uzavření smlouvy o provozování služby Senior taxi, č. 077/2020/ODSR na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem. Schválená smlouva o provozování služby Senior taxi, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1133/56 v rámci projektu „Rožnovská seniorská karta“: 1. schvaluje vzorovou smlouvu o spolupráci „Rožnovská seniorská karta“, č. smlouvy 0118/2020/ODSR, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 2. schvaluje poskytovatele slev a produktů včetně rozsahu poskytovaných výhod na období 07/2020 – 06/2021 dle důvodové zprávy, 3. schvaluje pro držitele Rožnovské seniorské karty po jejím předložení v období 07/2020 – 06/2021 jeden vstup na Jurkovičovu rozhlednu zdarma, 4. ukládá odboru strategického rozvoje a plánování MěÚ připravit s jednotlivými poskytovateli slev a produktů uvedenými v bodě 2. tohoto usnesení smlouvy o spolupráci podle schválené vzorové smlouvy č. 0118/2020/ODSR a starostovi města tyto smlouvy podepsat. 1134/56 bere na vědomí realizaci akce „Společná snídaně s podnikateli“ dle důvodové zprávy a její přílohy. 1135/56 bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy projektu EPC dle důvodové zprávy a po projednání revokuje své usnesení č. 756/36 ze dne 15. 11. 2019 a ukládá odboru strategického rozvoje a projektů pokračovat v přípravě EPC projektu postupem uvedeným v důvodové zprávě 1136/56 schvaluje dokument „Strategie městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm“ a ukládá starostovi města a tajemníkovi městského úřadu tento dokument podepsat. 1137/56 bere na vědomí informace k zahájenému procesu tvorby Kulturní strategie města Rožnov pod Radhoštěm pro období 2021 – 2030 dle důvodové zprávy. 1138/56 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu historických vlaků „Rožnovské parní léto“, č. smlouvy 0143/ODKS/2020, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Českými dráhami, a.s., se sídlem Praha 1, PSČ 110 15, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1139/56 schvaluje v rámci projektu RESTRAT uzavření: 1. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 297/2019/ODSR „Zpracování Strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 700 30 Ostrava-Hrabůvka,jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, 2. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 291/2019/ODSR „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast cestovního ruchu“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, 3. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 294/2019/ODSR „Vytvoření segmentové koncepce pro oblast sportu“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a Mgr. J. P., Ph.D., jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy, 4. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 295/2019/ODSR Vytvoření segmentové koncepce pro oblast veřejného osvětlení mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností MDP GEO, s.r.o., 763 26 Luhačovice, jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy. Schválené dodatky jsou součástí tohoto usnesení. 1140/56 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. SME 39_19 (agendové č. GINIS 166/2020/ODSR) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem příspěvku a společností Nadace ČEZ, se sídlem Praha 4 jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.

  Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města     místostarosta města

Vytvořeno 10.6.2020 6:56:54 - aktualizováno 17.6.2020 10:58:48 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load