Usnesení 57. Rady města

V Ý P I S  Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

Z 57. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 26. června 2020

_________________________________________________

Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1141/57 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky. 1142/57 schvaluje výjimku dle části III. odst. 2 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova a rozšíření Vyvolávacího systému“ jednomu uchazeči, a to společnosti Kadlec-elektronika, s.r.o., Brno – Slatina 627 00, a uzavření Smlouvy o dílo č. 0161/2020/MIS mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností Kadlec-elektronika, s.r.o. jako dodavatelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva o dílo ve znění uvedeném v příloze č. 1 je součástí tohoto usnesení. 1143/57 doporučuje zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci Společenství vlastníků 912 v Rožnově p. R., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve výši 20 000,- Kč na projekt Oprava fasády bytového domu č. p. 912 dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm předložit žádost o poskytnutí této individuální dotace k projednání a rozhodnutí Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm. Schvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty a ve výši uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod čísly 1, 2, 4 a 7 a ukládá odboru školství a sportu připravit smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle vzoru schváleného na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 13/VII dne 5. 11. 2019 pro jednotlivé příjemce individuální dotace a pověřuje vedoucího odboru školství a sportu MěÚ k podpisu smluv o poskytnutí individuální dotace s jednotlivými příjemci. Neschvaluje poskytnutí individuální dotace jednotlivým žadatelům na projekty uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy pod číslem 6. 1144/57 jmenuje Bc. J. V. na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy 1. máje 1153, Rožnov p. R., a ukládá odboru školství a sportu vystavit jmenování na pracovní místo ředitelky uvedené mateřské školy a starostovi města toto jmenování podepsat. 1145/57 schvaluje návrh sportovní komise ze dne 20. 5. 2020 a 10. 6. 2020 na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů roku 2019 města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a její přílohy. 1146/57 bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ročního hodnocení pracovní činnosti ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1147/57 schvaluje výši ročních odměn ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy 1148/57 projednala žádost Mateřské školy Radost, Rožnov p. R., příspěvková organizace, o povolení realizace multifunkčních chodníků a souhlasí s realizací multifunkčních chodníků příspěvkovou organizaci dle důvodové zprávy. 1149/57 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie „D“ na zhotovitele díla „Přírodní zahrady mateřských škol v Rožnově pod Radhoštěm “ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: •  schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce včetně jejích příloh (dále „zadávací dokumentace“), •  schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku •  jmenuje členy komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, •  ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky, •  svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání nabídek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky. Zadávací dokumentace, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na zakázku a seznam jmenovaných členů komise a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení. 1150/ 57 schvaluje nájem služebního bytu 1+0 č. B77-904 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm spojený s výkonem práce domovníka v tomto domě a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu s V. U. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. 1151/ 57 schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 1 v domě č. p. 864 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s paní L. J., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 1152/ 57 schvaluje návrh valorizace cen nájmů v městských bytech na základě „Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 – 2028“s účinností od 1. 1. 2021 dle důvodové zprávy a jejích příloh a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm připravit veškeré podklady související se zvýšením nájemného v městských bytech s účinností od 1. 1. 2021 a předložit je radě města k projednání. 1153/ 57 schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízen služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 3 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městského pozemku p. č. 1224/2 k. ú. Rožnov p. R., ul. Kulturní), smlouva č. 169/2018/OSM/88, 2. ČEZ Distribuce, a.s., 405 02 Děčín, (uložení zemního kabelového vedení NN do městských pozemků p. č. 2277/39, p. č. 2767/2, p. č. 2767/32, p. č. 2774/5, p. č. 2774/34, p. č. 2790/1, p. č. 3648/1 a p. č. 3648/3 k. ú. Rožnov p. R., ul. Javorová), smlouva č. 169/2018/OSM/85, 3. L. K., (uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v městském pozemku p. č. 3564/5 k. ú. Rožnov p. R.), smlouva č. 169/2018/OSM/89. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1154/57 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu č. 176/2018/OSM/35 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely Ing. L. M. a Mgr. H. M., jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu na pozemku p. č. 750/1 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Hrnčířská). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1155/ 57 schvaluje uzavření Dohody o zrušení smlouvy č. 187/2018/OSM/1 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy jejíž předmětem je zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 187/2018/OSM uzavřené dne 11. 9. 2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami. Schválená dohoda o zrušení smlouvy je součástí tohoto usnesení. 1156/ 57 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 149/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako povinným a Ing. L. D., a manžely Mgr. P. Z. a JUDr. N. Z., jako oprávněnými. Předmětem smlouvy o zřízení služebnosti je zřízení úplatné služebnosti pro umístění zpevněné plochy o výměře 2,13 m2 na pozemku p. č. 1032/8 a zpevněné plochy o výměře 2,68 m2 na pozemku p. č. 3780/2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6658-67/2020, to vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o zřízení služebnosti je součástí tohoto usnesení. 1157/ 57 schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: J. F. a H. F., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro umístění sjezdu na pozemku p. č. 3625/12 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6664-46/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 165/2020/OSM). