Usnesení 61. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 61/2020 města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 24. 8. 2020 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů. 1251/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle aktualizované pozvánky. 1252/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení osadních komisí Hážovice a Horní Paseky dle důvodové zprávy a předložené přílohy. 1253/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ukládá tajemníkovi MěÚ 1. připravit návrh rozpočtu města pro rok 2021 v oblasti nákladů na mzdové výdaje (položka 5011, 5031 a 5032 rozpočtové skladby) a mzdových nákladů ekonomické činnosti města ve výši schváleného rozpočtu města 2020 mínus 10 %, tj. ve výši 109.400 tis. Kč (HČ + VHČ). Tuto částku lze navýšit o navýšení platů, které vyplyne z platných právních předpisů (valorizace tabulek, posun zaměstnance do vyššího platového stupně, případné zákonné odstupné apod.). 2. předložit radě města nejpozději na jednání rady města dne 9. 10. 2020 návrh opatření, která bude nutná realizovat, aby byl v roce 2021 dodržen objem mzdových výdajů stanovený dle bodu 1 tohoto usnesení. 1254/61/RM/24/08/2020 Rada měs ta Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost ZŠ Sedmikráska, o. p. s., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen "ZŠ Sedmikráska") ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu a souhlasí s provedením změn v předmětu nájmu vymezeném smlouvou o nájmu č. 250/2015/OSK, která byla uzavřena dne 17. 8. 2015 mezi městem Rožnovem pod Radhoštěm, Základní školou Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace, a ZŠ Sedmikráskou, v rozsahu uvedeném v předložené žádosti. 1255/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje vyřazení nepotřebného majetku města Rožnov pod Radhoštěm uvedeného v příloze č. 1 dle návrhu likvidační a škodní pracovní skupiny ze dne 6. 8. 2020 uvedeného v příloze č. 2 projednávaného bodu a ukládá Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm vyřadit tento majetek dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů města. 1256/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o zrušení výběrového řízení pro VZMR zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 201-2020, v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – kategorie „D“ na zhotovitele díla „Přírodní zahrady mateřských škol v Rožnově pod Radhoštěm“ z důvodu nepodání žádné nabídky 1257/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014–2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ na zhotovitele díla „Přírodní zahrada MŠ Radost (ul. Svazarmovská) v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a jejích přílohách, 2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, 3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, 4. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, 5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu, jsou součástí tohoto usnesení. 1258/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ na zhotovitele díla „Přírodní zahrada MŠ 5. května 1527 v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a jejích přílohách, 2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, 3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, 4. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, 5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v příloze č. 3 projednávaného bodu, jsou součástí tohoto usnesení. 1259/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zadávané dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 v platném znění a přiměřeně dle vnitřního předpisu zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 - kategorie „D“ na zhotovitele díla „Přírodní zahrada MŠ 1. máje 864 v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města: 1. schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky výběrového řízení uvedené ve Výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a jejích přílohách, 2. schvaluje seznam uchazečů, kterým bude odeslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, 3. jmenuje členy komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky, 4. ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit všechny úkony související se zadáváním výše uvedené veřejné zakázky, 5. svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace a podmínek výběrového řízení předmětné veřejné zakázky, rozhodování o změnách členů komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků a rozhodování o zrušení výběrových řízení. Zadávací dokumentace a zadávací podmínky, seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a seznam jmenovaných členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků, ve znění uvedeném v příloze č. 4 projednávaného bodu, jsou součástí tohoto usnesení. 1260/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 122/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 1 důvodové zprávy se stavebníkem: Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1522 a 1523, ulice 5. května, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (stavba zastřešení objektu, včetně nové valbové střechy bytového domu s přesahem stavby nad pozemky ve vlastnictví města p. č. 1291/4 a p. č. 1291/5 pro budovu č. p. 1522 a 1523 stojící na pozemku p. č. st. 2652, vše v k. ú. Rožnov p. R., ul. 5. května). Schvá lená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1261/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve znění uvedeném v přílohách č. 1 a 4 důvodové zprávy s těmito stavebníky jako budoucími oprávněnými ze služebnosti: 1. L D, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, (uložení přípojky dešťové kanalizace v městském pozemku p. č. 753 k. ú. Tylovice - u školního statku), smlouva č. 177/2020/OSM/2. 2. CETIN a.s., 190 00 Praha 9, (uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v městských pozemcích p. č. 1040/12 a p. č 3603/8 k. ú. Rožnov p. R. - ul. Svazarmovská), smlouva č. 219/2020/OSM. Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1262/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost Města Rožnov pod Radhoštěm, se sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00304271 ze dne 7. 8. 2020, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 9. 9. 2020 v době od 12:00 do 22:00 hod. v souvislosti s pořádáním akce „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti a Rožnovská noc venku“ v lokalitě Masarykovo náměstí, dle důvodové zprávy a její přílohy a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli. 1263/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí analýzu výsledku zákonné veřejné zakázky na část "stavba" v rámci investiční akce „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. 1264/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání 1. schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vyhotovení studie s názvem „Úprava dopravního napojení průmyslového areálu z komunikace I/35 - Rožnov pod Radhoštěm“ jednomu uchazeči, a to SB projekt, s. r. o., 695 01 Hodonín, dle důvodové zprávy a předložených příloh 2. schvaluje vystavení objednávky na vyhotovení studie k výše uvedené veřejné zakázce ve znění uvedeném v příloze č. 7 projednávaného bodu 3. pověřuje Ing. D. V., vedoucí odboru investic Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podpisem této objednávky s tím, že tato objednávka může být podepsána až po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem města, ve kterém bude obsažena finanční částka nutná k realizaci této zakázky. 1265/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala uzavření smlouvy č. 0222/2020/ODSR mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako zadavatelem a 4E Consulting, s. r. o., 616 00 Brno, jako poskytovatelem dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje její uzavření ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení. 1266/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnova pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o "Dnech sociálních služeb 2020" dle důvodové zprávy. 1267/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o udělení ocenění „Osobnost sociální oblasti 2020“ dle důvodové zprávy a předložených příloh. 1268/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti Městské lesy Rožnov, s. r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh. 1269/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o výsledcích hospodaření společnosti za 2. čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených př íloh. 1270/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, projednala a bere na vědomí informaci jednatele společnosti o výsledcích hospodaření společnosti za 2 čtvrtletí roku 2020 dle důvodové zprávy a předložených příloh. 1271/61/RM/24/08/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za 1. - 7. 2020 předloženou ředitelem městské policie A. P. dle důvodové zprávy a příloh k projednávanému bodu. Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš místostarosta starosta _________ Formát čísla usnesení : Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 27.8.2020 14:24:18 - aktualizováno 27.8.2020 14:36:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load