Usnesení 59. Rady města

V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U

(usnesení)

z 59. řádného zasedání

Rady města Rožnov pod Radhoštěm,

konané dne 24. července 2020

_________________________________________________

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

1204/59 schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn. 1205/59 schvaluje změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, v rámci které: a) ruší oddělení projektů v odboru strategického rozvoje a projektů a místo vedoucího oddělení projektů b) zřizuje místo projektového manažera v odboru strategického rozvoje a projektů to vše s účinností od 1. 8. 2020 dle důvodové zprávy. Rada města v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou ukládá Odboru kanceláře starosty v součinnosti s personalistkou zapracovat schválenou organizační změnu do platného Organizačního řádu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 1206/59 schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace, paní Mgr. Jitce Lušovské dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá vedoucímu odboru školství a sportu předložit jej k podpisu starostovi města. 1207/59 bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ročního hodnocení pracovní činnosti ředitelky ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace a ředitelky ZŠ Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1208/59 schvaluje výši ročních odměn ředitelce ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace a ředitelce ZŠ Záhumení, Rožnov p. R., příspěvková organizace za rok 2019 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1209/59 schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 339/2019/OSK o kompletním zajištění akce „T- mobile olympijský běh“ mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako pořadatelem a společností Česká olympijská a.s., se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ 25268708 jako objednatelem, dle důvodové zprávy a její přílohy č. 1. Schválený dodatek ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 1210/59 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Provádění malířských, zednických, sádrokartonářských, podlahářských, elektro a souvisejících prací v objektech Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh Pavel Jedelský, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 12645508, a uzavření rámcové smlouvy o dílo č. 0170/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – Pavlem Jedelským. Schválená rámcová smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1211/59 schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm s panem L.H.,bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat. 1212/59 schvaluje a) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní J.K. , Rožnov pod Radhoštěm b) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. 57 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm a smlouvu o nájmu bytu č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm na dobu tří měsíců s paní L.H. , bytem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušné dohody o zániku smlouvy o nájmu bytu a nové smlouvy o nájmu bytu. 1213/59 schvaluje nájem bytu 1+1 č. 16 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1214/59 schvaluje nájem bytu 2+0 č. B48-714 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1215/59 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 177/2020/OSM/1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 jako budoucím oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě - uložení kabelového vedení VN 22kV v zemi a HDPE trubky s optickou infrastrukturou do pozemků p. č. 3756/15, 3761/10, 3762, 3778/7, 3779/1, 3783 a 3809 k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1216/59 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdu a zpevněné plochy č. 176/2020/OSM/2 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a manžely K., bytem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucími oprávněnými ze služebnosti sjezdu a zpevněné plochy na pozemcích p. č. 179 a p. č. 1197/3 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města (ul. Horečky). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1217/59 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti sjezdů č. 176/2020/OSM/1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako budoucím povinným a společností ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 26821532 jako budoucím oprávněným ze služebnosti sjezdů na pozemku p. č. 1040/5 v k. ú. Rožnov p. R. ve vlastnictví města (ul. 1. máje). Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1218/59 schvaluje vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 77 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm o výměře cca 14 m2, vyznačené v katastrálním snímku, který je součástí důvodové zprávy, za účelem umístění trafostanice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ 24729035, dle důvodové zprávy a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm tento záměr zveřejnit na úřední desce a následně připravit smlouvu o budoucí kupní smlouvě k projednání zastupitelstvem města. 1219/59 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Kliše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení plynárenského zařízení v pozemku p.č. 1721/20 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6661-7056/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 189/2020/OSM). 2. paní F.D., trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p.č. 2575/23 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 5610-72/2014 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 190/2020/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1220/59 schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.655,66 Kč za pozdní úhradu nájemného spolku Tenis Rožnov pod Radhoštěm, Hradišťko 1613, IČ 26649128, dle článku VIII. odst. 1 nájemní smlouvy č. 331/2018/OSM a neschvaluje snížení nájemného dle žádosti nájemce, vše dle důvodové zprávy. 1221/59 schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.858,69 Kč za pozdní úhradu nájemného Vladislavě Malinové, IČ 18502211, dle článku VIII. odst. 1 nájemní smlouvy č. 332/2018/OSM a neschvaluje snížení nájemného dle žádosti nájemce, vše dle důvodové zprávy. 1222/59 schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pořízení nového dopravního automobilu SDH Tylovice“ kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh TECHSPORT, s.r.o., se sídlem Pekařská 33, 602 00 Brno, IČ 25524135, a uzavření kupní smlouvy č. 160/2020/OSM na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – TECHSPORT, s.r.o. Schválená kupní smlouva, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1223/59 schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč vyplývající z odst. 6 čl. IV Plánovací smlouvy č. 71/2018/OSM ze dne 26.2.2015 ve znění Dodatku č.1 k této Plánovací smlouvě (ag. č.71/2015/OSM/1) ze dne 17.1.2018 uzavřené mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli manžely D., oba trvalý pobyt Rožnov pod Radhoštěm na základě žádosti žadatelů dle důvodové zprávy a jejích příloh. 1224/59 schvaluje vyhlášení záměru ve znění uvedeném v důvodové zprávě na pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k.