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1158/ 57 schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 159/2020/ORM v rámci investiční akce „Chodník ulice Palackého – k mostu u Eroplánu, Rožnov pod Radhoštěm“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako oprávněným ze služebnosti a Povodím Moravy, s. p., Brno 602 00, jako povinným ze služebnosti dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1159/ 57 schvaluje vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné osvětlení ul. Frenštátská, Rožnov p. R.“, kterým je společnost ADEN LP s. r. o. 742 33 Jeseník nad Odrou, a uzavření smlouvy o dílo č. 164/2020/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem, společností ADEN LP s. r. o., dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1160/ 57 bere na vědomí analýzu zpracovanou za účelem vytipování a návrhu nových míst pro umístění stacionárních stojanů pro umístění zařízení na měření rychlosti vozidel v Rožnově pod Radhoštěm a schvaluje umístění nových stacionárních stojanů v těchto lokalitách: •  ul. Nábřeží dukelských hrdinů I •  ul. Nábřeží dukelských hrdinů II •  ul. Radhošťská •  Lokalita Tylovice/Hážovice Rada města ukládá městskému úřadu, odboru investic zajistit veškeré potřebné kroky k přípravě a realizaci veřejné zakázky na umístění nových stacionárních stojanů v odsouhlasených lokalitách. 1161/ 57 projednala závěry hodnotící komise uvedené v příloze důvodové zprávy a rozhodla o zrušení zadávacího řízení s názvem „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Žádná z podaných nabídek nesplnila zadávací podmínky a všichni účastníci by museli být z účasti v zadávacím řízení vyloučeni, protože všechny nabídky obsahovaly nabídkovou cenu překračující zadavatelem stanovený limit nejvýše přípustné nabídkové ceny, a to částku 167.880.000,- Kč bez DPH. V souvislosti s výše uvedeným rada města: a) pověřuje starostu města odesláním písemného sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení, b) pověřuje administrátora zadávacího řízení uveřejněním příslušného formuláře s oznámením o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. 1162/ 57 v návaznosti na informaci o výsledku nadlimitní veřejné zakázky na realizaci části stavby v rámci akce Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm ruší toho času vyhlášenou veřejnou zakázku na „Výkon Technického dozoru stavebníka na stavbě Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“, a to v souladu s čl. 12 bod 3 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ze dne 10. 6. 2020 k této veřejné zakázce. 1163/57 projednala a schvaluje personální změnu ve funkci „koordinátor Projektu Zdravé město a MA21“. Rada města Rožnov pod Radhoštěm pověřuje Ing. I. D., zaměstnankyni města Rožnov pod Radhoštěm zařazenou do odboru strategického rozvoje a projektů městského úřadu funkcí „koordinátor Projektu Zdravé město a MA21“, dle důvodové zprávy. 1164/57 projednala a schvaluje Vyhodnocení plánu zlepšování MA21 za rok 2019 uvedeného v příloze č. 1 důvodové zprávy a Plán zlepšování MA21 na rok 2020 uvedený v příloze č. 2 důvodové zprávy. 1165/57 bere na vědomí 1. místo města Rožnov pod Radhoštěm v celostátní soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2020 dle důvodové zprávy. 1166/57 projednala a schvaluje Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03O002184 včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Evropské unie ze dne 29. 5. 2020 pro čerpání dotace na projekt „Venkovní učebna přírodních věd ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm“ ve znění uvedeném v příloze č. 1 a 2 důvodové zprávy a ukládá odboru investic a) ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a projektů MěÚ učinit veškeré úkony nutné k připravení a vyhlášení výběrového řízení na realizátora projektu (dodavatele stavby) s realizací předmětu projektu v roce 2021 dle důvodové zprávy a jejích příloh, b) ve spolupráci s finančním odborem MěÚ zařadit částku za realizaci výše uvedené akce hrazené z rozpočtu města prioritně do návrhu rozpočtu města pro rok 2021 předkládanému zastupitelstvu města ke schválení. 1167/57 bere na vědomí informaci o možnosti propojení energetických hospodářství budov v lokalitě Pod Skalkou dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1168/57 bere na vědomí zprávu o činnosti energetika města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1169/57 projednala a schvaluje Pokyn rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1/2020 - Pravidla hodnocení kulturních příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm a pracovní výkonnosti jejich ředitelů ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy, a to s účinností od 1. 8. 2020. 1170/57 schvaluje zadání znaleckého posudku na sochu sv. Kryštofa autora Mária Kotrby dle důvodové zprávy. 1171/57 projednala předložené návrhy na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm a Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm a doporučuje Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm udělit Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm a Cenu města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2020 dle návrhů pracovní skupiny pro hodnocení návrhů čestného občanství a ceny města uvedené v důvodové zprávě. 1172/57 bere na vědomí informace o stavu projektu „Symbolická plastika města Rožnov pod Radhoštěm“ a ukládá Odboru kanceláře starosty odložit projekt jako aktuálně zbytný podobu dvou let dle důvodové zprávy. 1173/57 bere na vědomí informace o uskutečněném ročním hodnocení kulturních příspěvkových organizací města: T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a schvaluje pracovní úkoly pro následující období pro ředitele daných organizací dle důvodové zprávy. 1174/57 projednala a schvaluje mimořádné odměny ředitelům kulturních příspěvkových organizací: T-klubu, kulturní agentury, příspěvkové organizace se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, a Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, příspěvkové organizace 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ve výši navržené v důvodové zprávě. Rada města ukládá vedoucímu oddělení kultury a cestovního ruchu OKS o tomto ředitele jednotlivých příspěvkových organizací informovat. 1175/57 ve funkci zřizovatele Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen „ZŠ Záhumení“) souhlasí s přizváním paní A. C., do konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky ZŠ Záhumení, a to jako odborníka s hlasem poradním dle důvodové zprávy.

Ing. Radim Holiš Ing. Jan Kučera

starosta města   místostarosta města

Vytvořeno 2.7.2020 8:34:18 - aktualizováno 13.7.2020 12:31:25 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load