Usnesení 63. Rady města

Usnesení z jednání Rady č. 63/2020 města Rožnov pod Radhoštěm, které se uskutečnilo dne 4. 9. 2020 Usnesení uveřejňovaná prostřednictvím webových stránek města jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů.   1274/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje program schůze rady města dle předložené pozvánky a změn uvedených v zápise ze schůze rady městy.   1275/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje navýšení provozního příspěvku školským příspěvkovým organizacím zřizovaných městem dle přílohy č. 1 a ukládá odboru školství a sportu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm připravit ke schválení rozpočtové opatření na následující zasedání zastupitelstva města dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.   1276/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost organizace TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené uvedenou v příloze č. 3 důvodové zprávy, o bezplatné využití hracích ploch v areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové u příležitosti konání II. ročníku turnaje Softhandball Rožnov dne 12. 9. 2020. Rada města souhlasí s bezúplatným užíváním tří hřišť v areálu atletického hřiště za podmínky dodržení všech ustanovení platného Provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové s tím, že: - ze strany TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, bude zajištěna zodpovědná osoba dohlížející na dodržování provozního řádu Atletického hřiště Dany Zátopkové a dodržování pořádku (rozmístění košů na odpad apod.), - zástupce TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, složí na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm, nejpozději v pátek dne 11. 9. 2020 do 14 hodin vratnou kauci ve výši 5.000 Kč v souladu s provozním řádem, - nenastane-li důvod pro ponechání kauce městu, bude kauce vrácena zástupci TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, v pondělí dne 14. 9. 2020 do 17 hodin na pokladně Městského úřadu, Masarykovo náměstí č. p. 128, Rožnov pod Radhoštěm, - o předání a převzetí Atletického hřiště Dany Zátopkové bude sepsán předávací protokol, - akce nebude realizována v případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť apod.), a to z důvodu možného silného znečištění umělých povrchů.   1277/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu bytu č. 410 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm s panem V. Č., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.   1278/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje dodatek č. 10 ke smlouvě o nájmu bytu č. 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm s paní D. V., Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a jejich příloh. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.   1279/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. N73-720 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy. 1280/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+0 č. 201 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.   1281/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 66 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.   1282/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a schvaluje nájem bytu 1+1 č. 63 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radhoštěm, pořadí žadatelů o nájem bytu dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o nájmu výše uvedeného bytu ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu, a to na dobu tří měsíců, s žadatelem o nájem bytu, který přijme nabídku bytu dle důvodové zprávy.   1283/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření smluv mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako osobou povinnou a těmito oprávněnými ze služebnosti: 1. Mgr. D. M., 623 00 Brno, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 3614/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6672-579/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 2 projednávaného bodu (smlouva č. 229/2020/OSM). 2. Mgr. E. P., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 3613/4 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6690-208/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 5 projednávaného bodu (smlouva č. 230/2020/OSM). 3. manželé T. J. a P. J., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky splaškové kanalizace v pozemku p. č. 2666/18 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6696-64/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 8 projednávaného bodu (smlouva č. 231/2020/OSM). 4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO 24729035, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti pro uložení zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 1092/6 v k. ú. Tylovice ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 1320-38/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 11 projednávaného bodu (smlouva č. 232/2020/OSM). 5. L. K., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2881/2 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu dle geometrického plánu č. 6700-236/2020 ve znění uvedeném v příloze č. 14 projednávaného bodu (smlouva č. 233/2020/OSM). Schválené smlouvy jsou součástí tohoto usnesení. 1284/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala žádost TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl házené, se sídlem Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439 ze dne 13. 8. 2020, o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a uděluje výjimku z této obecně závazné vyhlášky a povoluje konzumaci alkoholických nápojů dne 12. 9. 2020 v době od 7:00 do 17:00 hod. v souvislosti s pořádáním II. ročníku turnaje „Softhandball Rožnov" v areálu Atletického hřiště Dany Zátopkové, dle důvodové zprávy a přílohy projednávaného bodu a ukládá odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm oznámit písemně toto rozhodnutí žadateli.   