Usnesení 60. Rady města

V Ý P I S Z E  Z Á P I S U (usnesení)   Z 60. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 7. srpna 2020 _________________________________________________ Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.   Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  1238/60  schvaluje program jednání rady města dle pozvánky a navržených změn.           1239/60  schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technická podpora informačního systému Scarabeus“ jednomu uchazeči, a to společnosti INIT technology s. r. o., PSČ 763 23 a uzavření smlouvy o technické podpoře č. 0069/2020/MIS, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností INIT technology s. r. o. jako zhotovitelem ve znění uvedeném v příloze č.1. Schválený návrh smlouvy je součástí tohoto usnesení.   1240/60  v rámci veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce s názvem „Revitalizace bytového domu Kulturní      1779, 1780 v Rožnově pod Radhoštěm“ projednala výsledky komise pro hodnocení a posouzení nabídek dle důvodové zprávy a jejích příloh a po projednání: 1. vylučuje z důvodů uvedených ze Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, která je přílohou č. 3 důvodové zprávy, uchazeče aostav s. r. o., 757 01 Valašské Meziříčí a uchazeče MK-STAV BUILDING s. r. o., 756 63 Krhová, 2. schvaluje vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o., 757 01 Valašské Meziříčí a uzavření smlouvy o dílo č. 086/2020/OSM na tuto veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem – HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy. Schválená smlouva o dílo je součástí tohoto usnesení.   1241/60 schvaluje a) dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu č. B17-518 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm s paní J. U. a s panem Ing. V. U., b) smlouvu o nájmu bytu č. B17-518 v domě č. p. 2330 s paní J. U., vše dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města podepsat příslušnou dohodu o zániku smlouvy o nájmu bytu a smlouvu o nájmu bytu.     1242/60 schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1. Ing. H. M., smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku č. p. 245/19 a p. č. 3721/13 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6693 - 735/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy (smlouva č. 211/2020/OSM). 2. Ing. L. D., manželé Mgr. P. Z. a JUDr. N. Z. a manželé Ing. K. H. a Ing. P. H. o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 753 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1334-217/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy (smlouva č. 213/2020/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1243/60 v rámci realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštěm“ 1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 - 014/2020/ORM/2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2020 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností sport cité + s. r. o., 687 12 Bílovice, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek č. 2 včetně příloh ve znění uvedeném v příloze č. 1 až 3 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení. 2. schvaluje návrh odboru investic na zařazení částky 250.000,- Kč do rozpočtového opatření předkládaného ke schválení na zastupitelstvo města 15. 9. 2020 z důvodu změny systému odvodnění víceúčelového hřiště dle důvodové zprávy.   1244/60 projednala a schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 342/2019/ORM na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci zakázky „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“ ze dne 19. 12. 2019 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako objednatelem a společností KONEKO, spol. s r.o., 709 00 Ostrava, jako zhotovitelem dle důvodové zprávy a jejích příloh. Schválený dodatek číslo 1 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy je součástí tohoto usnesení.                 1245/60 schvaluje vítězného uchazeče pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním   zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Vzdělávání zaměstnanců MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm – část I. Projektové řízení“, kterým je podle důvodové zprávy a jejích příloh společnost Akademické centrum studentských aktivit, 602 00 Brno a uzavření smlouvy o zajištění vzdělávání č. 136/2020/ODSR na výše uvedenou veřejnou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem -  Akademické centrum studentských aktivit. Schválená smlouva o zajištění vzdělávání, ve znění uvedeném v příloze č. 2 důvodové zprávy, je součástí tohoto usnesení. 1246/60 schvaluje konání veřejné sbírky v rámci folklórní přehlídky Ondrášova valaška dne 12. 9. 2020 dle důvodové zprávy a jejích příloh č. 2 a 3 a ukládá oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zajistit včasné oznámení této veřejné sbírky na Krajský úřad Zlínského kraje. Rada města souhlasí, aby starosta města pověřil jednáním za město Rožnov pod Radhoštěm ve věci této veřejné sbírky Ing. M. B., vedoucího oddělení kultury a cestovního ruchu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.                               1247/60 schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci č. 0215/2020/ODKS pro pořádání folklórní přehlídky Ondrášova valaška v termínu 11. – 13. 9. 2020 ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy mezi městem Rožnov pod Radhoštěm, Národním muzeem v přírodě, příspěvkovou organizací – Valašským muzeem v přírodě, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a Folklórním sdružením Jánošík Brno, zapsaným spolkem, 612 00 Brno. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   1248/60 projednala žádost obyvatel ulic Tylovice a Za Hážovkou bydlící v bezprostřední blízkosti Hážovického potoka předkládanou prostřednictvím přílohy č. 1 důvodové zprávy a ukládá vedoucí odboru životního prostředí a výstavby, aby informovala radu města o závěrech povodí Moravy ve věci posouzení míry ovlivnění průtočnosti koryta a případně navrhla další postup.     1249/60 ve funkci jediného společníka společnosti TV Beskyd, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, bere na vědomí zprávu o hospodaření společnosti v 2. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a jejich příloh.        1250/60 bere na vědomí předloženou vstupní analýzu odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm a možný směr evidence odpadů dle důvodové zprávy a jejích příloh.                 Ing. Jan Kučera Mgr. Kristýna Kosová

místostarosta města místostarostka města

Vytvořeno 11.8.2020 9:41:08 - aktualizováno 11.8.2020 9:58:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load