ú. Tylovice včetně části budovy (zemědělské stavby) bez č.p./č.e., která je součástí tohoto pozemku, jak je vyznačeno v katastrálním situačním snímku, který je přílohou tohoto usnesení a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1.10.2020 do 31.3.2021 na základě žádosti společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 458 09 712, dle důvodové zprávy a jejích příloh. Rada města ukládá Městskému úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu k projednání radou města. 1225/59 schvaluje vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava nátěru lávky přes Rožnovskou Bečvu u Společenského domu (ul. Palackého), Rožnov pod Radhoštěm“, kterým je dle důvodové zprávy a jejích příloh GETMI profi s.r.o., IČ 48401277, Selská 819, Vřesina 742 a uzavření smlouvy o dílo č. 169/2020/OSM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – GETMI profi s.r.o. Schválená smlouva o dílo, ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1226/59 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 10.000 Kč organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti DEZA, a.s., IČ 00011835, Masarykova 753, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, dle důvodové zprávy a její přílohy. 1227/59 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru v částce 15.000 Kč, organizací Středisko volného času Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 75044340, Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, od společnosti ROBE lighting s. r. o., IČ 64088791, Hážovice 2090, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a její přílohy. 1228/59 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru a) ve výši 8.316 Kč na období do 31.12.2020 b) ve výši 12.852 Kč na období od 1.1.2021 do 30.6.2021 organizací Základní škola 5. května, Rožnov p. R, příspěvková organizace, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, IČ 60990384 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4, Nusle, IČ 24231509, dle důvodové zprávy a její přílohy. 1229/59 souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru a) ve výši 16.416 Kč na období do 31.12.2020 b) ve výši 25.488 Kč na období od 1.1.2021 do 30.6.2021 na úhradu stravného žáků ve školní jídelně ve školním roce 2020/2021 příspěvkovou organizací Základní škola Videčská, Rožnov p. R., příspěvková organizace, IČ 60990376, od společnosti WOMEN FOR WOMEN o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 dle důvodové zprávy a její přílohy. 1230/59 revokuje své usnesení č. 1193/58 ze dne 10. 7.2020 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy v rámci investiční akce „Městský elektronický informační systém - parkování v Rožnově p. R.“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 jako pronajímatelem. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1231/59 schvaluje s účinností od 1. 8. 2020 aktualizaci Jednacího řádu komisí Rady města Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejích příloh s tím, že ukládá Odboru kanceláře starosty ponechat v jednacím řádu možnost hlasování (nikoli jednání) per rollam. 1232/59 projednala předloženou žádost o poskytnutí záštity uvedenou v příloze důvodové zprávy a schvaluje převzetí záštity města Rožnov pod Radhoštěm nad akcí „První letní market a Handmade market – vyrobeno s láskou“, který proběhne 29. 8. 2020. 1233/59 schvaluje uzavření smlouvy o užívání technických zařízení (č. 173/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Mateřskou školou Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace, sídlem Na Zahradách 644, Rožnov pod Radhoštěm, IČ 70918678 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy, o odběru elektrické energie a platbě za odebranou elektrickou energii z budovy MŠ Horní paseky ul. Ostravská č.p. 307, pro napájení zařízení „automatický rychloměr“, který je provozován Městskou policií Rožnov pod Radhoštěm. Schválená smlouva o užívání technických zařízení je přílohou tohoto usnesení. 1234/59 schvaluje uzavření a) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Dolní Bečva (č. 151/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Dolní Bečva ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy b) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Horní Bečva (č. 152/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Horní Bečva ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy c) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Hutisko – Solanec (č. 153/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Hutisko - Solanec ve znění uvedeném v příloze č. 3 důvodové zprávy d) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Prostřední Bečva (č. 154/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Prostřední Bečva ve znění uvedeném v příloze č. 4 důvodové zprávy e) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Valašská Bystřice (č. 155/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Valašskou Bystřicí ve znění uvedeném v příloze č. 5 důvodové zprávy f) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vidče (č. 156/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vidče ve znění uvedeném v příloze č. 6 důvodové zprávy g) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území obce Vigantice (č. 157/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a obcí Vigantice ve znění uvedeném v příloze č. 7 důvodové zprávy h) veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm na území města Zubří (č. 158/2020/MP) mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a městem Zubří ve znění uvedeném v příloze č. 8 důvodové zprávy. Schválené veřejnoprávní smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1235/59 ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49606361, projednala a bere na vědomí postup při podání žádosti do programu Antivirus společností KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV spol. s r. o. dle důvodové zprávy a její přílohy. 1236/59 rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - kategorie „D“ na zhotovitele díla „Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: a) schvaluje Výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k veřejné zakázce, včetně jejích příloh (dále „zadávací dokumentace“), b) jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, c) schvaluje seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky d) ukládá vedoucí Odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, e) svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení této veřejné zakázky. Zadávací dokumentace, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků jsou součástí tohoto usnesení. 1237/59 ve funkci jediného společníka společnosti •  KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 49606361, •  KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 48390453, •  Městské lesy Rožnov, s. r.o., se sídlem Kulišťákova 1831, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ 60323027 (dále jen „společnosti“) souhlasí s poskytnutím slevy na nájemném ze strany společností jako pronajímatelů ve výši 30% rozhodného nájemného pro oprávněné nájemce podle „Výzvy k programu  COVID – Nájemné“ vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

  Ing. Radim Holiš Mgr. Kristýna Kosová

  starosta města               místostarostka města

Vytvořeno 29.7.2020 14:15:04 - aktualizováno 29.7.2020 14:16:30 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load