1285/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje pronájem části pozemku p. č. 762 o výměře 225 m2 v k. ú. Tylovice, včetně části zemědělské stavby bez č. p. / č. e. (sklad posypových materiálů), která je součástí tohoto pozemku, společnosti FCC Česká republika, s. r.o., Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00, IČO 45809712, a to za účelem podnikání na dobu určitou od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 za nájemné ve výši celkem 48.000 Kč, dle důvodové zprávy a předložených příloh a uzavření nájemní smlouvy č. 224/2020/OSM se společností FCC Česká republika, s. r.o. ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   1286/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Obnova místních komunikací v Rožnově pod Radhoštěm" projednala výsledky hodnotící komise dle důvodové zprávy a předložených příloh a schvaluje výsledné pořadí předložených nabídek na realizaci této veřejné zakázky dle návrhu hodnotící komise a vítězného uchazeče této veřejné zakázky, kterým je COLAS CZ, a.s., sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, a uzavření smlouvy o dílo č. 212/2020/OSM mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a vítězným uchazečem ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu. Rada města ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu až po schválení rozpočtového opatření, které bude obsahovat finanční částku nutnou k realizaci smlouvy. Schválená smlouva je součástí tohoto usnesení.   1287/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm po projednání schvaluje výjimku dle části III. odst. 1 směrnice č. 1/2017 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí s přidělením zakázky malého rozsahu kategorie „C“ na realizaci investiční akce „Rožnov pod Radhoštěm, přechod SSZ - knihovna“ jednomu uchazeči, a to panu M. H., 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a předložených příloh, a schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 239/2020/ORM na výše uvedenou zakázku mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a tímto uchazečem. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu je součástí tohoto usnesení.   1288/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1678/2020-SML717/2796-20/N/Hra (GINIS č.243/2020/ORM), v rámci investiční akce „Komunikace pro pěší Rožnov pod Radhoštěm-Tylovice, úsek 3“, mezi městem Rožnov pod Radhoštěm jako nájemcem a Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, PSČ 602 00, IČO 70890013 jako pronajímatelem, dle důvodové zprávy a předložených příloh. Rada města ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat až po schválení rozpočtového opatření, ve kterém bude obsažena částka nutná k realizaci této smlouvy. Schválená smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 1 projednávaného bodu je součástí tohoto usnesení.   1289/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm bere na vědomí informaci o konání akce „Neformální setkání se zástupci malých podniků“ v rámci aktivit Zdravého města a MA21 dle důvodové zprávy.   1290/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm schvaluje „Pravidla pro volební kampaň na veřejných prostranstvích a mobiliáři města Rožnov pod Radhoštěm “ ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto bodu. V souvislosti s těmito Pravidly rada města: 1. schvaluje vzorový text smlouvy o výpůjčce výlepové plochy č. 241/2020/OSM ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto bodu, 2. svěřuje odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, majetkoprávnímu oddělení, rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce výlepové plochy se zástupci všech zaregistrovaných kandujících subjektů pro jednotlivé volby dle tohoto vzoru, 3. pověřuje vedoucí majetkoprávního oddělení odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm k podpisu smluv o výpůjčce výlepové plochy s jednotlivými zástupci zaregistrovaných kandidujících subjektů dle schváleného vzoru. Schválený vzorový text smlouvy i schválená Pravidla jsou přílohou tohoto usnesení.   1291/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm projednala a bere na vědomí informaci o připravovaném programu zasedání zastupitelstva města konaném dne 15. 9. 2020 dle předložené přílohy tohoto bodu a změn uvedených v zápise ze schůze rady města.   1292/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem Moravská 1787, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 49606361 a v souladu s § 190 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ve znění pozdějších předpisů, volí s účinností od 4. 9. 2020 pana Ing. Zdeňka Štekla, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, novým členem dozorčí rady společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r. o. Rada města ukládá jednateli společnosti učinit bez zbytečného odkladu veškeré úkony nutné k zapsání výše uvedené změny do obchodního rejstříku a ke svolání prvního jednání dozorčí rady po provedené změně.   1293/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm, ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r. o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453 schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce výtahu v objektu městské polikliniky v Rožnově pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a předložených příloh.   1294/63/RM/04/09/2020 Rada města Rožnov pod Radhoštěm ve funkci jediného společníka společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., se sídlem 1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 48390453, projednala a bere na vědomí zprávu jednatele o plnění dílčích úkolů.   Mgr. Kristýna Kosová Ing. Radim Holiš místostarosta     starosta ________________ Formát čísla usnesení: Označení usnesení/Číslo jednání/RM/Den/Měsíc jednání/Rok jednání
Vytvořeno 9.9.2020 14:34:34 - aktualizováno 21.9.2020 10:31:05 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load